การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1351 จ.ส.อ. นวล ดวงใย ร.ต. พัลลภ ดวงใย 30,440 มทบ.32 18 เม.ย. 2561
1352 จ.ส.อ. นวล ดวงใย ร.ต. นิพนธ์ ดวงใย 30,440 มทบ.32 18 เม.ย. 2561
1353 จ.ส.อ. วีระ สิงห์จันทร์ นาง ผ่องพรรณ สิงห์จันทร์ 205,843 มทบ.13 18 เม.ย. 2561
1354 จ.ส.อ. สุรินทร์ จันทร์ทอง นาย เจษฎา จันทร์ทอง 205,872 มทบ.43 18 เม.ย. 2561
1355 จ.อ. เดโช กาญจนะวิเชียร นาง สำรวล กาญจนะวิเชียร 205,874 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 18 เม.ย. 2561
1356 ส.อ. แสงชัย แก้วเฮือง นาง มาลัย แก้วเฮือง 205,838 สง.สด.จว.ม.ค. 18 เม.ย. 2561
1357 ส.อ. ชินวัฒน์ ทองรอด นาง อุบล ทองรอด 205,624 พัน.ขส.23 บชร.3 18 เม.ย. 2561
1358 นาง เล็ก จุลชัย จ.ส.อ. ละม่อม จุลชัย 205,843 มทบ.27 18 เม.ย. 2561
1359 นาง อารี สุวรรณ นาย สุรกิจ สุวรรณ 205,850 มทบ.22 18 เม.ย. 2561
1360 นาย สังวาลย์ เกตุนาค นาง พัสภร นิลประภา 205,840 มทบ.17 18 เม.ย. 2561