การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1271 น.ส. พัฒน์ชญา ไตยมูล ร.ต. อำนาจ ไตยมูล 203,881 มทบ.23 26 ก.ย. 2560
1272 นาง บังอร บุตตะ พ.อ. พงษ์สวัสดิ์ บุตตะ 203,883 มทบ.23 26 ก.ย. 2560
1273 นาย อุดร เมืองพิล จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์ เมืองพิล 197,646 มทบ.14 26 ก.ย. 2560
1274 นาง จ่อย ชัยชนะ ร.ต. ทวีสิน ชัยชนะ 203,887 ป.6 พัน.6 26 ก.ย. 2560
1275 น.ส. กรรณิการ์ ธรรมนันต์ นาย อมรเทพ สนินัด 203,883 มทบ.33 26 ก.ย. 2560
1276 พ.ท. ดำริ ฤาชา นาง สมพร ฤาชา 203,945 มทบ.21 22 ก.ย. 2560
1277 พ.ท. วินิตย์ พรหมแสนปัง นาง ระเบียบ พรหมแสนปัง 193,474 มทบ.13 22 ก.ย. 2560
1278 พ.ต. ดาวลอย ลามอ น.ส. ทองใบ เสาสอน , น.ส. จรรยา ลามอ , น.ส. ดาริน ลามอ 203,677 รร.ม.ศม. 22 ก.ย. 2560
1279 ร.ต. ประเสริฐ จันทศิลา นาง แสงจันทร์ จันทศิลา 203,693 มทบ.33 22 ก.ย. 2560
1280 ร.ต. ณรงค์ วังคำ นาย เสถียร วังคำ 203,918 มทบ.38 22 ก.ย. 2560