การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1281 นาง ทองเติม ครองบุญ จ.ส.อ. ณรงค์ ครองบุญ 205,815 มทบ.18 27 เม.ย. 2561
1282 นาง สนั่น เขตจัตุรัส พ.ท. บุญช่วย เขตจัตุรัส 205,827 มทบ.21 27 เม.ย. 2561
1283 นาง ทองคำ เปี่ยมชั้น ร.ท. สุทัศน์ เปี่ยมชั้น 205,825 ศม. 27 เม.ย. 2561
1284 ร.ต. ยอดเพ็ชร อยู่สิน จ.ส.อ.หญิง กรณิศา ฉายจรุง 205,838 สง.สด.จว.ก.ส. 24 เม.ย. 2561
1285 ร.ต. อมรพรรณ ไวสติ นาง พิมพา ไวสติ 148,050 มทบ.33 24 เม.ย. 2561
1286 ร.ต. อมรพรรณ ไวสติ นาง กฤตยา หิศรนุสรณ์ 57,820 มทบ.33 24 เม.ย. 2561
1287 ร.ต. สมบัติ นะทะศิริ นาง รุจิดา กุลาศรี 141,000 พล.ร.6 24 เม.ย. 2561
1288 ร.ต. สมบัติ นะทะศิริ นาง ปัดธรรมา นะทะศิริ 64,859 พล.ร.6 24 เม.ย. 2561
1289 จ.ส.อ. วิชาญ ชัยมงคล นาย วิเชียร ชัยมงคล 205,864 มทบ.38 24 เม.ย. 2561
1290 จ.ส.อ. ชุมพร นาคประเวศน์ นาย ธรรมราช ทรัพย์กาญจน์ 205,867 มทบ.23 24 เม.ย. 2561