การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 นาง อั้ว เตนากุล ร.ต. สุคนธ์ จันทะอุดร 205,829 มทบ.24 3 เม.ย. 2561
122 นาย ดวง ถามถ้วน นาง สงวน สุนทร 205,828 มทบ.33 3 เม.ย. 2561
123 พ.ท. พงษ์ ศิริศักดิ์กำพล นาง สาคร ศิริศักดิ์กำพล 205,862 มทบ.13 30 มี.ค. 2561
124 ร.ต. สมบูรณ์ ปาลวัฒน์ นาง พยุง ปาลวัฒน์ , น.ส. สกุลทิพย์ ปาลวัฒน์ 205,839 มทบ.13 30 มี.ค. 2561
125 ร.ต. มานะ ทองแดง น.ส. ถนอม ทองแดง 205,843 ช.11 พัน.602 30 มี.ค. 2561
126 ร.ต. ลิขิต เรืองสุวรรณ์ น.ส. เพ็ญพร เรืองสุวรรณ์ 15,354 มทบ.27 30 มี.ค. 2561
127 ร.ต. ลิขิต เรืองสุวรรณ์ นาย วิษณุพงษ์ เรืองสุวรรณ์ 15,354 มทบ.27 30 มี.ค. 2561
128 ร.ต. ลิขิต เรืองสุวรรณ์ นาง ปาริษา เรืองสุวรรณ์ 144,454 มทบ.27 30 มี.ค. 2561
129 ร.ต. ลิขิต เรืองสุวรรณ์ น.ส. นริศรา เรืองสุวรรณ์ 15,354 มทบ.27 30 มี.ค. 2561
130 ร.ต. ลิขิต เรืองสุวรรณ์ น.ส. กิติญาภรณ์ เรืองสุวรรณ์ 15,354 มทบ.27 30 มี.ค. 2561