การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1241 นาง สุภาพร แสงแจ่ม จ.ส.อ. สถาพร แสงแจ่ม 203,868 สง.สด.จว.น.น. 28 ก.ย. 2560
1242 นาย กะ เพ็งวิชัย ส.อ. ไพโรจน์ เพ็งวิชัย 203,868 มทบ.27 28 ก.ย. 2560
1243 นาง อุไร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พ.ต. อารอบ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 204,076 สง.สด.จว.อ.ย. 28 ก.ย. 2560
1244 นาง พเยาว์ นิลสนธิ นาง ทัศนีย์ นิลสนธิ 203,869 รวท.อท.ศอพท. 28 ก.ย. 2560
1245 นาย บุญจันทร์ ไชยนต์ จ.ส.อ. ชนะพร ไชยยนต์ 204,081 ร.16 พัน.2 28 ก.ย. 2560
1246 นาง สุจินดา เขียวนวล ร.ต. ธีระศักดิ์ เขียวนวล 203,872 มทบ.25 28 ก.ย. 2560
1247 นาง สาลี่ คงเมฆ นาง สุภลักษณ์ คงเมฆ 203,872 มทบ.31 28 ก.ย. 2560
1248 นาง วัชรี อินทเกษ ร.อ. ประสพ อินทเกษ 203,859 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
1249 นาย จำลอง ถุงเงิน จ.ส.อ. ธีระชัย ถุงเงิน 203,865 ร.12 พัน.2 รอ. 28 ก.ย. 2560
1250 นาง ทองจันทร์ พละแสน ร.อ. ชาติชาย ปิตะสายะ 203,866 ป.3 พัน 103 28 ก.ย. 2560