การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1281 ร.ต. สละ เหมฤดี จ.ส.อ. บำรุงพงษ์ เหมฤดี 211,240 มทบ.39 9 มี.ค. 2563
1282 ร.ต. พงษ์อนันต์ จันทรนุช พ.ท. พิเชษฐ์ จันทรนุช 211,232 มทบ.22 9 มี.ค. 2563
1283 ร.ต. เทียม บัวทอง นาง ลำยงค์ บัวทอง 100,900 มทบ.18 9 มี.ค. 2563
1284 ร.ต. เทียม บัวทอง นาง จำเนียร บัวทอง 110,080 มทบ.18 9 มี.ค. 2563
1285 ร.ต. สุพัตร มัทวานุกูล นาง สุนันท์ มัทวานุกูล 211,222 มทบ.17 9 มี.ค. 2563
1286 ร.ต. สะเกียรติ สารัมภ์ น.ส. วิภาดา สารัมภ์ 211,232 มทบ.23 9 มี.ค. 2563
1287 จ.ส.อ. อาจินต์ เพ็งสุวรรณ นาย อรรถพร เพ็งสุวรรณ 211,234 สง.สด.จว.ก.บ. 9 มี.ค. 2563
1288 จ.ส.อ. กิตติ ทองก้านเหลือง นาง นิภา ทองก้านเหลือง 210,995 ร.8 9 มี.ค. 2563
1289 จ.ส.ต. ธนากูล (จุฑาวัชร) มิ่งจงเจริญ นาง กาญจนา มิ่งจงเจริญ 210,739 ทภ.3 9 มี.ค. 2563
1290 ส.อ. ณัฐพงษ์ โคคร จ.ส.อ. สลอง โคคร 210,980 ร.9 พัน.1 9 มี.ค. 2563