การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1311 นาย สน สมบัติ ร.ต. มานิตย์ สมบัติ 207,637 ม.พัน.12 พล.ม.1 6 มี.ค. 2562
1312 พ.อ. ศักดิ์สิน ศรีสำราญ น.ส. บุณฑริก ศรีสำราญ 50,000 มทบ.29 28 ก.พ. 2562
1313 พ.อ. ศักดิ์สิน ศรีสำราญ จ.ต.หญิง ธันยนันท์ กัญญวิมล 157,129 มทบ.29 28 ก.พ. 2562
1314 พ.ต. สมศักดิ์ ปัญญานันท์ นาย จีรพันธ์ ปัญญานันท์ 207,121 มทบ.35 28 ก.พ. 2562
1315 ร.ต. ไชยันต์ ทองคำ นาง ธนพร ทองคำ 207,115 มทบ.26 28 ก.พ. 2562
1316 ร.ต. สุรินทร์ ศิริภูมิ นาง อำนวย ศิริภูมิ 207,127 มทบ.23 28 ก.พ. 2562
1317 ร.ต. มานะ ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา นาง มาลัย ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา 207,130 มทบ.23 28 ก.พ. 2562
1318 ร.ต. บารเมษฐ์ ธันยสุภัคเวคิน น.ส. นาตยา สิริเขมานนท์ 207,122 มทบ.23 28 ก.พ. 2562
1319 ร.ต. ศักดิ์ทนงค์ สง่าวงค์ นาง เจริญ สง่าวงค์ 207,127 มทบ.23 28 ก.พ. 2562
1320 ร.ต. อำไพ อยู่นิ่ม นาง ผาณิต อยู่นิ่ม 207,112 มทบ.36 28 ก.พ. 2562