การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1291 นาย ประยงค์ คงเกษม จ.ส.อ. ณรงค์ คงเกษม 207,306 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
1292 นาง ศิริวรรณ บุญจันทร์ จ.ส.อ. ชำนาญ บุญจันทร์ 207,307 ศบบ. 20 พ.ย. 2561
1293 นาย บุญยัง เขียวทอง จ.ส.อ. วรวุฒิ เขียวทอง 198,469 ร.14 พัน.3 20 พ.ย. 2561
1294 นาง ศรีประภา กังวาล น.ส. กัลยา กล้ายบุญณะ 207,301 มทบ.39 20 พ.ย. 2561
1295 นาย เพียร ศรีโอษฐ์ จ.ส.อ. พีรพงศ์ ศรีโอษฐ์ 207,040 มทบ.24 20 พ.ย. 2561
1296 นาง ทุมมา ทองสด ร.อ. สุรศักดิ์ ปัญญาคำ 207,309 ม.6 พัน.21 20 พ.ย. 2561
1297 นาย เอนก สุวรรณไตร จ.ส.อ. มนัสพันธน์ สุวรรณไตร 207,303 ช.พัน.6 พล.ร.6 20 พ.ย. 2561
1298 นาง เบญจวรรณ ถนอมทรัพย์ จ.ส.ต. ณัฐพล ถนอมทรัพย์ 207,302 กรม ทพ.26 20 พ.ย. 2561
1299 พ.อ. วิชัย พันธุ์เพ็ชร์ นาย กฤตธนา พันธุ์เพ็ชร์ 207,335 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1300 พ.ท. ชูชัย ปูธิปิน นาง กัลยา ปูธิปิน 207,397 มทบ.33 16 พ.ย. 2561