การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1281 นาง พัน เกษณีย์บุตร ร.ท. ธีระศักดิ์ พรรณลึก 204,445 พล.ช. 29 ธ.ค. 2560
1282 นาง อนงค์ ชนะบุญ จ.ส.อ. สมพงษ์ ชนะบุญ 204,387 มทบ.23 29 ธ.ค. 2560
1283 นาง ผ่าน ปัญญาสุ ร.ต. สงวน ไชยเลิศ 204,390 มทบ.37 29 ธ.ค. 2560
1284 นาย ม่วง แขนโพธิ์ จ.ส.อ. จำนงค์ แขนโพธิ์ 204,389 ทน.2 29 ธ.ค. 2560
1285 นาย ไว หนูใหญ่ พ.ท. อำนาจ หนูใหญ่ 204,629 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 ธ.ค. 2560
1286 นาย บุญ เจียมไธสง ร.ท. วัชระ เจียมใจ 204,391 มทบ.21 29 ธ.ค. 2560
1287 นาย รัง คำมูล นาง ลัดดาวรรณ คำมูล 204,394 มทบ.35 29 ธ.ค. 2560
1288 นาง แตะ คุ้มยงค์ ร.ต. ยุทธนา ขจิตรัตน์ 204,394 มทบ.35 29 ธ.ค. 2560
1289 นาย สี อินทะโส จ.อ.หญิง ช่อวิรุณ อินทะโส 204,393 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560
1290 พ.อ. วิชัย ชัยพิพัฒน์ นาง อิสรีย์ ชัยพิพัฒน์ 204,418 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560