การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 นาง สรียา มั่นจันทร์ ร.ต. สุวิทย์ มั่นจันทร์ 211,116 มทบ.35 12 มิ.ย. 2563
122 นาง ประยูร สีสด นาง อติรัตน์ สีสด 210,876 มทบ.31 12 มิ.ย. 2563
123 นาย คำฝน เหมะธุลิน ร.ต. ยงยุทธ อุปวงค์ 211,110 มทบ.24 12 มิ.ย. 2563
124 นาย สอน สร้อยทอง ร.ต. อุดม กิ่งบู 211,109 มทบ.22 12 มิ.ย. 2563
125 นาง นวลจันทร์ สัตยารักษ์ นาย จริยะ สัตยารักษ์ 211,490 มทบ.21 12 มิ.ย. 2563
126 นาง ละมูล แขกช้อย น.ส. วราภรณ์ แขกน้อย 211,117 มทบ.13 12 มิ.ย. 2563
127 นาง ภัทรสม ฝั้นถา ร.ต. พันทรัพย์ ฝั้นถา 211,110 พล.ม.1 12 มิ.ย. 2563
128 นาง หยิบ แป้นกลัด พ.ท. สำรวย แป้นกลัด 211,114 กสษ.3 กส.ทบ. 12 มิ.ย. 2563
129 พ.ต. โสภณ มูลเมือง นาง นาถนภา มูลเมือง 211,129 มทบ.35 10 มิ.ย. 2563
130 พ.ต. ประเสริฐ เทพด้วง นาง มาลี เทพด้วง 211,140 มทบ.18 10 มิ.ย. 2563