การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1281 นาง ฉวีวรรณ ท่าสว่าง จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ท่าสว่าง 207,285 มทบ.15 20 พ.ย. 2561
1282 นาง นางน้อย นิลไธสง ร.ต. สมบัติ สีหะคลัง 207,303 ร.8 20 พ.ย. 2561
1283 นาง ประสงค์ นาวายนต์ พ.ท. ศักดิ์ดา นาวายนต์ 207,293 มทบ.41 20 พ.ย. 2561
1284 นาง นิ่ม สร้อยเสนา นาย อุทัย สร้อยเสนา 207,290 มทบ.27 20 พ.ย. 2561
1285 นาง แป้น สอดกำปัง นาย วิศวกร บูรำสูงเนิน 57,294 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
1286 นาง แป้น สอดกำปัง นาง มงคล สอดกำปัง 150,000 มทบ.21 20 พ.ย. 2561
1287 นาง สมสุข วงษ์แย้ม น.ส. สุทธิดา วงษ์แย้ม 207,288 มทบ.18 20 พ.ย. 2561
1288 นาย เสริม คุ้มครอง พ.ต. ธวัชภูมิ คุ้มครอง 207,288 มทบ.14 20 พ.ย. 2561
1289 น.ส. ทองสุข ทองขาว น.ส. วริศรา ทองขาว 207,297 มทบ.13 20 พ.ย. 2561
1290 นาย อุทัย รบไพรี ร.ต. คธาวุธ รบไพรี 207,045 ศบบ. 20 พ.ย. 2561