การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1261 จ.ส.ต. สมบูรณ์ ศิริโรจน์กูล นาง นากะ ปัญบือ 205,535 ร.7 พัน.2 27 เม.ย. 2561
1262 ส.ท. รัชพล แหลมสวาท น.ส. สมคิด โล่ลา 205,810 ม.6 พัน.6 27 เม.ย. 2561
1263 ส.ต. ชวลิต วุฒิ นาง ทาย รัตน์เนตร์ 205,573 มทบ.46 27 เม.ย. 2561
1264 นาย พิศพงษ์ จันทรา นาง ขนิษฐา จันทรา 204,127 รพ.ค่ายสุรนารี 27 เม.ย. 2561
1265 นาย ก๊อก อ่อนคำ นาย ณัฐนันท์ ตราชู 206,037 มทบ.36 27 เม.ย. 2561
1266 น.ส. อัมพร ปะอ้าย จ.ส.อ. อุทัย กาวัน 119,300 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
1267 น.ส. อัมพร ปะอ้าย น.ส. ณัฐกานต์ กาวัน 86,499 มทบ.33 27 เม.ย. 2561
1268 นาย เฉลิม จันภิรมย์ จ.ส.อ. พีระพล ศุภนคร 205,798 มทบ.21 27 เม.ย. 2561
1269 นาง สาลี่ กองเพิ่มพูล นาย อำนาจ กองเพิ่มพูล 205,786 พธ.ทบ. 27 เม.ย. 2561
1270 นาง ทองพิมพ์ ใจดี จ.ส.อ. กิตติ ใจดี 205,798 ช.11 พัน.111 27 เม.ย. 2561