การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 นาง เรณู กาสา จ.ส.อ. ผดุงศักดิ์ คำกองแพง 205,798 ช.พัน.8 พล.ม.1 19 มิ.ย. 2561
122 นาง คำ ศรีทอง จ.ส.อ. สมัย ศรีทอง 205,790 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 19 มิ.ย. 2561
123 นาง หมิก ไชยมล ร.ท. ณรงค์ ไชยมล 199,935 ส.พัน.5 พล.ร.5 19 มิ.ย. 2561
124 นาย สาย สิงห์เถื่อน นาย บุญส่ง สิงห์เถื่อน 205,816 มทบ.31 19 มิ.ย. 2561
125 นาย จันดี บรรณเทศ ร.ท. สงวน บัวโค 205,813 มทบ.210 19 มิ.ย. 2561
126 นาง อารีย์ มาลาศิริ จ.ส.อ. ไชยยนต์ มาลาศิริ 205,811 มทบ.210 19 มิ.ย. 2561
127 นาง เตือน คุ้มเศก ร.ต. ชอุ่ม หรรษาวงศ์ 205,817 มทบ.17 19 มิ.ย. 2561
128 นาย สำราญ กุลศิริ จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย ลิขิตกุล 205,806 มทบ.14 19 มิ.ย. 2561
129 นาย ชุน เลิศสกุล ร.ต. สมใจ เลิศสกุล 205,806 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561
130 นาง ขาว ปิ่นจันทร์ นาย จตุรงค์ คล้ายวิบูลย์ 205,818 มทบ.13 19 มิ.ย. 2561