การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1241 จ.ส.ต.หญิง กษมน ไวพยาบาล น.ส. กนกวรรณ ไวพยาบาล 119,658 ศร. 2 พ.ค. 2561
1242 นาง บุญเสริม ศรีวิฑูรย์ พ.ต. ชัยรัต ศรีวิฑูรย์ 205,761 ศร. 2 พ.ค. 2561
1243 นาย บุญส่ง คิดการงาน จ.ส.อ. สาธิต คิดการงาน 205,762 ร.7 พัน.2 2 พ.ค. 2561
1244 นาย วิรัตน์ ทองมา จ.ส.อ. ระวิวัฒน์ ทองมา 159,022 ร.29 พัน.2 2 พ.ค. 2561
1245 นาย วิรัตน์ ทองมา นาง พัชรี ทั่งจันทร์ 46,250 ร.29 พัน.2 2 พ.ค. 2561
1246 นาย ถา ชาวคำเขตต์ ร.ตง ประสิทธิ์ ชาวคำเขตต์ 205,759 มทบ.37 2 พ.ค. 2561
1247 นาย อำนวย ดอนผิวไพร ร.ทง ธนภร ดอนผิวไพร 205,770 มทบ.36 2 พ.ค. 2561
1248 นาง สมใจ เสกิระ จ.ส.อ. สว่าง เสกิระ 205,759 มทบ.310 2 พ.ค. 2561
1249 นาง ชะอ้อน โถชัย ร.อ. ไพโรจน์ รื่นยินดี 205,760 มทบ.31 2 พ.ค. 2561
1250 พ.อ. ชัยณรงค์ จันทสิริพงศ์ นาง วาสนา จันทสิริพงศ์ 201,142 มทบ.21 27 เม.ย. 2561