การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 พ.ท. วิรัตน์ สุทธิเนตร น.ส. สุนิศา สุทธิเนตร 166,397 มทบ.310 24 ก.ย. 2561
122 พ.ท. วิรัตน์ สุทธิเนตร นาง สมปอง สุทธิเนตร 8,199 มทบ.310 24 ก.ย. 2561
123 พ.ท. วิรัตน์ สุทธิเนตร น.ส. ศรัณย์รัชต์ สุทธิเนตร 8,199 มทบ.310 24 ก.ย. 2561
124 พ.ท. วิรัตน์ สุทธิเนตร นาง ทรัพย์ สุทธิเนตร 8,199 มทบ.310 24 ก.ย. 2561
125 พ.ท. วิรัตน์ สุทธิเนตร นาย จักรเพชร สุทธิเนตร 8,199 มทบ.310 24 ก.ย. 2561
126 พ.อ. จิตรกร แก้วลาย นาง ทองจันทร์ แก้วลาย 207,162 สง.สด.จว.ล.ป. 24 ก.ย. 2561
127 ร.อ. สมชาย เปลี่ยนศรี นาย อัศนีย์ เปลี่ยนศรี 197,724 มทบ.15 24 ก.ย. 2561
128 ร.ต. ชาติชาญ ช่างไชย นาง สยุมพร ช่างไชย 207,183 มทบ.22 24 ก.ย. 2561
129 ร.ต. ละมัย มีชัย นาง ลำดวน มีชัย 190,595 มทบ.39 24 ก.ย. 2561
130 ร.ต. ไพมนูญ ศิริเวช น.ส. วิไลรัศมี ศิริเวช 41,770 มทบ.36 24 ก.ย. 2561