การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1331 นาง ประยงค์ มณีภาค พ.ต. กอสกุล มณีภาค 207,596 มทบ.22 28 ก.พ. 2562
1332 นาย สมเจตน์ รุ้ทวีผล จ.ส.อ. เจตน์จันทร์ รู้ทวีผล 207,347 ม.พัน.22 ศม. 28 ก.พ. 2562
1333 นาย อำนวย เปลือกแค จ.ส.อ. สมชาติ เปลือกแค 207,366 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 28 ก.พ. 2562
1334 นาง ปนาวงศ์ สมานรัตน์ พ.ท. ธีรวัฒน์ สมานรัตน์ 207,116 สง.สด.จว.ศ.ก. 28 ก.พ. 2562
1335 นาง สุวรรณา วงษาเวียง จ.ส.อ. นิวัฒน์ วงษาเวียง 207,349 ร.9 พัน.3 28 ก.พ. 2562
1336 นาง สุนทร พูลเพิ่ม นาง เสาวลักษณ์ ศรีกุลวงษ์ 47,129 ร.6 พัน.1 28 ก.พ. 2562
1337 นาง สุนทร พูลเพิ่ม ส.อ. พงษ์พัฒน์ พูลเพิ่ม 160,000 ร.6 พัน.1 28 ก.พ. 2562
1338 นาย สมบัติ สุรสีหนาท จ.ส.อ. จินดา สุรสีหนาท 207,117 ร.29 พัน.2 28 ก.พ. 2562
1339 นาง กรี ว่องไว พล.อ. วรรณทิพย์ ว่องไว 207,108 มทบ.36 28 ก.พ. 2562
1340 นาย ธรรม ภูเขา จ.ส.อ. ดำเนิน เพลิดเพลิน 207,126 มทบ.35 28 ก.พ. 2562