การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1361 นาง ทองสี ศิริสุทธิ์ ร.ต. สุพรรณ ศิริสุทธิ์ 207,340 มทบ.27 16 พ.ย. 2561
1362 นาย กอน เขียวแสง ร.ต. เสาร์ เขียวแสง 207,341 มทบ.210 16 พ.ย. 2561
1363 นาง ศรีสุวรรณ วงศ์ตาหล้า จ.ส.ต. นเรศชัย วงศ์ตาหล้า 206,742 มทบ.210 16 พ.ย. 2561
1364 นาย หยัน เชื้อเมืองพาน น.ส. กุลณัฐ เชื้อเมืองพาน ศุทธีสิริ 207,346 พัน.พัฒนา 3 16 พ.ย. 2561
1365 นาง ปราณี จ่ามมาตย์ จ.ส.ต. คมกฤช จ่ามมาตย์ 207,341 พล.พัฒนา 2 16 พ.ย. 2561
1366 นาง แสงจันทร์ สุขพันธ์ ส.อ. วีระยุทธ สุขพันธ์ 204,594 ร.31 พัน.3 รอ. 16 พ.ย. 2561
1367 นาง วรมล ถาวรวงศ์ ร.อ. เจริญ ถาวรวงศ์ 206,441 มทบ.43 16 พ.ย. 2561
1368 นาง พเยาว์ พยัฆคง ร.ต. สุเชษฐ์ พยัฆคง 207,382 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
1369 นาง ประเทือง เพียรกสิกรณ์ ร.ต. อิทธิพล เพียรกสิกรณ์ 207,383 มทบ.31 16 พ.ย. 2561
1370 นาย รด ศรีสุนาครัว นาง เนตรนภา ศรีสุนาครัว 207,374 มทบ.24 16 พ.ย. 2561