การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1341 นาง บัวไข อยู่ดี นาง บรรดล บุญปั๋น 207,110 มทบ.34 28 ก.พ. 2562
1342 นาง ปุ้ย วงษาเคน ร.ต. อนงค์ วงษาเคน 204,797 มทบ.22 28 ก.พ. 2562
1343 นาง สุนีย์ สร้อยสูงเนิน ร.ท. บุญสม มลวัง 207,117 ม.5 พัน.24 รอ. 28 ก.พ. 2562
1344 นาย บุญกว้าง หาญสุรินทร์ ร.ต. ธงศักดิ์ หาญสุรินทร์ 207,110 พล.ร.6 28 ก.พ. 2562
1345 นาง เหลี่ยม ภายสูงเนิน ร.ท. ประสงค์ ภายสูงเนิน 207,125 ช.พัน.6 พล.ร.6 28 ก.พ. 2562
1346 นาย บุญเป็ง ปินนะ ร.ต. นครินทร์ ปินนะ 207,113 มทบ.36 28 ก.พ. 2562
1347 นาง อำนวย สายโสธร นาง นภาภรณ์ บำรุงนางาม 207,111 มทบ.24 28 ก.พ. 2562
1348 นาง วิลัย สุวรรณแสง ร.ต. สุวรรณ มีธรรม 206,882 มทบ.24 28 ก.พ. 2562
1349 นาง เพียงกาญจน์ ศรีเชื้อ ส.ต.ต.หญิง พาฝัน จำปางาม 207,113 มทบ.13 28 ก.พ. 2562
1350 นาง จุรีย์ พรมสอน น.ส. วราพิชญ์ พรมสอน 207,108 มทบ.13 28 ก.พ. 2562