การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 นาง มณเทียน วิจารณาสิต ร.ต. เทียมศักดิ์ วิจารณาสิต 211,127 มทบ.17 19 พ.ย. 2562
132 นาง เสริฐ กิ่งพุด นาง สุดใจ แก้วทองคำ 211,119 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
133 นาง ปรียานันท์ กำจาย จ.ส.อ. บัญชา กำจาย 211,128 ม.4 พัน.11 รอ. 19 พ.ย. 2562
134 นาย ภู บุญใบ จ.ส.อ. มานิตย์ บัวระภา 205,420 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 พ.ย. 2562
135 นาย ทองใส นามวงษ์ จ.ส.ต. ธีระพงษ์ นามวงษ์ 211,118 พล.ร.6 19 พ.ย. 2562
136 อส.ทพ. เจือ ยิ่งสุด นาง พรธิษา แถวไธสงค์ 211,129 กรม ทพ.26 19 พ.ย. 2562
137 นาง ชวนชม (มาลี) รัตนทิพยกุล ร.ต. ทวีศักดิ์ รักษ์คมนา 211,147 มทบ.37 19 พ.ย. 2562
138 นาง วัชนี พุทธดี น.ส. วิไลวรรณ พุทธดี 100,000 มทบ.29 19 พ.ย. 2562
139 นาง วัชนี พุทธดี พ.ท. วิสัย พุทธดี 111,139 มทบ.29 19 พ.ย. 2562
140 นาย สมศักดิ์ โม้หิน ร.ต. ดำเนิน อุปัน 211,146 มทบ.28 19 พ.ย. 2562