การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1321 จ.ส.อ. ทิม น่วมประเสริฐ น.ส. กรองแก้ว น่วมประเสริฐ 43,090 มทบ.14 16 พ.ย. 2561
1322 จ.ส.อ. สมศักดิ์ คำหงษา น.ส. กรกนก คำหงษา 207,395 สง.สด.จว.ย.ส. 16 พ.ย. 2561
1323 จ.ส.อ. หนูพันธุ์ ช่างปรุง นาง อ่อนตา ช่างปรุง 206,909 มทบ.23 16 พ.ย. 2561
1324 จ.ส.อ. อำนวย พลกนิช นาง ศศิธร สุขะพัฒน์ 207,381 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
1325 จ.ส.อ. วิโรจน์ กาลสังข์ นาย สุรศักดิ์ กาลสังข์ 202,437 มทบ.44 16 พ.ย. 2561
1326 จ.ส.อ. กัลยกฤตฎ์ งูทิพย์ นาง สมศรี งูทิพย์ 207,325 มทบ.39 16 พ.ย. 2561
1327 จ.ส.อ. ทรงชาย ถีระทัน นาง กุลธิดา บุญมี 186,663 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 16 พ.ย. 2561
1328 จ.ส.อ. สำเนา เงินพจน์ด้วง นาง ปัญญา เงินพจน์ด้วง 57,161 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
1329 จ.ส.อ. สำเนา เงินพจน์ด้วง นาง ปวีณา สละชีพ 140,000 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
1330 จ.ส.อ. สิทธิพร ฉิมพุฒ นาง ศรัญญา ฉิมพุฒ 207,332 มทบ.39 16 พ.ย. 2561