การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1251 นาย เขียน โยตะวัด จ.ส.อ. อภิวัฒน์ หันตุลา 203,865 พล.ม.1 28 ก.ย. 2560
1252 นาง สวย ใจใหญ่ พ.ท. ธวัชชัย ใจใหญ่ 204,065 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
1253 นาง หนูลอด ชาตะรักษ์ น.ส. ผ่องศรี ชาตะรักษ์ 203,855 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
1254 นาย บัวสอน บุญบำรุง ร.ต. ณัฐวัฒน์ บุญบำรุง 203,854 ช.11 28 ก.ย. 2560
1255 น.ส. อาภา คงกระพันธุ์ น.ส. จรีวรรณ คงกระพันธุ์ 202,440 กสษ.1 กส.ทบ 28 ก.ย. 2560
1256 นาย ไหม โสระสา จ.ส.อ. สาธร เสาะสมบูรณ์ 203,876 ทภ.2 28 ก.ย. 2560
1257 นาง มี ระวิโรจน์ ร.ท. ประจักษ์ ระวิโรจน์ 204,086 ร.3 28 ก.ย. 2560
1258 นาง จันทร เกษบำรุง ด.ต. พิชิตพล บุญยะโสมะ 204,084 ศฝ.นศท.มทบ.33 28 ก.ย. 2560
1259 นาย กล้าหาญ โอษฐวิจิตร ร.ต. อนุพงษ์ หัสดียศ 203,878 มทบ.28 28 ก.ย. 2560
1260 นาง อารมย์ จำเริญวิทย์ นาง ภัคภร จำเริญวิทย์ 203,879 มทบ.18 28 ก.ย. 2560