การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 อส.ทพ. คำชูด เบญมาตย์ นาง สมพร เบญมาตย์ 82,380 กรม ทพ.23 7 มิ.ย. 2562
132 นาย นิคม เหมรา นาง เพชรินทร์ เหมรา 198,346 รร.จปร. 7 มิ.ย. 2562
133 นาง สอาด นิ่มตลุง จ.ส.อ. สุทัศน์ นิ่มตลุง 207,331 ร.31 พัน.1 รอ. 7 มิ.ย. 2562
134 นาย จงกล ผาสด ร.ต. วินิจ วงศ์แก้ว 207,603 มทบ.27 7 มิ.ย. 2562
135 นาง โจมจิต พลศรี ส.อ. พิกุล พลศรี 207,594 มทบ.24 7 มิ.ย. 2562
136 นาง สมศรี ตนประดิษฐ์ นาย โยธิน วุฒิวัย 207,372 มทบ.18 7 มิ.ย. 2562
137 นาง นารี ภูมี พ.อ. ไพโรจน์ ภูมี 207,590 มทบ.13 7 มิ.ย. 2562
138 นาง จรินทร์ทิพย์ ระรวยทอง ส.ท. ธนวัต ระรวยทอง 207,375 พัน.ปจว. 7 มิ.ย. 2562
139 นาย อินทร์แป้ง คันทา ร.ต. ประสิทธิ์ เชื้อสะอาด 207,604 มทบ.34 7 มิ.ย. 2562
140 นาง อิ่น มังคลาด ร.ต. สำราญ สาวิกัลป์ 207,602 มทบ.34 7 มิ.ย. 2562