การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1271 นาง นวลจันทร์ ปลัดภูมี นาง ภีชญา หงษ์มาลา 156,967 มทบ.24 27 เม.ย. 2561
1272 นาง นวลจันทร์ ปลัดภูมี นาง นภักอนง ฤทธิ์มหา 48,867 มทบ.24 27 เม.ย. 2561
1273 นาง แก่นตา กองแก้ว ร.ต. เฉลิมพล โสวิลัย 205,876 มทบ.210 27 เม.ย. 2561
1274 นาง บุญเพียง แสนช่าง จ.ส.อ. วิเชียร แสนช่าง 205,826 มทบ.21 27 เม.ย. 2561
1275 นาง เนตรชนก ดวงจันทร์ ร.ต. สุนันท์ ดวงจันทร์ 205,833 มทบ.18 27 เม.ย. 2561
1276 นาง ศิรณัฐชา ฤกษ์มี ร.ต. ประเสริฐ ฤกษ์มี 205,825 มทบ.15 27 เม.ย. 2561
1277 นาย คุ้ย ปินตาคำ จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ปินตาคำ 205,828 ป.6 พัน.106 27 เม.ย. 2561
1278 นาง มาลี วิศณุนาถนคร ร.ต. อานัน วิศณุนาถนคร 205,826 มทบ.21 27 เม.ย. 2561
1279 นาย สมบูรณ์ นิยม จ.ส.อ. ประกิต นิยม 205,824 กรม ทพ.13 27 เม.ย. 2561
1280 นาง สมบูรณ์ พุทธิสอน จ.ส.อ. อดุลย์ พุทธิสอน 205,816 ม.2 พัน.10 27 เม.ย. 2561