การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1271 นาย จำรัส เกตุเอี่ยม จ.ส.อ. เผอิญ เกตุเอี่ยม 207,257 พัน.ขส.23 บชร.3 18 ก.พ. 2562
1272 นาย โสภณ อภิชัยสรพันธ์ ร.ต. ชัยรัตน์ อภิชัยสรพันธ์ 207,223 สง.สด.จว.น.ย. 18 ก.พ. 2562
1273 นาง เมี้ยน สุขโข นาง นวลพรรณ สุขโข 207,223 สง.สด.จว.น.ย. 18 ก.พ. 2562
1274 นาง ละเวง บุญแก้ว จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ เพชร์แดง 206,996 ศบบ. 18 ก.พ. 2562
1275 นาง พ้วย สารีกุล นาง จอมศรี พรวาปี 207,219 มทบ.24 18 ก.พ. 2562
1276 นาง อนงค์ เชื้อจันทึก ร.ต. ทองคำ เชื้อจันทึก 207,220 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1277 นาง ละมุล กุลกระจ่าง นาย กฤษฎา กุลกระจ่าง 207,225 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1278 นาย รบ เมทจักร์ ร.ท. ธีรพงศ์ ขยันการ 207,222 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
1279 นาง แถม เนียมหอม ร.ต. อัมพร สำราญสุข 207,221 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
1280 นาง อารีย์ คำนิล ร.ต. จำรัส คำนิล 207,222 มทบ.13 18 ก.พ. 2562