การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1301 ร.ต. วิโรจน์ แพวขุนทด นาง สมควร แพวขุนทด 207,268 มทบ.21 12 ก.พ. 2562
1302 ร.ต. ธานี ยอดบุญ นาง เพ็ญพร ยอดบุญ 207,042 มทบ.18 12 ก.พ. 2562
1303 ร.ต. ทนงศักดิ์ ถาวรประสิทธิ์ นาง จำปี ถาวรประสิทธิ์ 207,041 ป.5 พัน.5 12 ก.พ. 2562
1304 นาย พิน จริงแล้ว จ.ส.อ. สมนึก จริงแล้ว 207,279 สง.สด.จว.พ.ร. 12 ก.พ. 2562
1305 นาย จันทร์แก้ว บุญสูง ร.ท. ณรงค์ศักดิ์ บุญสูง 207,279 สง.สด.จว.พ.ร. 12 ก.พ. 2562
1306 นาง ณัฐพร เอี่ยมสอาด นาย พิชัย ตั้งศิริกุล 207,276 สง.สด.จว.พ.ร. 12 ก.พ. 2562
1307 นาง กรณิกา วาวิไลย์ ร.ต. ภานุวิชณ์ พิมพ์โยธา 207,277 ส.พัน.22 ทภ.2 12 ก.พ. 2562
1308 นาง ทองแดง ตุ่นป่า นาง อนงค์ ดาราษฎร์ 207,281 มทบ.23 12 ก.พ. 2562
1309 นาง ทิม มานะเอกพันธุ์ ร.ต. สมนึก มานะเอกพันธุ์ 207,276 มทบ.21 12 ก.พ. 2562
1310 นาง สุวดี ยิ้มจันทร์ น.ส. จีรวรรณ ยิ้มจันทร์ 207,273 มทบ.18 12 ก.พ. 2562