การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1331 นาย สำราญ ดอนปัด จ.ส.อ. สมชาย ดอนปัด 183,419 พล.ร.2 รอ. 23 เม.ย. 2561
1332 จ.ส.อ. เชาว์ คำสนอง นาง เสวก คำสนอง 205,845 มทบ.39 20 เม.ย. 2561
1333 จ.ส.อ. ไชยยงค์ ลี้เทียน นาย ลี้ ลี้เทียน 205,835 มทบ.16 20 เม.ย. 2561
1334 ส.ท. เอกลักษณ์ ทองผ่อง น.ส. น้ำอ้อย ทองผ่อง 204,877 พัน.ปพ. 20 เม.ย. 2561
1335 นาง ทุม จอมทอง ร.ต. นิยม จอมทอง 205,845 ร.2 พัน.1 รอ. 20 เม.ย. 2561
1336 นาง บุบผา ชอบสูงเนิน นาย มนูญ ชอบสูงเนิน 205,846 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 20 เม.ย. 2561
1337 นาย บุญมี ปัญญา จ.ส.อ. รัศมี คาแพงน้อย 205,846 ม.7 พัน.14 20 เม.ย. 2561
1338 นาย สมพร อายุยืน จ.ส.อ. สมยศ อายุยืน 205,834 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 20 เม.ย. 2561
1339 นาย ไสว สารแสง ร.ต. มณีชัย สารแสง 205,835 สง.สด.จว.ย.ส. 20 เม.ย. 2561
1340 นาย หงวน บริสัย จ.ส.อ. นิกร บริสัย 205,844 ร.9 พัน.1 20 เม.ย. 2561