การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1281 นาง สมจิตร์ อาสกุล นาง ภัคจิรา อาสกุล 207,221 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
1282 นาง สุทิน วันจิ๋ว พ.ท. อารณ์ วันจิ๋ว 207,256 มทบ.35 18 ก.พ. 2562
1283 นาง สุระพรรณี มาตย์โพนทอง ร.ต. ขุนทอง สายรัตน์ 207,259 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
1284 น.ส. จำเนียร ชาวขุนทด พ.ต. อาสม มีโภคา 207,250 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1285 นาง พินิจ สาระรมย์ ร.ท. เลิศศักดิ์ สาระรมย์ 207,254 ม.5 พัน.20 รอ. 18 ก.พ. 2562
1286 นาย เกรียงทอง แสนเย็น ร.ต. ธนะเดช ถาวรจิตร 204,011 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
1287 นาง ขวัญเมือง เจียมรัมย์ ร.ต. พร เปลื้องศรีรัมย์ 207,257 มทบ.26 18 ก.พ. 2562
1288 นาง ศิริยัน ยงบรรทม ร.ต. อำนาจ ทองธานี 207,259 มทบ.18 18 ก.พ. 2562
1289 นาย ภิญโญ สุดกราน ส.ท. อิทธิพล สุดกราน 207,249 ช.พัน.51 18 ก.พ. 2562
1290 นาย บุญเลื่อน นาทันใจ จ.ส.อ. อาทิตย์ นาทันใจ 207,025 กสษ.2 กส.ทบ. 18 ก.พ. 2562