การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1371 นาย คำดี แก่นธาตุ พ.ต. ประยูร แก่นธาตุ 207,134 มทบ.22 16 พ.ย. 2561
1372 นาง ทองสุข คำสุภาพ ร.ต. ชำนาญ ทองนาค 207,376 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
1373 นาย จวน กรดแก้ว จ.ส.อ. เชาวลิต กรดแก้ว 202,814 พล.ร.5 16 พ.ย. 2561
1374 นาย บุญโฮม ขนุนทอง น.ส. เยาวเรศ ขนุนทอง 21,960 บชร.2 16 พ.ย. 2561
1375 นาย บุญโฮม ขนุนทอง นาย อนุรักษ์ ขนุนทอง 21,960 บชร.2 16 พ.ย. 2561
1376 นาย บุญโฮม ขนุนทอง นาง หล้า ขนุนทอง 140,560 บชร.2 16 พ.ย. 2561
1377 นาย บุญโฮม ขนุนทอง น.ส. สกาวเดือน ขนุนทอง 21,960 บชร.2 16 พ.ย. 2561
1378 นาย หนู ศิริ จ.ส.อ. สมชาย ศิริ 207,359 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 16 พ.ย. 2561
1379 นาง โท เนตรทิพย์ จ.ส.อ. กนกพล เนตรทิพย์ 194,301 มทบ.38 16 พ.ย. 2561
1380 นาง บัวคำ โลหะกิจ ร.ต. อนวัช ก้านอินทร์ 207,351 มทบ.34 16 พ.ย. 2561