การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1271 จ.ส.อ. ศุภชาติ แข็งแรง นาย ฉลาด แข็งแรง 204,436 มทบ.17 29 ธ.ค. 2560
1272 จ.ส.อ. โกมล เนตรศิริ น.ส. กาญจนา เนตรศิริ 204,392 มทบ.15 29 ธ.ค. 2560
1273 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ สีหาบุญมาก นาง สุคนธ์ สีหาบุญมาก 204,391 มทบ.27 29 ธ.ค. 2560
1274 นาย ไข่ ยศบุรี จ.ส.อ. สายัณห์ ยศบุรี 204,684 มทบ.32 29 ธ.ค. 2560
1275 นาย มวญ บุญทศ ร.ท. สัญญา ฉัตรเงิน 204,444 มทบ.15 29 ธ.ค. 2560
1276 นาง สมัย ทองมาก จ.ส.อ. สุพจน์ ฉายกล้า 204,437 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560
1277 นาง ด้วง ราชบรรเทา พ.ท. พยุง ละครบุญ 204,441 มทบ.21 29 ธ.ค. 2560
1278 นาย สำราญ มั่นคง นาง วรณัน มั่นคง 204,443 มทบ.13 29 ธ.ค. 2560
1279 นาง สง่า ยาโน ร.ท. ผดุงศักดิ์ ยาโน 204,442 มทบ.13 29 ธ.ค. 2560
1280 นาง ธนพร แสงพลาย จ.ส.อ. เรวัตร แสงพลาย 194,148 มทบ.12 29 ธ.ค. 2560