การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1371 พ.อ. วสุศักดิ์ แพรงาม นาง สุระนารี แพรงาม 205,906 สด.จว.พ.ร. 10 เม.ย. 2561
1372 พ.ท. สุรพล กุมภคาม พ.อ. ธีรยุทธ กุมภคาม 205,901 มทบ.15 10 เม.ย. 2561
1373 ร.ท. สิทธิพร เชี่ยวบัญชี นาง สมพิศ เชี่ยวบัญชี , นาย ณัฐวุฒิ เชี่ยวบัญชี 205,418 มทบ.13 10 เม.ย. 2561
1374 ร.ต. วิชัย เย็นใส นาย จิรวัฒน์ เย็นใส 205,881 มทบ.41 10 เม.ย. 2561
1375 ร.ต. พจน์ ผลโยธิน ร.ท. โสพิศ ผลโยธิน 205,909 มทบ.25 10 เม.ย. 2561
1376 ร.ต. สมาน สุพรรณ นาง สุรินิภาวัน พิทักษ์ศิริโชติ 47,416 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
1377 ร.ต. สมาน สุพรรณ นาง ยุพาพิน สุพรรณ 158,500 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
1378 ร.ต. สะท้อน ขลังวิเชียร นาง เพ็ชร ขลังวิเชียร 102,931 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
1379 ร.ต. สะท้อน ขลังวิเชียร พ.ต. ประเสริฐ ขลังวิเชียร 102,931 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
1380 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ด้วงสง นาง เสริม ด้วงสง 52,182 ม.พัน.16 พล.ร.5 10 เม.ย. 2561