การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 ร.ต. ประจักษ์ ศรีสุวรรณ ส.ท. พลเทพ ศรีสุวรรณ 204,507 พล.ม.3 22 ธ.ค. 2560
132 ร.ต. ประสาร อินทรสูต นาง สาธิตา อินทรสูต 204,507 สง.สด.จว.ก.พ. 22 ธ.ค. 2560
133 จ.ส.อ. ทองจันทร์ วันทวงษ์ นาง วิภา วันทวงษ์ 204,504 มทบ.22 22 ธ.ค. 2560
134 จ.ส.อ. ละออง ทองทา นาย อำนาจ ทองทา 204,503 สง.สด.จว.ส.ห. 22 ธ.ค. 2560
135 จ.ส.อ. สังวาลย์ โกมลสุทธิ นาง อุไร , จ.ส.อ. อนุสรณ์ , น.ส. ศิรินันทน์ โกมลสุทธิ , นาง ณิชาภา เทียนบุญ 204,513 มทบ.31 22 ธ.ค. 2560
136 นาย เคน ฝ้ายสีงาม นาย เกียรติศักดิ์ ฝ้ายสีงาม 204,506 มทบ.24 22 ธ.ค. 2560
137 นาง ทองย้อย แสนสุข นาง กาหลง แสนสุข 203,835 มทบ.15 22 ธ.ค. 2560
138 นาย แสงทอง บุตรกัณหา นาง ลัดดาวัลย์ บุตรกัณหา 204,503 มทบ.24 22 ธ.ค. 2560
139 นาง อนงค์ ฉิมพาลี นาย เชือน ฉิมพาลี 172,219 มทบ.15 22 ธ.ค. 2560
140 พ.อ. ประวัติ ตอสกุล น.ส. เฉลิมขวัญ ตอสกุล 204,517 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560