การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1261 นาง สำราญ ทองเนียม นาง สาลี่ สุขรอด 209,009 มทบ.13 9 ก.ย. 2562
1262 นาง วัลภา เชยโพธิ์ ร.ท. ประจักษ์ เชยโพธิ์ 208,758 กรม ทพ.44 9 ก.ย. 2562
1263 นาง บุญเสริม พุ่มชุมแสง นาย ยศดนัย พุ่มขุมแสง 37,588 รร.ม.ศม. 9 ก.ย. 2562
1264 นาง บุญเสริม พุ่มชุมแสง พ.ท. บุญส่ง พุ่มชุมแสง 171,180 รร.ม.ศม. 9 ก.ย. 2562
1265 นาง นา ทองเตี่ยง ร.อ. ชินวัตร ทองเตี่ยง 208,770 มทบ.32 9 ก.ย. 2562
1266 น.ส. วารุณี เมืองคำบุตร พ.ท. ประวัติ เรขะรุจิ 209,027 บชร.3 9 ก.ย. 2562
1267 นาย จำนวน หอมสุคนธ์ ร.ต. ธนา หอมสุคนธ์ 208,769 ช.พัน.51 9 ก.ย. 2562
1268 นาย ใจ ภู่ระหงษ์ ร.ท. เกียรติศักดิ์ รอดคำ 166,640 สง.สด.จว.พ.ง. 9 ก.ย. 2562
1269 นาย ใจ ภู่ระหงษ์ นาง ภัชราพรรณ รอดคำ 35,295 สง.สด.จว.พ.ง. 9 ก.ย. 2562
1270 น.ส. วรรณทณา มารศรี นาง วรรณชรี มารศรี 208,994 ศป. 9 ก.ย. 2562