การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1341 นาง น้อย หมายจิตร ร.ต. ถวิล บุดดีคำ 207,433 มทบ.24 16 พ.ย. 2561
1342 นาง มณี ราษฎรดี ร.อ. ดรุณ ราษฎรดี 207,428 มทบ.22 16 พ.ย. 2561
1343 นาย เปลี่ยน ผูกพันธ์ ร.ต. สุทิน ผูกพันธ์ 207,436 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1344 นาง บุญเรือน ด่วนจะโป๊ะ ร.ต. เฉลิมศักดิ์ ด่วนจะโป๊ะ 207,436 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1345 นาง บับภา จันทร์ต้น ร.ต. ประพันธ์ ขำสวัสดิ์ 207,416 มทบ.18 16 พ.ย. 2561
1346 นาง ลัดดาวัลย์ คงกระพันธ์ นาง เกสร แดงสูงเนิน 207,424 มทบ.15 16 พ.ย. 2561
1347 นาย เดือน ภูลำสัตย์ ร.ท. วินัย ภูลำสัตย์ 204,284 ร.9 พัน.1 16 พ.ย. 2561
1348 นาย ลา ปุรีลา นาง ลัดดา คนยัง 207,396 มทบ.24 16 พ.ย. 2561
1349 นาง ยุพดี อันอาตม์งาม จ.ส.ต. สิริเดช อันรักษ์งาม 207,400 มทบ.14 16 พ.ย. 2561
1350 นาย สุวิทย์ กาลเศรณี นาย นพดล กาลเศรณี 207,138 พธ.ทบ. 16 พ.ย. 2561