การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 นาง สำลี เฉลิมงาม จ.ส.อ. ชาติชาย เฉลิมงาม 204,412 มทบ.21 17 พ.ย. 2560
122 นาง อรทัย คุ้มฮะ นาง กมลภู กิตตินรนันท์ 204,415 กช. 17 พ.ย. 2560
123 นาง ถนอม ภูศรีเทศ ร.ต. วิรัข ภูศรีเทศ 204,410 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
124 นาง ชื่น เกตุดี พ.อ. เชาว์ เกตุดี 204,409 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
125 นาง มี โพธิไข ร.ต. จันทร์สมุทร โพธิ์ไข 204,412 มทบ.21 17 พ.ย. 2560
126 ร.ต. สืบ น้ำนวล นาง สอิ้ง น้ำนวล 204,464 มทบ.15 25 ธ.ค. 2560
127 นาย หวาย ทองดี ส.อ. สงกรานต์ ทองดี 204,462 ศสพ. 25 ธ.ค. 2560
128 นาย ก้าน หล่อทองคำ นาง กัญญา ซื่อสัตย์ 204,463 รร.ป.ศป. 25 ธ.ค. 2560
129 พ.ท. เจษฎา วณาวรรณ์ นาง บุศบา ฤทธิรงค์ 204,508 มทบ.13 22 ธ.ค. 2560
130 ร.ต. นิกร อักษรพันธ์ นาง สุวนิตย์ อักษรพันธ์ , นาย สุธิพร อักษรพันธ์ 204,046 มทบ.43 22 ธ.ค. 2560