การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1281 ร.ต. สมาน รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ นาย เอกพงศ์ รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ 203,397 มทบ.44 22 ก.ย. 2560
1282 จ.ส.อ. บุญสืบ สืบสาย นาง อำไพ สืบสาย 203,913 มทบ.33 22 ก.ย. 2560
1283 จ.ส.อ. เผอิญ น้อยวัฒนะ นาง บุญจง น้อยวัฒนะ 203,946 มทบ.19 22 ก.ย. 2560
1284 จ.ส.อ. ระวี คำภิราศรี น.ส. พิณรี เวชสุคำ 203,723 มทบ.33 22 ก.ย. 2560
1285 จ.ส.อ. คมสัน ป้องนนท์ นาย สวน ป้องนนท์ 203,899 ป.21 พัน.30 22 ก.ย. 2560
1286 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ กรมน้อย นาง สำราญ กรมน้อย 203,706 ส.พัน.9 22 ก.ย. 2560
1287 จ.ส.ท. กมล เกียรติโกศลกุล นาง สุพรรษา เกียรติโกศลกุล 203,921 ม.พัน.22 ศม. 22 ก.ย. 2560
1288 ส.อ. ธานี ปฐม น.ส. สุรีรัตน์ คงหอม , นาง พเยาว์ ปฐม 203,946 มทบ.31 22 ก.ย. 2560
1289 นาง ยัน แสนอินทะ นาง เสริมศรี , นาย คำสิงห์ , นาย ทองสัน แสนอินทะ , นาง ประเสริฐ มีพรหม , นาง จันทร์เส็ง ไชยพะยวน , นาง บรรทม โฮมวงศ์ 203,677 มทบ.29 22 ก.ย. 2560
1290 น.ส. สุวลักษณ์ พื้นปูม จ.ส.อ. วีระยุทธ แบสิ่ว 203,896 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 22 ก.ย. 2560