การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1381 นาง อารี สุวรรณ นาย สุรกิจ สุวรรณ 205,850 มทบ.22 18 เม.ย. 2561
1382 นาย สังวาลย์ เกตุนาค นาง พัสภร นิลประภา 205,840 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
1383 น.ส. ด่วน ทับถมยา นาย เชาว์ ทับถมยา 151,064 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
1384 น.ส. ด่วน ทับถมยา นาย นิยม ทับถมยา 53,724 มทบ.17 18 เม.ย. 2561
1385 นาง ทองขัน เมืองคำ ร.ต. ไพโรจน์ เมืองคำ 205,840 มทบ.13 18 เม.ย. 2561
1386 นาย ประดิษฐ์ วงศ์เทพ จ.ส.อ. นพดล วงศ์เทพ 205,622 รพศ.2 พัน.1 18 เม.ย. 2561
1387 นาง อรษา ไกรวิลาศ จ.ส.อ. ยุทธนา ไกรวิลาศ 205,871 ร.25 พัน.1 18 เม.ย. 2561
1388 นาง ปราณี วรรณะ นาง อรทัย เคนหาราช 205,877 มทบ.13 18 เม.ย. 2561
1389 นาง นิยม มงคล พ.ต. ปราโมทย์ มงคล 205,626 พล.รพศ.1 18 เม.ย. 2561
1390 นาง ศิถี มินทระ พ.ท. เกียรติภูมิ มินทระ 205,875 กรม ทพ.21 18 เม.ย. 2561