การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1271 พ.อ. บวร ประมูลศุข นาง วรลักษณ์ ศักดิ์สูง 211,238 มทบ.33 9 มี.ค. 2563
1272 พ.ท. คำพัน จารุการ น.ส. ขนิษฐา จารุการ 211,233 มทบ.24 9 มี.ค. 2563
1273 พ.ต. ศิริวัฒน์ อัฐฐิศิลป์เวท น.ส. นวลศรี อัฐฐิศิลป์เวท 211,007 รพศ.5 พัน.2 9 มี.ค. 2563
1274 พ.ต. สมหมาย สุขวิญญาณ์ นาง ทิพวรรณ สุขวิญญาณ์ 210,981 มทบ.31 9 มี.ค. 2563
1275 ร.อ. วีระ จุลศักดิ์เมธี พ.ต. สันธาน จุลศักดิ์เมธี 211,001 มทบ.21 9 มี.ค. 2563
1276 ร.ต. สุเทพ บุญชู นาง พะเนียด บุญชู 211,008 สง.สด.จว.ส.ห. 9 มี.ค. 2563
1277 ร.ต. ชุมพร กุ้ยวงษ์ตาล นาง จิราภรณ์ กุ้ยวงษ์ตาล 211,003 มทบ.15 9 มี.ค. 2563
1278 จ.ส.อ. สุทธิศักดิ์ ไทยชนะบรรณนิติ์ นาง รัชนีย์ ไทยชนะบรรณนิติ์ 211,006 พัน.ซบร.กรม 9 มี.ค. 2563
1279 ร.ต. สมมาศ เรืองป้อม นาง อนงค์ เรืองป้อม 150,000 มทบ.41 9 มี.ค. 2563
1280 ร.ต. สมมาศ เรืองป้อม นาง ทองใบ เรืองป้อม 61,242 มทบ.41 9 มี.ค. 2563