การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1311 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร นาง ธัณย์สิตา ภานุพัฒน์กานนท์ 8,971 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
1312 ร.ต. ประเสริฐ จันทรเกษร น.ส. ขนิษฐา จันทรเกษร 17,942 มทบ.16 16 พ.ย. 2561
1313 ร.ต. ภาณุพงษ์ สนองญาติ นาง อุไร สนองญาติ 207,328 มทบ.33 16 พ.ย. 2561
1314 ร.ต. ศรีบุตร พรหมเพ็ชร น.ส. ศิริวิภา พรหมเพ็ชร 207,343 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
1315 ร.ต. ชำนาญ สุวรรณพรม นาง สุรีย์พร ดีพิจารณ์ 156,500 มทบ.22 16 พ.ย. 2561
1316 ร.ต. ชำนาญ สุวรรณพรม นาง รัติกาล สุวรรณพรม 50,583 มทบ.22 16 พ.ย. 2561
1317 ร.ต. ตระกูล ลิ่มเงิน นาง สวรรค์ ลิ่มเงิน 207,379 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
1318 ร.ต. ณรงค์ นุชท่าโพธิ์ นาย จักรพงษ์ นุชท่าโพธิ์ 207,365 มทบ.39 16 พ.ย. 2561
1319 ร.ต. สมนึก คันธารส นาง ศิริวรรณ คันธารส 207,331 มทบ.33 16 พ.ย. 2561
1320 จ.ส.อ. ทิม น่วมประเสริฐ นาง สอิ้ง มหานาม 164,076 มทบ.14 16 พ.ย. 2561