การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1301 ส.อ. บุญรัก สอนพรหม นาง สุรินทร์ บังแสง 199,548 มทบ.36 23 เม.ย. 2561
1302 จ.ส.อ. วัลลภ เพชรหงษ์ นางง รำภา เพชรหงษ์ 205,890 ป.พัน.7 พล.ร.7 23 เม.ย. 2561
1303 อส.ทพ. ไพรัตน์ เกิดหนองสังข์ นาง อ้อ เกิดหนองสังข์ 205,637 กรม ทพ.14 23 เม.ย. 2561
1304 นาง บรรเย็น ศิลปดิษฐ์ จ.ส.อ. กฤษดากร ศิลปดิษฐฺ์ 203,639 ส.พัน.6 พล.ร.6 23 เม.ย. 2561
1305 นาง มาลัย อรภักดี จ.ส.อ. อำนาจ บุญชื่น 205,636 รพศ.2 พัน.1 23 เม.ย. 2561
1306 นาง สมภาพ วงศ์คำจันทร์ จ.ส.อ. ศรีณรงค์ วงศ์คำจันทร์ 205,884 มทบ.21 23 เม.ย. 2561
1307 นาง ทองคำ ธรรมดี ร.ต. บุญเลิศ ธรรมดี 205,884 มทบ.21 23 เม.ย. 2561
1308 นาย สำราญ ดอนปัด นาย สมพงษ์ ดอนปัด 22,219 พล.ร.2 รอ. 23 เม.ย. 2561
1309 นาย สำราญ ดอนปัด จ.ส.อ. สมชาย ดอนปัด 183,419 พล.ร.2 รอ. 23 เม.ย. 2561
1310 จ.ส.อ. เชาว์ คำสนอง นาง เสวก คำสนอง 205,845 มทบ.39 20 เม.ย. 2561