การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1341 นาย สมพงษ์ มีวงศ์ นาย ธีรเดช นิลคล้าย 204,586 มทบ.36 7 ก.พ. 2561
1342 นาง สำเรียง นิเวชกูล ร.ต. นพรัตน์ สุภาษิต 204,593 มทบ.21 7 ก.พ. 2561
1343 นาง วิไล โคตรพันธ์ จ.ส.อ. สมศักดิ์ ทองหลาง 204,584 มทบ.22 7 ก.พ. 2561
1344 นาง ดาว แก้วมะ พ.ต. ทวีป คำคง 204,583 มทบ.29 7 ก.พ. 2561
1345 พ.ต. พรม ป้อมกฤษณ์ พ.ต. สุรพล ป้อมกฤษณ์ 204,595 มทบ.21 6 ก.พ. 2561
1346 ว่าที่ พ.ต. วินัย ตามสีวัน นาง รวม ตามสีวัน 204,352 มทบ.22 6 ก.พ. 2561
1347 ร.ต. ดำรงค์ชัย ขอปะกลาง น.ส. วาสนา ขอปะกลาง 204,594 มทบ.21 6 ก.พ. 2561
1348 จ.ส.อ. วัลลภ สีดาช่วย นาง นภาพร สีดาช่วย 204,589 มทบ.23 6 ก.พ. 2561
1349 จ.ส.ต. เจษฎ์ปพนันท์ ปลั่งกลาง นาง เพ็ญศรี ปลั่งกลาง , น.ส. กัญญาภัทร ชาญถิ่นดง 204,570 ช.2 6 ก.พ. 2561
1350 ส.ท. ภาสันต์ สุพรจักร นาย ชัชวาล สุพรจักร 204,331 ป.21 พัน.20 6 ก.พ. 2561