การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1361 นาย ดัด ดุจจานุทัศน์ จ.ส.อ. ภูมิสิทธิ์ ดุจจานุทัศน์ 205,851 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1362 นาง โสภา สุภาพ ร.ต. ชูศักดิ์ สุภาพ 205,852 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1363 นาง สายพาน ปาจรียานนท์ นาง นปภา ชิตสาครกุล 205,854 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1364 นาง ภาณี ใคร่กระโทก ร.ต. พินิจ ใคร่กระโทก 205,855 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1365 นาง ดอกไม้ จุกกระโทก ร.ต. ทั่ง กาญจนเกษม 205,853 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1366 นาง คำพลอย ปรีดีวงษ์ นาย จิรศักดิ์ ปรีดีวงษ์ 205,856 มทบ.21 19 เม.ย. 2561
1367 นาง ฟอง สลีวงศ์ พ.ท.หญิง กัญญรัตน์ แสงภา , นาง จำเนียร แสงภา , นาง อาภรณ์ ศรีวิชัย , น.ส. พริ้มเพรา สลีวงศ์ , นาย สุเทพ สลีวงศ์ 205,870 มทบ.33 19 เม.ย. 2561
1368 นาง บาง คำยางจ้อง พ.ต. ถนอม ลุนปุย 205,841 มทบ.27 19 เม.ย. 2561
1369 นาง เล็ก อำไพ นาง บุญนาค , นาง ปุณญพัฒน์ อำไพ , นาง วาสนา ตาลทอง , นาง วนิชชา โอนายางิ 205,869 มทบ.35 19 เม.ย. 2561
1370 ร.ท. ศุภชัย แก้วแสง นาง โชลม แก้วแสง 205,842 มทบ.17 18 เม.ย. 2561