การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1381 ร.ต. ณรงค์พล ประภาคาร นาง เยาวเรศ ประภาคาร 118,300 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1382 ร.ต. ณรงค์พล ประภาคาร นาง สุมาลย์ สุวัฒนวงศ์ชัย 92,866 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1383 ร.ต. ชาญ เสริฐเมืองปัก นาย ศุภกิตติ์ เสริฐเมืองปัก 211,165 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1384 ร.ต. สมนึก โก้กระโทก นาง อุดร โก้กระโทก 211,159 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1385 จ.ส.อ. ชอบ งามเกษม นาย มนชัย งามเกษม 211,155 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1386 ส.อ. ธีรพงศ์ พลพงษ์ ด.ญ. ชลิดา พลพงษ์ 48,566 ร.5 พัน.2 3 มี.ค. 2563
1387 ส.อ. ธีรพงศ์ พลพงษ์ นาง จรินทร์ พลพงษ์ 162,599 ร.5 พัน.2 3 มี.ค. 2563
1388 ส.ท. ศตวรรษ ริยะบุตร นาง ประพรรณศร ริยะบุตร 211,164 ร.8 พัน.1 3 มี.ค. 2563
1389 ส.ต. วงศ์สุทร เป็นบุญ นาย สมบัติ เป็นบุญ 210,672 ร.7 3 มี.ค. 2563
1390 น.ส. สมบัติ ไชยรส ร.ท. วิชยา บุญญะประทีป 205,512 ร.31 พัน.2 รอ. 3 มี.ค. 2563