การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1251 นาย ขรรค์ชัย ธระสวัสดิ์ นาง สุรีรัตน์ ธระสวัสดิ์ 204,833 มทบ.31 10 ม.ค. 2561
1252 นาง ยุพิน แก้วมณี นาย อาทิตย์ แก้วมณี 204,831 มทบ.35 10 ม.ค. 2561
1253 นาย สมชาย หล้าล้ำ นาง จงกล หล้าล้ำ 204,541 พธ.ทบ. 10 ม.ค. 2561
1254 ร.ต. โกน จันดา นาง เป็ง จันดา 204,851 มทบ.37 9 ม.ค. 2561
1255 ร.ต. สมรรถ ประวรรณรัมย์ น.ส. สมใจ ประวรรณรัมย์ 203,681 มทบ.25 9 ม.ค. 2561
1256 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ อุ่นบาง นาง เที่ยง อุ่นบาง 204,392 มทบ.36 9 ม.ค. 2561
1257 นาง กวา คล้ายสุวรรณ น.ส. ลดาวัลย์ คล้ายสุวรรณ 204,843 สง.สด.จว.พ.ล. 9 ม.ค. 2561
1258 นาง หนูจิตร กองจันทร์ น.ส. ทิวาพร ตั้งกองจันทร์ 204,835 มทบ.23 9 ม.ค. 2561
1259 นาง บุญมี หาบ้านแท่น ร.อ. จำนงค์ หาบ้านแท่น 204,603 มทบ.28 9 ม.ค. 2561
1260 นาง ยศ เวียงโอสถ ร.ท. จำรัส ผงผ่าน 204,850 มทบ.36 9 ม.ค. 2561