การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1261 นาย สมควร จิตตะบุตร ส.ท.หญิง สุจิตรา กาลวรรณา 204,620 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ 13 มี.ค. 2563
1262 นาย สมร คำมี จ.ส.อ. วานิช สินธุวานิช 210,969 มทบ.29 13 มี.ค. 2563
1263 นาง เวียน ชะฎาแก้ว จ.ส.อ. ฉลองรัตน ชะฎาแก้ว 198,198 มทบ.25 13 มี.ค. 2563
1264 นาง น้อย ดาศรี นาง วราภรณ์ รอบรู้ 211,215 มทบ.22 13 มี.ค. 2563
1265 นาย ประสิทธิ์ ใจไหม นาย ธนากร อินทสนธิ 211,215 มทบ.18 13 มี.ค. 2563
1266 นาง อนันต์ คัมภีร์สุข จ.ส.ท. สุภัทร คัมภีร์สุข 211,207 พธ.ทบ. 13 มี.ค. 2563
1267 นาย เพียง ขันธะจันทร์ จ.ส.อ. มนตรี ขันธะจันทร์ 211,211 กรม ทพ.22 13 มี.ค. 2563
1268 นาย สมชัย สูงรัง นาง บัวทอง สูงรัง 211,228 มทบ.24 13 มี.ค. 2563
1269 นาง มัจฉา ชนยุทธ นาง เอมอร นรินทร์ 211,229 มทบ.23 13 มี.ค. 2563
1270 นาง อุไรพร (อุไรภรณ์) กระตุดนาค นาย มงคล ม้ากระโทก 210,750 มทบ.21 13 มี.ค. 2563