การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 นาง เครือวัลย์ แดนวนาภิรมย์ นาย วารุตม์ แดนวนาภิรมย์ 210,538 มทบ.37 5 มี.ค. 2563
132 นาง สำเนา ศรีโฉม จ.ส.ต. นิพล ศรีโฉม 211,252 มทบ.17 5 มี.ค. 2563
133 นาง บุปผา เนาว์นิเวศน์ นาง สมถวิล สังข์นาค 65,500 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
134 นาง บุปผา เนาว์นิเวศน์ นาย ณัฐพล เนาว์นิเวศน์ 145,750 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
135 นาง ผิน ปานมั่น นาง นงนุช วงษ์กระสันต์ 211,256 มทบ.35 5 มี.ค. 2563
136 นาง ผิน ปานมั่น นาง นงนุช วงษ์กระสันต์ 211,256 มทบ.35 5 มี.ค. 2563
137 นาย วรศักดิ์ แสงสังข์ นาง ทองสี แสงสังข์ 211,257 มทบ.27 5 มี.ค. 2563
138 นาย จันทร์ศรี พามนตรี พ.ท. อุดม พามนตรี 211,251 มทบ.27 5 มี.ค. 2563
139 นาง เยาวลักษณ์ บุญพรม ร.ต. สิงห์ทอง บุญพรม 211,252 มทบ.24 5 มี.ค. 2563
140 นาย สมบูรณ์ พงษ์ทอง ส.ต. บุลากร พงษ์ทอง 200,935 ช.11 5 มี.ค. 2563