การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1251 พ.ท. กฤษณะ สร้อยสุวรรณ นาง พจนา สร้อยสุวรรณ 205,832 มทบ.16 27 เม.ย. 2561
1252 พ.ท. สงคราม บรรลือศักดิ์ นาง วณี , นาย สุรเชษฐ์ , น.ส. สุปราณี บรรลือศักดิ์ , นาง สุภาวดี เอกเอี่ยม 205,810 มทบ.31 27 เม.ย. 2561
1253 ร.อ. สอิ้ง ขวัญมั่น นาง กุหลาบ ขวัญมั่น 205,534 มทบ.310 27 เม.ย. 2561
1254 ร.ต. ศิริชัย แซมสีม่วง นาย ศรัทธา แซมสีม่วง 166,254 มทบ.36 27 เม.ย. 2561
1255 ร.ต. พิทักษ์ ทินราช นาย พินิจ ทินราช 56,784 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
1256 ร.ต. ประสิทธิ์ บุญรอด นาง ปราณี บุญรอด , นาย อัมพล บุญรอด , น.ส. เกษศิรินทร์ บุญรอด 205,815 มทบ.25 27 เม.ย. 2561
1257 ร.ต. พิทักษ์ ทินราช นาย ทัศพล ทินราช 149,000 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
1258 ว่าที่ ร.ต. บุญจิตต์ สุขเกิดผล นาง สุนทรี จันทร์ส่งเสริม 205,786 มทบ.15 27 เม.ย. 2561
1259 จ.ส.อ. ชวนชม สุขสินไชย นาง วรรณประภา สุขสินไชย 205,797 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
1260 จ.ส.อ. นำศักดิ์ แจ่มสุริยา นาย ล้อม แจ่มสุริยา 205,796 มทบ.45 27 เม.ย. 2561