การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1251 นาง สุทิน เลิศงาม จ.ส.อ. วินัย คงประเสริฐ 207,266 ช.1 รอ. 27 พ.ย. 2561
1252 นาย เสาร์แก้ว พินิจ ร.ท. ไมตรี พินิจ 207,265 มทบ.37 27 พ.ย. 2561
1253 นาย บุญเสาร์ โคตรวงษา นาย สงัด สมฤทธิ์ 207,258 มทบ.28 27 พ.ย. 2561
1254 นาง ธรรมมา แพนธานี น.ส. จุฑามาศ แพนธานี 207,266 มทบ.27 27 พ.ย. 2561
1255 นาย ดนตรี ประเสริฐศรี ร.ต. ทองม้วน เทียมทัศ 207,264 มทบ.22 27 พ.ย. 2561
1256 นาง กองศรี หนูค่าย จ.ส.อ. เฉลิมพล เขียนเสือ 207,262 มทบ.210 27 พ.ย. 2561
1257 นาย วีรจิตร แก้วสิมมา นาง สุวัฒนา แก้วสิมมา 207,261 มทบ.21 27 พ.ย. 2561
1258 นาง สิน พัดจันทึก นาย สายันต์ พัดจันทึก 207,270 มทบ.21 27 พ.ย. 2561
1259 นาย เทียน ดวงสลัด จ.ส.อ. ตั๋น ดวงสลัด 207,270 กรม ทพ.21 27 พ.ย. 2561
1260 พ.อ. พงศ์ศักดิ์ โสลัดดา นาง ฉลวย โสลัดดา 207,047 ศบบ. 20 พ.ย. 2561