การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1311 จ.ส.อ. ไชยยงค์ ลี้เทียน นาย ลี้ ลี้เทียน 205,835 มทบ.16 20 เม.ย. 2561
1312 ส.ท. เอกลักษณ์ ทองผ่อง น.ส. น้ำอ้อย ทองผ่อง 204,877 พัน.ปพ. 20 เม.ย. 2561
1313 นาง ทุม จอมทอง ร.ต. นิยม จอมทอง 205,845 ร.2 พัน.1 รอ. 20 เม.ย. 2561
1314 นาง บุบผา ชอบสูงเนิน นาย มนูญ ชอบสูงเนิน 205,846 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 20 เม.ย. 2561
1315 นาย บุญมี ปัญญา จ.ส.อ. รัศมี คาแพงน้อย 205,846 ม.7 พัน.14 20 เม.ย. 2561
1316 นาย สมพร อายุยืน จ.ส.อ. สมยศ อายุยืน 205,834 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 20 เม.ย. 2561
1317 นาย ไสว สารแสง ร.ต. มณีชัย สารแสง 205,835 สง.สด.จว.ย.ส. 20 เม.ย. 2561
1318 นาย หงวน บริสัย จ.ส.อ. นิกร บริสัย 205,844 ร.9 พัน.1 20 เม.ย. 2561
1319 นาย ทองเหรียญ พันชมภู ร.ต. อรรฑกรณ์ พันชมภู 205,623 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ 20 เม.ย. 2561
1320 พ.ท. สำอางค์ แจ่มแสง น.ส. สุดฤทัย แจ่มแสง , นาง สุดใจ โคกโต 205,842 มทบ.31 19 เม.ย. 2561