การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1241 นาย สมิง แสงนวล นาง ประพันธ์พิศ เสือน้อย 207,241 มทบ.36 27 พ.ย. 2561
1242 นาง สมพงษ์ บัวด้วง ร.ท. องอาจ บัวด้วง 207,243 ศสร. 27 พ.ย. 2561
1243 นาง เพ็ญ ปราบอินทร์ จ.ส.อ. วิเชียร ปราบอินทร์ 207,251 มทบ.35 27 พ.ย. 2561
1244 นาย คูณ ขุนสอน ร.ต. ไพบูลย์ ศรีมนตรี 207,250 มทบ.23 27 พ.ย. 2561
1245 นาง ผม รักษาพันธ์ ร.ต. ชัยชาญ สารสมัคร 207,249 มทบ.23 27 พ.ย. 2561
1246 นาง นวล พายุพัตร ร.ต. แสง พายุพัตร 207,264 มทบ.22 27 พ.ย. 2561
1247 นาง เตือนใจ เจริญสุข ร.ต. หมั่น เจริญสุข 207,263 มทบ.21 27 พ.ย. 2561
1248 นาง ลำดวน มีทรัพย์ จ.ส.อ. ฤทธิเดช สายนต์ 60,000 ม.พัน.22 ศม. 27 พ.ย. 2561
1249 นาง ลำดวน มีทรัพย์ นาง มนต์ภัสสร ศิริวิราช 147,498 ม.พัน.22 ศม. 27 พ.ย. 2561
1250 นาย เรียน ศรีราม นาง นงค์นุช ศรีราม 206,991 พธ.ทบ. 27 พ.ย. 2561