การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1271 นาง หลอง กลิ่นดี นาง กัลยาณี ปิติวงษ์ 209,003 มทบ.37 9 ก.ย. 2562
1272 นาง น้อย มูลบ้านดง ร.ต. สมบูรณ์ อวดกล้า 209,011 มทบ.32 9 ก.ย. 2562
1273 นาง บาหยัน กล่อมประเสริฐ น.ส. กฤติยา กล่อมประเสริฐ 209,007 มทบ.31 9 ก.ย. 2562
1274 นาง สุภาวดี โชคสูงเนิน ร.ต. ธวัช โชคสูงเนิน 209,008 มทบ.24 9 ก.ย. 2562
1275 นาง มัย บุญสิทธิ น.ส. นิยม ภู่ศรี 208,987 มทบ.12 9 ก.ย. 2562
1276 พ.อ. ประเสริฐ ประดิษฐ์ผล นาง บัวทอง ประดิษฐ์ผล 208,760 มทบ.14 6 ก.ย. 2562
1277 พ.ต. ชลัด มาศเลิง นาง ตุ่มคำ มาศเลิง 208,773 มทบ.21 6 ก.ย. 2562
1278 ร.ต. ยอด กินขุนทด นาง สัมพิมพ์ กินขุนทด 208,772 มทบ.21 6 ก.ย. 2562
1279 ร.ต. ประเสริฐ ม่วงโสภา นาง สมหมาย ม่วงโสภา 208,773 มทบ.21 6 ก.ย. 2562
1280 จ.ส.อ. สมพงศ์ แย้มวารี นาง ศิริพร แย้มวารี 208,772 มทบ.17 6 ก.ย. 2562