การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1301 พ.ท. ชอบ ดีขุนทด นาย ชิตพล ดีขุนทด 207,362 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1302 พ.ต. คงศักดิ์ กำเหนิดคุณ นาง มณีจันทร์ กำเหนิดคุณ 178,671 มทบ.19 16 พ.ย. 2561
1303 พ.ต. คงศักดิ์ กำเหนิดคุณ นาง พรทิพา ตระการกีรติ 28,671 มทบ.19 16 พ.ย. 2561
1304 ร.ท. จิรันต์ วิสูตรศักดิ์ นาง บุญมาก วิสูตรศักดิ์ 193,486 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1305 ร.ต. เคล้า นัยวิจารณ์ นาง สนม นัยวิจารณ์ 207,427 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
1306 ร.ต. สุชิน จันทร์ดำรงค์ นาง ประนอม จันทร์ดำรงค์ 207,437 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
1307 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาย อนุสรณ์ จันทรเกษร 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
1308 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาย อนุชา จันทรเกษร 152,871 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
1309 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาง สุวรีย์ รัตนพันธุ์ 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
1310 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร พ.อ.หญิง สุณัฎฐินี จันทรเกษร 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561