การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 ร.ต. อนุ ธรรมานนท์ จ.ส.อ. เอกราช ธรรมานนท์ 204,642 มทบ.42 20 ธ.ค. 2561
122 จ.ส.อ. เจริญ เมืองสง นาง ณิชกานต์ เมืองสง 182,860 ร.15 พัน.2 20 ธ.ค. 2561
123 จ.ส.อ. อรดิน ยายอ ด.ญ. อรัฟต้าร์ ยายอ 20,947 ร.152 20 ธ.ค. 2561
124 จ.ส.อ. อรดิน ยายอ ด.ช. อรัฟ ยายอ 20,947 ร.152 20 ธ.ค. 2561
125 จ.ส.อ. อรดิน ยายอ น.ส. ปาตีฮะห์ ยายอ 164,847 ร.152 20 ธ.ค. 2561
126 ส.อ. สายรุ้ง พิมพ์กระโทก น.ส. ศิรินันทน์ โกมลสุทธิ 207,460 มทบ.31 20 ธ.ค. 2561
127 ส.อ. จิรพัฒน์ พาสนิต นาง เพลินจิตร พาสนิต 207,201 ศบบ. 20 ธ.ค. 2561
128 ส.อ. สงกรานต์ กันไชยคำ นาง เพียน กันไชยคำ 207,441 มทบ.38 20 ธ.ค. 2561
129 พล.อส. ธนัช แสงปลั่ง นาง วรรณทนา บุญชู 207,451 มทบ.15 20 ธ.ค. 2561
130 พระ เที่ยง หิรัญมาตย์ ร.ต. หนูเพียร อรัญมิตร 207,431 มทบ.27 20 ธ.ค. 2561