การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 นาย ไสว พึ่งอ่อน ร.อ. พิเชษฐ พึ่งอ่อน 205,799 พัน.ปจว. 4 มิ.ย. 2561
132 นาง สุวภัทร ชื่นจิตต์ นาย สมพร ชื่นจิตต์ 205,799 พธ.ทบ. 4 มิ.ย. 2561
133 นาง เล็ก ชอนบุรี น.ส. วันทนา ชาไพโรจน์ 205,763 มทบ.39 4 มิ.ย. 2561
134 นาง ทองดี เวชกามา น.ส. สุมาลัย เวชกามา 205,768 มทบ.22 4 มิ.ย. 2561
135 นาง สมพร คุ้มภัย นาง ทรรศปณตพร นุชชา 110,012 พัน.ปจว. 4 มิ.ย. 2561
136 นาง สมพร คุ้มภัย ร.ท. ณัชพงศ์พัทธ์ นุชชา 95,500 พัน.ปจว. 4 มิ.ย. 2561
137 นาย เสงี่ยม สมร่าง พ.ต. ทวีป เที่ยงธรรม 205,972 กรม ทพ.22 4 มิ.ย. 2561
138 พ.ท. อาวุธ เพ็งลี พ.ต. ทนง เพ็งลี 205,796 มทบ.13 31 พ.ค. 2561
139 ร.อ. รวี วิวัฒน์ยุวะถาวร นาง ภัทรา ศานติธรรม 150,000 มทบ.31 31 พ.ค. 2561
140 ร.อ. รวี วิวัฒน์ยุวะถาวร นาง ปิยมาลย์ เกิดเกตุ 55,793 มทบ.31 31 พ.ค. 2561