การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1361 นาย ปรีชา วังเฮงยะฤทธิ์ น.ส. ณัฐนรี นุราช 149,500 มทบ.32 7 ก.พ. 2562
1362 นาง ตุ้ย ฤทธิ์บำรุง พ.ท. เฉลิมเกียรติ ฤทธิ์บำรุง 207,288 มทบ.310 7 ก.พ. 2562
1363 นาย จำแลง แจงประดิษฐ์ พ.ท. ประสพชัย ไชยโชค 207,060 มทบ.23 7 ก.พ. 2562
1364 นาง หนู กัญญะโสภา ร.ต. วิชัย กัญญะโสภา 207,291 มทบ.23 7 ก.พ. 2562
1365 นาง เร็ด รักยิ่ง นาย พยัคฆ์ รักยิ่ง 181,573 กรม ทพ.23 7 ก.พ. 2562
1366 นาง บุญยงค์ พงษ์สุระ ส.อ. วีระ พงษ์สุระ 197,360 ร.12 พัน.1 รอ. 7 ก.พ. 2562
1367 นาง ทองนาค วงชารี ร.ต. สุรี แสนสุข 207,310 มทบ.27 7 ก.พ. 2562
1368 นาย ปิ่น พันธุ์ใหม่ นาง พงษ์ผกาพรรณ พันธุ์ใหม่ 207,320 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
1369 นาย ทองหล่อ มณีทอง ร.ต. ณรงค์ มณีทอง 207,318 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
1370 นาง แพ ผาสงค์ นาง นงค์เนตร ผาสงค์ 207,319 มทบ.13 7 ก.พ. 2562