การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 พ.ท. วิเชียร ทับทิมศรี นาง พจนีย์ ทับทิมศรี 207,149 มทบ.31 26 ก.พ. 2562
132 ร.อ. อนันต์ เตโช นาง เนื่องนิตย์ พาลี 206,918 มทบ.23 26 ก.พ. 2562
133 ร.ต. ยุทธนา สิงห์กัณฑ์ นาง แก้วนา สิงห์กัณฑ์ 207,124 มทบ.33 26 ก.พ. 2562
134 ร.ต. เย็น เพ็ชรเงิน นาง พรทิพา กรวดกลาง 207,142 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
135 ร.ต. พิชัย หมั่นพลศรี นาย ธนันชัย หมั่นพลศรี 207,141 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
136 ร.ต. พินิจ วิจิตรเชื้อ นาง วิไลวณิชย์ วิจิตรเชื้อ 207,162 มทบ.22 26 ก.พ. 2562
137 ร.ต. สำเนียง ทับทิม นาง บังอร แจ่มรอด 206,927 มทบ.39 26 ก.พ. 2562
138 ร.ต. สมบูรณ์ ไชยวงศ์ นาย ธัญพิสิษฐ์ ไชยวงศ์ 207,162 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
139 ร.ต. วิเชียร พาไทสงค์ นาง ทองย้อย พาไทสงค์ 207,161 มทบ.24 26 ก.พ. 2562
140 จ.ส.อ. สุเทพ ชัยมงคล นาง บุญเพียร ชัยมงคล 207,123 มทบ.33 26 ก.พ. 2562