การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1351 นาย ชารี แดนราษี ร.ต. ปรีชา แดนราษี 207,114 ช.2 พัน.202 28 ก.พ. 2562
1352 พ.อ. เติม คัมภีร์พงศ์ นาย ไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ 207,142 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
1353 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา น.ส. สุพัตรา จันทรเสนา 12,495 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
1354 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา นาง สุปราณี จันทรเสนา 12,495 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
1355 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา นาง สุดารัตน์ กิมศิริ 12,495 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
1356 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา น.ส. ปภาเปี่ยมขวัญ วรวิชญ์ปัญญา 169,659 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
1357 พ.ท. วิเชียร ทับทิมศรี นาง พจนีย์ ทับทิมศรี 207,149 มทบ.31 26 ก.พ. 2562
1358 ร.อ. อนันต์ เตโช นาง เนื่องนิตย์ พาลี 206,918 มทบ.23 26 ก.พ. 2562
1359 ร.ต. ยุทธนา สิงห์กัณฑ์ นาง แก้วนา สิงห์กัณฑ์ 207,124 มทบ.33 26 ก.พ. 2562
1360 ร.ต. เย็น เพ็ชรเงิน นาง พรทิพา กรวดกลาง 207,142 มทบ.21 26 ก.พ. 2562