การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 อส.ทพ. ประเทือง โพธิ์อยู่ นาง แหวน โพธิ์อยู่ 207,438 กรม ทพ.13 30 ก.ค. 2562
122 นาง สมใจ สมชื่อ จ.ส.อ. อนุวัฒน์ สมชื่อ 207,484 มทบ.45 30 ก.ค. 2562
123 นาง เข็ม บุญญะวัด ส.อ. ทนงค์ บุญญะวัด 207,413 มทบ.36 30 ก.ค. 2562
124 นาง จันทร์ ทัศคร ร.ท. เชาวลิต ทัศคร 207,413 มทบ.27 30 ก.ค. 2562
125 นาง น้อย เนาว์เพ็ชร์ นาง ชนารัตน์ เนาว์เพ็ชร์ 150,000 มทบ.19 30 ก.ค. 2562
126 นาง น้อย เนาว์เพ็ชร์ ร.ต. จำเนียน เนาว์เพ็ชร์ 57,467 มทบ.19 30 ก.ค. 2562
127 นาง บานเย็น พรมเทพ ร.ต. สมพล พรมเทพ 207,425 มทบ.37 30 ก.ค. 2562
128 นาง น้อย กลิ่นหอม ร.ต. ประสบ กลิ่นหอม 207,426 มทบ.35 30 ก.ค. 2562
129 นาง แผ้ว สุจริตจันทร์ ร.ท. สมชาย สุจริตจันทร์ 207,424 มทบ.13 30 ก.ค. 2562
130 นาง ประทีป ไวยสุภี จ.ส.อ. สมศักดิ์ ไวยสุภี 207,695 มทบ.13 30 ก.ค. 2562