การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1241 ร.ต. สงบ ภักดีวงษา นาง ถาวร ภักดีวงษา 207,262 มทบ.18 18 ก.พ. 2562
1242 ร.ต. สงวน บุญคง นาง นารี บุญคง 207,224 มทบ.39 18 ก.พ. 2562
1243 ร.ต. พิธี สุวรรณเสน นาง สมร สุวรรณเสน 206,990 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1244 ร.ต. บุญชู มาหา จ.ส.ต. บดินทร์ มาหา 207,261 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
1245 ร.ต. บุญช่วย จันทร์ชาตรี นาง วิระวรรณ์ จันทร์ชาตรี 207,260 มทบ.41 18 ก.พ. 2562
1246 ว่าที่ ร.ต. ทวี พาภักดี นาง สุวคนธ์ พาภักดี 207,250 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
1247 จ.ส.อ. ไพโรจน์ เผือกประพันธ์ นาง พรทิพย์ เผือกประพันธ์ 207,028 ศม. 18 ก.พ. 2562
1248 จ.ส.อ. สันติ ศิริการ นาง เตี๊ยม ศิริการ 207,258 พัน.รพศ.ศสพ. 18 ก.พ. 2562
1249 จ.ส.อ. มณเฑียร ทิมะวงศ์ นาง เปรียบ ทิมะวงศ์ 207,251 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1250 ส.อ. เดช กสิพูล ร.ต. สมเกียรติ กสิพูล 207,224 มทบ.13 18 ก.พ. 2562