การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1351 นาง กัลยา ช่างคำ ร.ต. จรูญ ช่างคำ 207,381 ป.72 พัน.722 16 พ.ย. 2561
1352 นาย จันลา วิบูลย์กุล จ.ส.อ. เสถียร โคตรสีกุล 207,378 ป.3 พัน.13 16 พ.ย. 2561
1353 นาง พิกุล รูปอ้วน ส.อ. ยงยุทธ รูปอ้วน 204,105 กรม ทพ.33 16 พ.ย. 2561
1354 นาย แดง มีเปี่ยม จ.ส.อ. เศกสิทธิ์ มีเปี่ยม 207,326 มทบ.36 16 พ.ย. 2561
1355 นาง เครือ แสงวิจิตร นาย ประภากรณ์ แสงวิจิตร 207,327 มทบ.35 16 พ.ย. 2561
1356 นาง ระเบียบ สุนทรเมือง ร.ต. ไชยมงคลวัฒน์ สุนทรเมือง 207,329 มทบ.35 16 พ.ย. 2561
1357 นาย คำน้อย วงค์สม จ.ส.อ. จารุรัชต์ วงค์สม 207,329 มทบ.34 16 พ.ย. 2561
1358 นาง ปิ่น พุ่มกล่อม น.ส. พนิดา พุ่มกล่อม 207,066 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
1359 นาง อรุณ นุ่มสนธิ์ ร.ต. เฉลิมศักดิ์ นุ่มสนธิ์ 207,322 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
1360 นาง สุวิมล บุญเฟื่อง ร.ต. ไมตรี บุญเฟื่อง 207,342 มทบ.31 16 พ.ย. 2561