การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1321 นาง นุสา อำมะพะ นาง มยุรี ยอดคุณ 207,265 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 12 ก.พ. 2562
1322 นาย ผล ดวงแก้ว จ.ส.อ. มานพ ดวงแก้ว 207,265 ช.พัน.4 พล.ร.4 12 ก.พ. 2562
1323 นาย หนูกัน ศรีบุญเรือง จ.ส.อ. มิตรสันต์ ศรีบุญเรือง 207,040 กสษ.3 กส.ทบ. 12 ก.พ. 2562
1324 พ.อ. สุภาพ ปรืองาม นาง อำพรรณ ปรืองาม 207,294 สง.สด.จว.น.ย. 7 ก.พ. 2562
1325 พ.ท. สวัสดิ์ ทองงอก น.ส. ธเกียรติกมล ทองงอก 207,327 มทบ.22 7 ก.พ. 2562
1326 ร.อ. ยงยุทธ บัวเหลือง ร.ต. หย่วน บัวเหลือง 207,091 รร.ร.ศร. 7 ก.พ. 2562
1327 ร.อ. วิศรุตกิจ บุญคุ้ม นาย พงศ์เทพ บุญคุ้ม 207,318 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
1328 ร.ต. ประเสริฐ บรรณากิจ นาง สมจิตร์ บรรณากิจ 207,073 มทบ.35 7 ก.พ. 2562
1329 ร.ต. ธวัชชัย สาริบุตร นาย ทองสวัสดิ์ สาริบุตร 207,077 มทบ.22 7 ก.พ. 2562
1330 ว่าที่ ร.ต. บุญชู เกียรติศรีสิริ นาง สำราญ เกียรติศรีสิริ 59,270 มทบ.21 7 ก.พ. 2562