การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1341 นาย ทองเหรียญ พันชมภู ร.ต. อรรฑกรณ์ พันชมภู 205,623 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ 20 เม.ย. 2561
1342 พ.ท. สำอางค์ แจ่มแสง น.ส. สุดฤทัย แจ่มแสง , นาง สุดใจ โคกโต 205,842 มทบ.31 19 เม.ย. 2561
1343 พ.ท. กัมปนาท มาตรา นาง วาลี มาตรา 205,852 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1344 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว นาย สมพงษ์ แย้มไสว 14,932 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
1345 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว นาย ศักดิ์กิต แย้มไสว 14,932 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
1346 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว น.ส. วรรณิภา ทองประทีป 160,332 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
1347 ร.ท. กิตติศักดิ์ แย้มไสว ด.ช. กองทัพ แย้มไสว 14,932 กรม ทพ.11 19 เม.ย. 2561
1348 ร.ต. ถนอม สืบวงศ์ นาง อมรา สืบวงศ์ 205,668 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1349 ร.ต. ถนอม สืบวงศ์ นาง อมรา สืบวงศ์ 205,668 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1350 ร.ต. สอน แจ่มชาวนา น.ส. รุ่งนภา แจ่มชาวนา 205,921 มทบ.39 19 เม.ย. 2561