การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1291 ร.อ. มงคล ยอดพิมาย น.ส. วรกานต์ ยอดพิมาย 7,493 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
1292 ร.อ. มงคล ยอดพิมาย น.ส. รุ่งอรุณ ยอดพิมาย 7,493 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
1293 ร.อ. มงคล ยอดพิมาย น.ส. ปาณิสรา ยอดพิมาย 7,493 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
1294 ร.อ. มงคล ยอดพิมาย นาง นวลจันทร์ ยอดพิมาย 185,395 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
1295 ร.ต. หัส สิงทิศ น.ส. ศุภางค์ สิงทิศ 207,653 มทบ.24 6 มี.ค. 2562
1296 จ.ส.อ. เดชา พุตสี น.ส. แคทลียา พุตสี 164,505 พัน.รพศ.ศสพ. 6 มี.ค. 2562
1297 จ.ส.อ. เดชา พุตสี นาง เนย พุตสี 14,305 พัน.รพศ.ศสพ. 6 มี.ค. 2562
1298 จ.ส.อ. เดชา พุตสี ด.ญ. พิจิกา วรรณะ 14,305 พัน.รพศ.ศสพ. 6 มี.ค. 2562
1299 จ.ส.อ. เดชา พุตสี น.ส. คริสต์มาส บุญมาเลิศ 14,305 พัน.รพศ.ศสพ. 6 มี.ค. 2562
1300 จ.ส.อ. เจือ จันทร์จิตร นาง ใจ จันทร์จิตร 207,634 มทบ.15 6 มี.ค. 2562