การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1271 จ.ส.อ. สำราญ ทรงกฤษณ์ นาย ณัฐพล ทรงกฤษณ์ 107,083 มทบ.16 20 พ.ย. 2561
1272 จ.ส.อ. เสถียร เดชมา นาง สมจิตร์ เดชมา 207,302 มทบ.39 20 พ.ย. 2561
1273 จ.ส.อ. คำรณ ป้องคำ น.ส. วิมล ป้องคำ 58,700 พัน.สบร.23 บชร.3 20 พ.ย. 2561
1274 จ.ส.อ. คำรณ ป้องคำ นาง มยุรี ป้องคำ 148,600 พัน.สบร.23 บชร.3 20 พ.ย. 2561
1275 ส.อ. ชวลิต เดชเดชา นาง สุบรรณ์ เดชเดชา 207,291 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
1276 นาย อิสระพงศ์ ศุภรรัตน์ ร.ต. มานพ ศุภรรัตน์ 207,292 มทบ.29 20 พ.ย. 2561
1277 นาย จำเนียร ศิริโยธา นาง จิราวรรณ ศิริโยธา 207,289 มทบ.27 20 พ.ย. 2561
1278 นาง ชม ดวงดี นาย สังคม ดวงดี 207,289 มทบ.22 20 พ.ย. 2561
1279 นาง บุญช่วย ยิ้มละมัย ร.ต. ศุภชัย ยิ้มละมัย 207,291 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
1280 นาง บัวทอง สว่างอารมย์ ร.ต. ธีรพนธ์ เจาะเหมาะ 201,821 มทบ.21 20 พ.ย. 2561