การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 พ.อ. สมชาย บุญงาม นาง เพ็ญบุญ สองสมุทร 163,898 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
122 พ.อ. สมชาย บุญงาม นาย ธัชทอง บุญงาม 42,198 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
123 พ.ท. สำราญ ทิพย์เนตร นาง สุบรรณ ทิพย์เนตร 207,206 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
124 พ.ต. วิถี ไชยพันธุ์ นาง วรรณวิสาข์ อินทอง 207,163 มทบ.36 17 ส.ค. 2561
125 พ.ต. ธนู ยืนยง น.ส. ลักษณา ยืนยง 19,756 มทบ.12 17 ส.ค. 2561
126 พ.ต. ธนู ยืนยง พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ ยืนยง 19,756 มทบ.12 17 ส.ค. 2561
127 พ.ต. ธนู ยืนยง นาง ทองอยู่ ยืนยง 167,656 มทบ.12 17 ส.ค. 2561
128 ร.ต. มโน รักหลวง นาย เชาวลิต รักหลวง 206,095 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
129 ร.ต. โกเมธ แท่นนิล นาง พิชชาพลอย แท่นนิล 198,571 มทบ.14 17 ส.ค. 2561
130 ร.ต. มังกร กัลป์ทอง นาง บัญญัติ กัลป์ทอง 205,212 มทบ.39 17 ส.ค. 2561