การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1281 อส.ทพ. หวล นามทอง น.ส. ปวีณา นามทอง 208,761 กรม ทพ.14 6 ก.ย. 2562
1282 นาง สาย ประเสริฐศิลป์ ร.ท. ดิเรก ธรรมวิยา 208,884 มทบ.32 6 ก.ย. 2562
1283 นาง กัญญา ฉายา จ.ส.อ. ชาญชัย ศรีเกษม 209,019 มทบ.12 6 ก.ย. 2562
1284 นาย สาลี เพิ่มจิตร ร.ต. แสงณรงค์ บุญจันทร์ 208,761 กรม ทพ.14 6 ก.ย. 2562