การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1261 พ.ท. วัลลภ กรรษา ร.ท. รุ่งศักดิ์ กรรษา 207,298 มทบ.13 20 พ.ย. 2561
1262 ร.อ. สายันห์ อรุณ จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ อรุณ 207,298 มทบ.13 20 พ.ย. 2561
1263 ร.ท. ณัฐสิทธิ์ ปานกุล นาง นันท์หทัย ปานกุล 207,046 ร.152 พัน.2 20 พ.ย. 2561
1264 ร.ต. ศักดิ์ดา ผิวฟัก นาง ทันสมัย ผิวฟัก 207,292 มทบ.29 20 พ.ย. 2561
1265 ร.ต. มานพ เอื้อฐานะดิษฐ์ นาง ประนอมจิต อยู่คง 207,285 มทบ.22 20 พ.ย. 2561
1266 ร.ต. สถาพร สุขเสริมศาล นาย ศุภลักษณ์ สุขเสริมศาล 207,284 มทบ.16 20 พ.ย. 2561
1267 ร.ต. ชวีป เรืองฤทธิ์ นาง ชลธิชา ศรีประภา 200,279 มทบ.16 20 พ.ย. 2561
1268 ร.ต. สมจิตร์ ช้างเนียม น.ส. ปณิตา ช้างเนียม 165,148 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
1269 ร.ต. สมจิตร์ ช้างเนียม นาง กาหลง ช้างเนียม 41,716 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
1270 จ.ส.อ. สำราญ ทรงกฤษณ์ นาง มัณฑนา อึ่งทอง 100,200 มทบ.16 20 พ.ย. 2561