การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1331 นาง อรทัย ปัจชามาตย์ พ.ท. พินิจพงษ์ ปัจชามาตย์ 207,583 มทบ.24 9 ก.ค. 2562
1332 นาง ดง วิชาดี ส.อ. นิตินัย วรรณทอง 207,580 มทบ.22 9 ก.ค. 2562
1333 นาย เรือง สุขสวัสดิ์ จ.ส.อ. รังสฤษฎ์ สุขสวัสดิ์ 207,323 พัน.พัฒนา 2 9 ก.ค. 2562
1334 นาย วิรัตน์ ขจรภพ จ.ส.ต. วิทวัส ขจรภพ 67,587 ป.6 พัน.16 9 ก.ค. 2562
1335 นาย วิรัตน์ ขจรภพ นาง ถาวร ขจรภพ 140,000 ป.6 พัน.16 9 ก.ค. 2562
1336 นาง เหลือ รักสนิท จ.ส.อ. สุรัตน์ รักสนิท 207,587 ช.2 9 ก.ค. 2562
1337 นาง ปาว ทองหล้า จ.ส.อ. ตั๋น ดวงสลัด 207,596 กรม ทพ.21 9 ก.ค. 2562
1338 นาง สุพัน ไชยวังเย็น ส.อ. อภิเษก วงค์สาย 207,582 มทบ.32 9 ก.ค. 2562
1339 น.ส. จันทร์ดี วงค์เสนาะ ร.ต. ชูชาติ วงค์เสนาะ 207,576 มทบ.32 9 ก.ค. 2562
1340 นาย ลิ ธงภักดิ์ ร.ต. สุรชัย ธงภักดิ์ 207,579 มทบ.24 9 ก.ค. 2562