การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 นาย เทียน โออิฐ จ.ส.อ. สมพงษ์ โออิฐ 211,021 ศสร. 5 มี.ค. 2563
122 นาย สมชาย เกตุแก้ว น.ส. ศิราณี เกตุแก้ว 203,757 รพ.ค่ายสุรนารี 5 มี.ค. 2563
123 นาง ลัดดา เหมือนฤทธิ์ นาย สุรินทร์ เหมือนฤทธิ์ 211,275 มทบ.39 5 มี.ค. 2563
124 นาย เทียร สุขกันต์ ร.ต. ธำรงค์ สุขกันต์ 211,271 มทบ.34 5 มี.ค. 2563
125 นาง เสริม วุ่นพ่วง ร.ต. บุญมี วุ่นพ่วง 211,276 มทบ.310 5 มี.ค. 2563
126 นาง เสริม วุ่นพ่วง ร.ต. บุญมี วุ่นพ่วง 211,276 มทบ.310 5 มี.ค. 2563
127 นาง รำพรรณ เสวตพันธุ์ ส.อ. ดรุณ เสวตพันธุ์ 211,273 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
128 นาง น้อย จะสูงเนิน จ.ส.อ. พล จะสูงเนิน 211,038 พัน.สห.21 5 มี.ค. 2563
129 นาย เชาว์ ซื่อตรง จ.ส.อ. เฉลิมชัย ซื่อตรง 211,278 ช.11 พัน.111 5 มี.ค. 2563
130 นาง แปง ไชยช่อฟ้า นาง จันทร์ทา ไชยช่อฟ้า 211,267 มทบ.38 5 มี.ค. 2563