การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 นาง สุรทิน ส่องเสนา พ.ต. วรวิทย์ สุดตา 211,079 มทบ.22 22 พ.ย. 2562
122 นาง จำนงค์ (อนงค์) เข็มเล็ก ร.ต. ประกิต นาวินวัฒนา 211,078 มทบ.18 22 พ.ย. 2562
123 นาย ประยศ กองศรี จ.ส.อ. ภูมิสิทธิ์ เทศยิ้ม 211,076 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
124 นาง อารีย์ ถิระมนัส ร.ต. ชูชาติ ถิระมนัส 211,077 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
125 นาง จวด ป้านศรี นาย ทองสุข แผ้วลุ่มแฝก 211,075 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
126 นาง วิรัชน์ วัฒนายุ จ.ส.อ. วิษณุ วัฒนายุ 211,078 พัน.สบร.23 บชร.3 22 พ.ย. 2562
127 นาย อุดม นุชรุ่งเรือง จ.ส.อ. ณรงค์ คงเกษม 211,085 ศบบ. 22 พ.ย. 2562
128 นาย จิ๋ว ทองแท้ ร.ต. บุญเต็ม ทองแท้ 211,088 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
129 นาง สำเนียง สังวรณ์ ร.ต. ประยูร สังวรณ์ 211,086 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
130 นาง สนุ่น เปียอยู่ ร.อ. พนม เปียอยู่ 211,087 มทบ.13 22 พ.ย. 2562