การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1261 นาง ทองย้อย น้อยสีมา นาง ระเบียบ พยัคฆเดช 207,239 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1262 นาง จันทร์อับ รักษ์พรมราช พ.ท. ธนัท อะมุตะคุ 207,234 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1263 นาง คำเผือด จารัตน์ นาง กัญญา ผักกระโทก 207,233 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1264 นาย อนุสรณ์ ปัญญาตุ้ย จ.ส.อ. สายัณห์ ปัญญาตุ้ย 207,248 มทบ.33 18 ก.พ. 2562
1265 นาง ยอด โจมทา นาง วิไลวรรณ โจมทา 207,246 มทบ.24 18 ก.พ. 2562
1266 นาง ประเคียน ประการะพันธ์ นาง ศิริรัตน์ ศรีบุรมย์ 207,247 มทบ.24 18 ก.พ. 2562
1267 นาง กรองแก้ว อินทร์พิมพ์ นาง ดวงจิต เจริญศรี 207,247 มทบ.24 18 ก.พ. 2562
1268 นาง อุดม แดงสกุล ร.ต. ณรงค์ แดงสกุล 207,235 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1269 นาง บุญมา สังฆะมณี ร.ต. เกษม สังฆะมณี 207,240 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1270 นาย หน้อย สอนนนฐี ร.อ. จำนอง สอนนนฐี 207,240 ม.2 พัน.10 18 ก.พ. 2562