การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1271 นาย มวล ขจรภพ ร.ต. อุไร ขจรภพ 211,102 มทบ.28 22 พ.ย. 2562
1272 นาย สีโห บุญอภัย นาง บาสี ครองกลาง 211,110 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
1273 นาง แตง พลยศ นาง รำเพย กาบบัวงาม 211,101 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
1274 นาง วาสนา คำเวียงคำ นาย ณัฐวุฒิ คำเวียงคำ 211,103 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
1275 นาย สมบูรณ์ กันทะ ร.ท. บรรจง กันทะ 211,112 กรม ทพ.33 22 พ.ย. 2562
1276 นาง แข ทุ่งกลาง จ.ส.อ. ประเสริฐ แต่งเมือง 211,354 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 22 พ.ย. 2562
1277 พ.อ. ประกอบ อริยเดช นาง สุดาวลัย อริยเดช 20,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
1278 พ.อ. ประกอบ อริยเดช น.ท. ศิริภัทร อริยเดช 20,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
1279 พ.อ. ประกอบ อริยเดช น.ส. ปราณปรียา อริยเดช 170,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
1280 พ.อ. อำนาจ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นาง สุดารัตน์ วงศ์พิพัฒน์ทวีป 211,120 มทบ.21 19 พ.ย. 2562