การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1261 นาย อุดม นุชรุ่งเรือง จ.ส.อ. ณรงค์ คงเกษม 211,085 ศบบ. 22 พ.ย. 2562
1262 นาย จิ๋ว ทองแท้ ร.ต. บุญเต็ม ทองแท้ 211,088 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
1263 นาง สำเนียง สังวรณ์ ร.ต. ประยูร สังวรณ์ 211,086 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
1264 นาง สนุ่น เปียอยู่ ร.อ. พนม เปียอยู่ 211,087 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
1265 นาง ศรีนวล สุขสิงห์ ร.ต. ประสาน สุขสิงห์ 211,086 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
1266 นาง นกแก้ว ทรงศิลป์ จ.ส.ต. สำราญ แสนพันธ์ 211,088 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
1267 นาง ยู่ จิตพยัค นาง เทียมตา จิตพยัค 211,102 สง.สด.จว.พ.ร. 22 พ.ย. 2562
1268 นาง เจร วรรณเกตุ จ.ส.อ. พนมชัย แสงไทย 203,378 ส.พัน.11 พล.ม.1 22 พ.ย. 2562
1269 นาง สัมฤทธิ์ เดิมสันเทียะ ร.ต. วชิรวิชญ์ เดิมสันเทียะ 211,098 ร.23 22 พ.ย. 2562
1270 นาง มณฑิยา ดวงฤทธิ์ ร.ต. อดุลย์ ดวงฤทธิ์ 211,103 มทบ.33 22 พ.ย. 2562