การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1251 นาย ทองดี ศรีแก้วอ้ม พ.อ. บัณฑิต ศรีแก้วอ้ม 207,611 มทบ.13 8 มี.ค. 2562
1252 นาย สวาท เหลืองเรือง ร.ต. ก้องหล้า เหลืองเรือง 207,850 พัน.สร.4 8 มี.ค. 2562
1253 นาง ทองสุข สุขหนู จ.ส.อ. ธรรมกฤษ สุขศิริกิจ 20,341,950 ทน.3 8 มี.ค. 2562
1254 นาง เหลือ ใบยพฤกษ์ น.ส. วิรชา ใบยพฤกษ์ 207,588 มทบ.23 8 มี.ค. 2562
1255 พ.ต. สุเมธ ไชยวุฒิ นาย ศุภโชค ไชยวุฒิ 56,015 มทบ.33 7 มี.ค. 2562
1256 พ.ต. สุเมธ ไชยวุฒิ นาย ธเนศ ไชยวุฒิ 151,850 มทบ.33 7 มี.ค. 2562
1257 ร.ต. สงัด ค้าสบาย นาง พินิจ ค้าสบาย 207,864 มทบ.21 7 มี.ค. 2562
1258 ร.ต. ไพฑูรย์ แสงคลัง พ.อ. ยงยุทธ แสงคลัง 175,156 มทบ.14 7 มี.ค. 2562
1259 ร.ต. ไพฑูรย์ แสงคลัง นาง ทองคำ แสงคลัง 32,731 มทบ.14 7 มี.ค. 2562
1260 ร.ต. พงศกร อินทอง นาง นงนุช อินทอง 175,292 มทบ.33 7 มี.ค. 2562