การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 นาย ลพ จ้าวสันเที๊ยะ ร.อ.หญิง ปรียา พันธ์วงศ์ 207,717 ร.4 30 ก.ค. 2562
132 นาง สม สีนวล ร.ท. วันดี สีนวล 207,451 ร.3 พัน.3 30 ก.ค. 2562
133 นาง สี บุญมา ร.ต.อ. อรรณพ ศรีธิ 207,449 มทบ.33 30 ก.ค. 2562
134 นาย บุญมี นุสิทธิภาพ นาง สกุลรัตน์ นุสิทธิภาพ 207,443 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
135 นาย คูณ นิตยาสิทธิ์ ส.อ. สุรชัย นิตยาสิทธิ์ 207,442 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
136 นาย จันทร จันทรเสนา นาง วิไลวรรณ ฉิมพาลี 207,449 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
137 นาง อบเชย มหาภูมิ นาง บังอร วอนวงษ์ 207,448 มทบ.12 30 ก.ค. 2562
138 นาย กอง สีนา จ.ส.อ. ไชยา มะธิโตปะนำ 206,597 ม.7 พัน.14 30 ก.ค. 2562
139 นาง เขียว ขวัญศิริ จ.ส.อ. แฉล้ม ขวัญศิริ 207,443 พล.ร.5 30 ก.ค. 2562
140 นาย เสมียน ชูเรือง ร.อ. กวี ชูเรือง 207,437 กรม ทพ.47 30 ก.ค. 2562