การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1361 นาง จันทรา ภักดีอาษา จ.ส.ต. เทพพิทักษ์ ภักดีอาษา 204,831 มทบ.31 6 ก.พ. 2561
1362 นาง มะลิ อุทกศิริ นาง ธัญลักษณ์ อาบสุวรรณ 204,601 มทบ.21 6 ก.พ. 2561
1363 นาง ปราณี ทวีศักดิ์ นาง นัทสิริ ทุนอินทร์ 204,600 มทบ.34 6 ก.พ. 2561
1364 นาง ปล้อง ทรงศิลป์ นาง อรธณัท ไชยนนท์ 204,600 มทบ.21 6 ก.พ. 2561
1365 นาง เกี๋ยงคำ ปัญญาเรือง ร.ต. ดุรงค์ ปัญญาเรือง 204,599 มทบ.33 6 ก.พ. 2561
1366 นาง พรพิมล จอมคำสิงห์ นาง พัชรภา ไฟท์ 204,602 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 6 ก.พ. 2561
1367 นาง นอง ศรีบัวบาน จ.ส.อ. เทียนชัย ศรีชัย 204,842 มทบ.34 6 ก.พ. 2561
1368 นาง เสนาะ ศิลปเจริญ จ.ส.อ. สุรศักดิ์ ศิลปเจริญ 204,603 ร.112 พัน.1 6 ก.พ. 2561
1369 นาง เยาวเรศ ศรีภิรมย์ นาง อรวรรณ ศรีภิรมย์ 204,578 มทบ.39 6 ก.พ. 2561
1370 นาง มะลิวัลย์ พูลพิพัฒน์ จ.ส.ต. พัฒนพงษ์ พูลพิพัฒน์ 204,579 พัน.ช.คมศ.พล.ช. 6 ก.พ. 2561