การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1381 ส.อ. วุฒินันท์ ทาเครือ นาง จันทนา ทาเครือ 204,671 มทบ.32 30 ม.ค. 2561
1382 นาง ปรีดา ตี๋สงวน น.ส. ณัฐธิดา ตี๋สงวน 204,661 มทบ.24 30 ม.ค. 2561
1383 นาง วราภรณ์ พรพีรกุล พ.ท. พรชัย พรพีรกุล 204,653 มทบ.15 30 ม.ค. 2561
1384 นาง สีไพร จำปาเรือง นาย เดชทนง เสือมา 204,672 มทบ.13 30 ม.ค. 2561
1385 นาง ลัดดา ตะนุเรือง จ.ส.อ. เสถียร ตะนุเรือง 204,673 พัน.ปจว. 30 ม.ค. 2561
1386 นาย กิจจะการ ชุ่มปาน ส.อ. ศักรนันทน์ ชุ่มปาน 204,925 มทบ.12 30 ม.ค. 2561
1387 นาง แล่ม ด้วงรอด ส.อ. สฤษดิ์เดช ด้วงรอด 204,674 มทบ.310 30 ม.ค. 2561
1388 นาย แจ้ง คำพานิช นาง กัญญ์ศิริ โชติทิพย์คลัง 204,672 มทบ.36 30 ม.ค. 2561
1389 นาย ผดุงศักดิ์ ทองธิราช นาย พันทอง ภูพลผัน , นาง ระเบียบ ถามีมาก 204,213 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 30 ม.ค. 2561
1390 นาง สอาด สนธิ จ.ส.อ. สามารถ สนธิ 204,926 ม.พัน.22 ศม. 30 ม.ค. 2561