การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1261 นาง สมจิตร สาระวงษ์ พ.อ. ดำรงค์ สาระวงษ์ 204,851 มทบ.15 9 ม.ค. 2561
1262 นาย อนันต์ บุญธนลักษณ์ จ.ส.อ. สุทธิโชค ธิติลักษณ์ 204,604 มทบ.12 9 ม.ค. 2561
1263 นาย อาจ ป่าสูง จ.ส.อ. ประเสริฐ ป่าสูง 204,852 มทบ.21 9 ม.ค. 2561
1264 พ.ท. ชัยวัฒน์ ปลาทอง นาง ทองคำ ปลาทอง 204,441 มทบ.13 29 ธ.ค. 2560
1265 พ.อ. มานัส สุดแสง นาง ฉวีภัทร์ สุดแสง 204,387 มทบ.23 29 ธ.ค. 2560
1266 พ.ต. อัมพล สัยเขียนวงษ์ นาย ทองดี สัยเขียนวงษ์ 204,390 มทบ.16 29 ธ.ค. 2560
1267 ร.ท. อนันท์ วิสุนทร นาย เอกราช วิสุนทร 204,393 มทบ.43 29 ธ.ค. 2560
1268 ร.ต. สามารถ แก้วกอง นาง สำรวย มูลจันทะ , นาง สงวน แก้วกอง 204,388 มทบ.16 29 ธ.ค. 2560
1269 ร.ต. บุญศรี ศรีเมือง น.ส. จำเนียน พวงทอง 204,388 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560
1270 ร.ต. สำ ดวงโสมา นาง อนุทิน พันธ์ภูทอง 204,392 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560