การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1381 นาง พวง พรมเสาร์ จ.ส.อ. วิเชียร พรมเสาร์ 207,364 มทบ.29 16 พ.ย. 2561
1382 นาง ป่วน พิมพ์สระเกษ ร.ต. สุคนธรัตน์ พิมพ์สระเกษ 207,363 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1383 นาง ทองอินทร์ ยุพะลา นาง เหรียญทอง หวังช่วยกลาง 207,362 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1384 นาง แก้ว พิชิตวิทยา จ.ส.อ. คเณศ พิชิตวิทยา 207,087 กรม ทพ.47 16 พ.ย. 2561
1385 นาง ละออ ยุทธยงค์ ร.อ. อุทัย ยุทธยงค์ 207,336 รร.ม.ศม. 16 พ.ย. 2561
1386 นาง สวง ชัยมานิตย์ นาย จำลอง ชัยมานิตย์ 207,334 รร.จปร. 16 พ.ย. 2561
1387 นาง วันทอง ราชแก้ว จ.ส.อ. เฉลิมพล วรสาร 207,584 ร.8 พัน.3 16 พ.ย. 2561
1388 นาย มา คำใส ร.ต. กฤตพัศ ธนะสาร 205,940 ร.7 พัน.1 16 พ.ย. 2561
1389 นาย แดง แดนชัยภูมิ จ.ส.อ. สมบัติ แดนชัยภูมิ 207,333 ร.13 พัน.2 16 พ.ย. 2561
1390 นาย ชิด อินทสิทธิ์ ร.ต. โชคชัย กระดิษฐ์ 207,336 มทบ.310 16 พ.ย. 2561