การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1241 นาง อิสรีย์ หิรัญภัทร์วรากุล นาย นพสิทธิ์ ธนพัตจารุวัฒน์ 207,663 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
1242 นาง ปนัดดา เพ็ญสุวภาพ ร.ต. เทิดพงษ์ เพ็ญสุวภาพ 207,624 มทบ.21 3 ก.ค. 2562
1243 นาย นิยม ไตรบุตร จ.ส.อ. วิศิษฎ์ ไตรบุตร 207,382 ม.พัน.22 ศม. 3 ก.ค. 2562
1244 นาง จันทร์ดี วันแว่น ส.อ. ธัญธัช วันแว่น 207,383 ม.3 พัน.13 3 ก.ค. 2562
1245 นาย แล เชตุพันธุ์ ร.ท. ไพบูลย์ เชตุพันธุ์ 207,672 สง.สด.จว.ส.ห. 3 ก.ค. 2562
1246 นาง วิมลรัตน์ เตียเจริญ พ.อ. ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์ 207,666 รร.จปร. 3 ก.ค. 2562
1247 นาย ดวน นาคนาคา จ.ส.อ. ทองพูน น้อยภา 207,188 ม.5 พัน.24 รอ. 3 ก.ค. 2562
1248 น.ส. นิยม กลิ่นรื่น ร.ต. กมล ปุณยปรีดาพงศ์ 207,187 ม.5 พัน.24 รอ. 3 ก.ค. 2562
1249 นาย นิคม แท่งทอง ส.อ. นิวัฒน์ แท่งทอง 207,659 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 3 ก.ค. 2562
1250 นาง จิราภรณ์ ขันทะชา ร.ท. ไตรรงค์ ขันทะชา 207,660 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 3 ก.ค. 2562