การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 นาง ปุ่น ศิริรวง จ.ส.อ. ไมตรี ศิริรวง 207,080 มทบ.26 23 ส.ค. 2561
132 นาง สอาด ปรางจันทร์ น.ส. สอึ้ง วังอินทร์ 207,078 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
133 นาง จำนงค์ สุขอร่าม พ.ท. บุญชัย สุขอร่าม 207,071 มทบ.13 23 ส.ค. 2561
134 ร.ต.อ. ประวัติ ศรีชูเปี่ยม ส.ท. ณัฐพงศ์ ศรีชูเปี่ยม 201,404 ทน.2 21 ส.ค. 2561
135 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ น.ส. พิมพ์ลภัส ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
136 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ นาง จุฑาณัฐ ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
137 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ น.ส. ขวัญชนก ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
138 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ จ.ส.อ. กิตติคุณ ครองกิจการ 149,406 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
139 ร.ต. สงคราม ครองกิจการ นาย กฤษณะ ครองกิจการ 14,486 มทบ.13 21 ส.ค. 2561
140 ร.ต. บุญปั๋น สรรดี นาง จันทร์แรม สรรดี 207,191 มทบ.33 21 ส.ค. 2561