การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1381 นาง ราตรี ณ ศรีทะ น.ส. อรนาถ ณ ศรีทะ 164,687 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
1382 นาง ราตรี ณ ศรีทะ นาย สันติ ณ ศรีทะ 14,687 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
1383 นาง ราตรี ณ ศรีทะ นาย สมดุลย์ ณ ศรีทะ 14,687 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
1384 นาง ราตรี ณ ศรีทะ นาง ภัชราภรณ์ ณ ศรีทะ 14,687 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
1385 นาง สมพร ชอบทองหลาง นาย พงศธร ชอบทองหลาง 208,774 มทบ.21 9 ก.ย. 2562
1386 นาย เฮง ทระกุลพันธ์ ร.ต. สมศักดิ์ ทระกุลพันธ์ 208,758 มทบ.14 9 ก.ย. 2562
1387 นาง สำราญ ทองเนียม นาง สาลี่ สุขรอด 209,009 มทบ.13 9 ก.ย. 2562
1388 นาง วัลภา เชยโพธิ์ ร.ท. ประจักษ์ เชยโพธิ์ 208,758 กรม ทพ.44 9 ก.ย. 2562
1389 นาง บุญเสริม พุ่มชุมแสง นาย ยศดนัย พุ่มขุมแสง 37,588 รร.ม.ศม. 9 ก.ย. 2562
1390 นาง บุญเสริม พุ่มชุมแสง พ.ท. บุญส่ง พุ่มชุมแสง 171,180 รร.ม.ศม. 9 ก.ย. 2562