การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
121 นาง อำนวย สายโสธร นาง นภาภรณ์ บำรุงนางาม 207,111 มทบ.24 28 ก.พ. 2562
122 นาง วิลัย สุวรรณแสง ร.ต. สุวรรณ มีธรรม 206,882 มทบ.24 28 ก.พ. 2562
123 นาง เพียงกาญจน์ ศรีเชื้อ ส.ต.ต.หญิง พาฝัน จำปางาม 207,113 มทบ.13 28 ก.พ. 2562
124 นาง จุรีย์ พรมสอน น.ส. วราพิชญ์ พรมสอน 207,108 มทบ.13 28 ก.พ. 2562
125 นาย ชารี แดนราษี ร.ต. ปรีชา แดนราษี 207,114 ช.2 พัน.202 28 ก.พ. 2562
126 พ.อ. เติม คัมภีร์พงศ์ นาย ไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ 207,142 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
127 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา น.ส. สุพัตรา จันทรเสนา 12,495 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
128 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา นาง สุปราณี จันทรเสนา 12,495 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
129 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา นาง สุดารัตน์ กิมศิริ 12,495 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
130 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา น.ส. ปภาเปี่ยมขวัญ วรวิชญ์ปัญญา 169,659 มทบ.35 26 ก.พ. 2562