การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1291 ส.ท. อติราช ศรีอักษร นาง ราตรี ศรีอักษร 205,612 พล.ร.15 24 เม.ย. 2561
1292 นาย เฉลิม แสนเสนา น.ส. เอมอุษา แก้วธานี 205,841 สง.สด.จว.ก.ส. 24 เม.ย. 2561
1293 นาง ชนิตา พรมภักดี ด.ช. ภูวนาท พรมภักดี 78,079 สง.สด.จว.ก.ส. 24 เม.ย. 2561
1294 นาง ชนิตา พรมภักดี น.ส. บุปผา เพียชำนิ 127,760 สง.สด.จว.ก.ส. 24 เม.ย. 2561
1295 นาย จรัญ บำรุงสุข พ.ท. มาโนช ลออนวล 205,613 รร.ตท. 24 เม.ย. 2561
1296 นาง ลิ เจริญวุฒิ ร.ต. สุเทพ ศรีอิ่นแก้ว 205,868 มทบ.38 24 เม.ย. 2561
1297 นาง พิกุล มะศักดิ์ ร.ต. สมคิด สิทธิสาร 205,868 มทบ.38 24 เม.ย. 2561
1298 นาง เนา แก้วพรม นาง บล แก้วพรม 181,400 มทบ.23 24 เม.ย. 2561
1299 นาง เลี้ยง ทองเพชร ส.อ. ไพศาล สาพิมาย 205,863 มทบ.21 24 เม.ย. 2561
1300 นาง จ้ำ จันทร์แก้ว จ.ส.อ. เดชชนะ เสียงหอม 205,615 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 24 เม.ย. 2561