การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1381 นาง คำแพง เฉลียวศิลป์ พ.อ. ประวัติ จารุตัน 211,174 ม.6 14 พ.ย. 2562
1382 พ.ท. มนัส เพ็ชรเสนา นาย ธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 211,196 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
1383 ร.ต. ดีกรี ทับสีรัตน์ นาง สมใจ ทับสีรัตน์ 112,000 สง.สด.จว.ร.น. 12 พ.ย. 2562
1384 ร.ต. ดีกรี ทับสีรัตน์ น.ส. วันวิสา ทับสีรัตน์ 99,213 สง.สด.จว.ร.น. 12 พ.ย. 2562
1385 ร.ต. บุญเกื้อ พรมกูล นาง นิภา พรมกูล 208,259 มทบ.42 12 พ.ย. 2562
1386 ร.ต. วินัย พันธุ์คำ นาง ยุพวรรณ ศิริโชคมงคลชัย 211,192 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
1387 จ.ส.อ. ธีระ ถาวรรัตน์ นาย ภูมิชัย ถาวรรัตน์ 211,197 สง.สด.จว.ก.บ. 12 พ.ย. 2562
1388 จ.ส.อ. ชาญศักดิ์ หว่างจ้อย นาง สมัย หว่างจ้อย 211,198 มทบ.39 12 พ.ย. 2562
1389 จ.ส.อ. สมพงษ์ ควรหา นาง พรทิพย์ ควรหา 210,928 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
1390 นาง สุกัญญา เรือโป๊ะ ม.ล. สุภัทรา กำภู ณ อยุธยา 211,188 มทบ.39 12 พ.ย. 2562