การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1281 พ.ท. เมษา ประเสริฐสิน นาง ยุพดี ประเสริฐสิน 211,121 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
1282 พ.ต. เดชา สมบูรณ์ นาง สำเริง สมบูรณ์ 211,115 มทบ.31 19 พ.ย. 2562
1283 พ.ต. ประสิทธิ์ กอนมนต์ นาง ผ่องพรรณ กอนมนต์ 211,143 สง.สด.จว.พ.ร. 19 พ.ย. 2562
1284 พ.ต. ถวิล นวลมณี นาง บุญรักษ์ ภู่พงษ์ 211,127 มทบ.28 19 พ.ย. 2562
1285 ร.อ. สมาน คำศิริ นาง ประเทือง คำศิริ 210,877 มทบ.23 19 พ.ย. 2562
1286 ร.อ. สมัย แสนศรีแก้ว นาง บัวลำ แสนศรีแก้ว 211,148 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
1287 ร.ท. สุพรม วิชัด นาง ขวัญเรือน วิชัด 211,097 มทบ.27 19 พ.ย. 2562
1288 ร.ต. ไชโย มงคล นาง บุญรวม มงคล 211,121 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
1289 ร.ต. อุดร ใจกล้า นาง สาคร ใจกล้า 211,125 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
1290 ร.ต. ประวิทย์ บุญธรรมเจริญ นาง ประทิน บุญธรรมเจริญ 211,124 มทบ.12 19 พ.ย. 2562