การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 จ.ส.อ. สุรพล คนมั่น นาย สุรศักดิ์ คนมั่น 208,344 มทบ.12 23 ก.ย. 2562
122 จ.ส.อ. ชาญชัย ปาปะโข นาง สมควร อันบุรี 208,878 ช.พัน.6 พล.ร.6 23 ก.ย. 2562
123 จ.ส.อ. ไกรศร ศรีด้วงกัง นาง สลิล ศรีด้วงกัง 208,628 มทบ.18 23 ก.ย. 2562
124 นาง มะลิ อุษาจันทรากุล นาย ณัฐพล โฉมแดง 208,943 มทบ.39 23 ก.ย. 2562
125 นาย ประมวล ศรีอรัญ ส.อ. ปรีดี ศรีอรัญ 208,870 มทบ.38 23 ก.ย. 2562
126 นาย บุญเพ็ง สุขอ้วน ร.ท. สุข ตั้งใจสุข 208,866 มทบ.22 23 ก.ย. 2562
127 นาง จันทร์เทศ ศรชัย พ.ต. สมชาย ไชยสอน 208,876 มทบ.22 23 ก.ย. 2562
128 นาย กุศล นันทวิจารณ์ นาง นันทนา เกษศรี 208,880 มทบ.18 23 ก.ย. 2562
129 นาย สนิท เทศแจ่ม นาย รักเกียรติ เรียบร้อย 208,874 มทบ.13 23 ก.ย. 2562
130 นาง จำปี เรืองศรี นาย วันชัย เรืองศรี 208,882 ศสท.กส.ทบ. 23 ก.ย. 2562