การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1241 นาง คำแพ เจือทอง จ.ส.ท. อนุชาติ เจือทอง 204,540 รร.ม.ศม. 17 ม.ค. 2561
1242 นาย สมพิศ คาดีวี น.ส. เอลียาห์ คาดีวี 204,786 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1243 นาง กี่ ลิขิตมาลา ร.อ. สมศักดิ์ สุมาลี 204,786 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
1244 ร.ต. ประวิทย์ แสงประสิทธิ์ นาง จรัสศรี แสงประสิทธิ์ 204,850 มทบ.14 10 ม.ค. 2561
1245 ส.ต. พิชิต มั่นคง น.ส. อริสา สุขขำ 204,594 ศร.พัน.1 10 ม.ค. 2561
1246 นาง สมหมาย วัฒนสุข จ.ส.อ. โกวิทย์ วัฒนสุข 204,836 ร.6 พัน.1 10 ม.ค. 2561
1247 นาง ประกวด รักอาชา นาย กลยุทธ รักอาชา , นาย อัศวิน รักอาชา 204,832 มทบ.21 10 ม.ค. 2561
1248 นาง ใหม่ อุปสิทธิ์ ร.ต.หญิง ถาวร วงแก้ว 204,831 มทบ.24 10 ม.ค. 2561
1249 นาง เจริญ สิงห์ปรีชา นาง บุบผาชาติ เชื้อฉ่ำหลวง 204,832 มทบ.21 10 ม.ค. 2561
1250 นาง หลง สิงห์ชัย นาย สุระ สิงห์ชัย 204,833 มทบ.21 10 ม.ค. 2561