การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 พล.ต.หญิง สิริพร สร้อยน้อย นาย ธนวิชญ์ สร้อยน้อย 211,149 สง.สด.จว.ก.ส. 18 ธ.ค. 2562
132 ร.ต. บุญเลิศ ชมบุญ พ.อ.อ. วีระพล ชมบุญ 211,141 มทบ.45 18 ธ.ค. 2562
133 ร.ต. วงกต ทัพซ้าย น.ส. วาทิยา ทัพซ้าย 211,140 มทบ.23 18 ธ.ค. 2562
134 ร.ต. ทัศนัย อนันต์ นาง สร้อยนภา อนันต์ 211,138 มทบ.13 18 ธ.ค. 2562
135 ร.ต. ลิขิต การสอน น.ส. ประดิษฐ์ การสอน 211,154 พล.ร.6 18 ธ.ค. 2562
136 ร.ต. วันชัย นาสวน นาง สุนัน นาสวน 186,343 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
137 ร.ต. วันชัย นาสวน นาย พิเชษฐ์ นาสวน 12,403 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
138 ร.ต. วันชัย นาสวน นาย ธเนศ นาสวน 12,403 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
139 ร.ต. พินิจ สิทธิวงศ์ นาง บุตรศรี เมฆกระจ่าง 210,901 มทบ.39 18 ธ.ค. 2562
140 จ.ส.อ. ปฎิการ (วิจิตร) ทาสีแสง นาง หนูปาน ทาสีแสง 210,902 มทบ.24 18 ธ.ค. 2562