การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1331 ส.อ. รัชชานนท นุ้ยสุข น.ส. จันทร์ฉาย สิงเนี่ยว 207,328 มทบ.44 16 พ.ย. 2561
1332 ส.อ. พงษ์นรินทร์ ปิ่นละออ นาย สมาส ปิ่นละออ 36,122 ม.พัน.31 พล.ร.15 16 พ.ย. 2561
1333 ส.อ. พงษ์นรินทร์ ปิ่นละออ นาง วัชราภรณ์ ปิ่นละออ 170,800 ม.พัน.31 พล.ร.15 16 พ.ย. 2561
1334 ส.อ. สุพัฒน์ธนะชัย มากประสิทธิ์ นาง สมจิตร มากประสิทธิ์ 207,071 กรม ทพ.48 16 พ.ย. 2561
1335 พระ สมพงษ์ ภู่โกสีย์ นาง สมจิตร์ ภู่โกสีย์ 207,101 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1336 นาย สุรินทร์ กร่างปรีชา จ.ส.อ. ปรีชา กร่างปรีชา 207,417 รพศ.1 พัน.2 16 พ.ย. 2561
1337 นาง ศรีทอง ไชยเฟย จ.ส.อ. สมเดช นามวงค์ 207,433 มทบ.33 16 พ.ย. 2561
1338 นาย สงคราม โพธิสาร ร.ต. ประยูร สุขศรี 207,434 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
1339 นาย วิชัย ชัยตระกูลธนสาร ร.ต. ธนพงษ์ วรแสน 207,415 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
1340 นาง ทองเลื่อน จันทร์โฮม ร.ต. สมศักดิ์ จันทร์โฮม 207,435 มทบ.27 16 พ.ย. 2561