การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1371 จ.ส.อ. อิทธิฤทธิ์ ปลัดกอง นาง รุ่งฤดี ปลัดกอง 45,236 สง.สด.จว.ส.น. 26 ก.พ. 2562
1372 จ.ส.อ. อิทธิฤทธิ์ ปลัดกอง ด.ญ. ภาวินี ปลัดกอง 45,236 สง.สด.จว.ส.น. 26 ก.พ. 2562
1373 จ.ส.อ. ประหยัด สัพโส น.ส. มาลินี สัพโส 206,919 มทบ.23 26 ก.พ. 2562
1374 จ.ส.อ. ยุทธนา อริยะมนตรี นาย อานนท์ อริยะมนตรี 207,137 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
1375 จ.ส.ท. ชัยศรีราม ลามะธรรมคุณ นาง พรรณี เจริญสวัสดิ์ 37,114 รร.สพศ.ศสพ. 26 ก.พ. 2562
1376 จ.ส.ท. ชัยศรีราม ลามะธรรมคุณ นาง ธนพร เคนทะชาลี 169,820 รร.สพศ.ศสพ. 26 ก.พ. 2562
1377 นาย เชิดศักดิ์ คำศิริ จ.ส.อ. วีระ คำศิริ 207,136 สง.สด.จว.พ.ร. 26 ก.พ. 2562
1378 นาย คำ เนตรทิพย์ จ.ส.อ. กนกพล เนตรทิพย์ 194,319 มทบ.38 26 ก.พ. 2562
1379 นาย สิงห์ แก้วแกมทอง นาย สุรศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ 207,141 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
1380 นาย เฉลิม ช่างวัด นาย ไพสันติ์ ช่างวัด 207,133 ป.2 พัน.12 รอ. 26 ก.พ. 2562