การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1321 พ.ท. กัมปนาท มาตรา นาง วาลี มาตรา 205,852 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1322 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว นาย สมพงษ์ แย้มไสว 14,932 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
1323 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว นาย ศักดิ์กิต แย้มไสว 14,932 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
1324 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว น.ส. วรรณิภา ทองประทีป 160,332 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
1325 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว ด.ช. กองทัพ แย้มไสว 14,932 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
1326 ร.ต. ถนอม สืบวงศ์ นาง อมรา สืบวงศ์ 205,668 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1327 ร.ต. ถนอม สืบวงศ์ นาง อมรา สืบวงศ์ 205,668 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1328 ร.ต. สอน แจ่มชาวนา น.ส. รุ่งนภา แจ่มชาวนา 205,921 มทบ.39 19 เม.ย. 2561
1329 จ.ส.อ. เอกพร ชัยวีรพันธ์ นาง ประเทือง ชัยวีรพันธ์ 205,919 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1330 ส.อ. สมศักดิ์ พรินทรากูล ส.ท. วรวุฒิ พรินทรากูล 205,924 มทบ.35 19 เม.ย. 2561