การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1331 นาย ก้าน อนุรักษ์ ร.ต. ไพโรจน์ อนุรักษ์ 204,658 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
1332 นาง หนูจีน ฤทธิโย นาย มานิต ฤทธิโย 204,659 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
1333 นาง สมศรี มโนรส ส.อ. จตุรงค์ มโนรส 204,648 มทบ.33 7 ก.พ. 2561
1334 นาย ผล ลำพู ส.อ. สุนทร ลำพู 204,654 มทบ.15 7 ก.พ. 2561
1335 นาง อัจฉราวลัย แก้วแสงทอง ร.ต. อุทัย แก้วแสงทอง 204,656 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
1336 นาย สมพงษ์ เพ็ชรบังเกิด นาง สมศักดิ์ เพ็ชรบังเกิด 204,655 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
1337 นาง สังเวียน บัวดี ร.ต. ละออง จันทร์กระจ่าง 204,655 มทบ.13 7 ก.พ. 2561
1338 นาง สาลี่ ลำพู ส.อ. สุนทร ลำพู 204,654 มทบ.15 7 ก.พ. 2561
1339 นาง โอคำ เชื้อดวงผูย น.ส. อาริญา ทองหลอม 204,648 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
1340 นาย ทองพูล บุญประสิทธิ์ ร.ต. อนันต์ การินทร์ 204,660 มทบ.22 7 ก.พ. 2561