การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1381 จ.ส.อ. สัญญา ยศสมบัติ นาง แสงอรุณ ยศสมบัติ 103,665 ศพปน.พท.ศอพท. 5 ก.พ. 2562
1382 จ.ส.อ. สัญญา ยศสมบัติ นาง เบญจพรรณ คุณดา 103,665 ศพปน.พท.ศอพท. 5 ก.พ. 2562
1383 อส.ทพ. สมนึก สามณฑา นาง จีระนันท์ สามณฑา 207,094 กรม ทพ.14 5 ก.พ. 2562
1384 นาง พยุง จันทร์ยวง ร.ต. พงษ์ศักดิ์ ลาภจิตร 207,344 มทบ.35 5 ก.พ. 2562
1385 นาง คล้าย มุ่งดี ร.ต. ประสิทธิ์ มุ่งดี 207,342 มทบ.27 5 ก.พ. 2562
1386 นาย จรูญ เจริญคุณ ร.ต. พลชัย โยควัฒน์ 207,340 มทบ.24 5 ก.พ. 2562
1387 นาง แสงจันทร์ สวัสดิ์ ร.ต. สมัย โคตะแก่นทราย 207,344 มทบ.23 5 ก.พ. 2562
1388 นาย สอน กลิ่นหอม ร.ท. สมาน โอกาพันธ์ 207,342 มทบ.22 5 ก.พ. 2562
1389 นาง สุพัฒน์ ประเสริฐศรี น.ส. ประภาพรรณ ประเสริฐศรี 207,115 มทบ.22 5 ก.พ. 2562
1390 นาง สารภี วรรณูปถัมภ์ ร.ต. เรือชู วรรณูปถัมภ์ 62,000 มทบ.21 5 ก.พ. 2562