การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 นาง พรรณี เครือละม้าย จ.ส.อ. อัมพร สายทอง 207,427 รร.จปร. 20 ธ.ค. 2561
132 นาง สุดา บั้งเงิน พ.ต.อ. วีระชัย บั้งเงิน 207,429 มทบ.33 20 ธ.ค. 2561
133 นาย แก้วมา ตัวใหญ่ ร.ต. บรรพต ดีแจ่ม 207,437 มทบ.32 20 ธ.ค. 2561
134 นาย หมุน โพธิเสน ร.ต. ประยูร โพธิเสน 207,434 มทบ.24 20 ธ.ค. 2561
135 นาง แสวง ตะกุดกว้าง นาย วิฑูรย์ ตะกุดกว้าง 207,432 มทบ.24 20 ธ.ค. 2561
136 นาง หวัน อาทิตย์ ร.ต. ประพันธ์ อาทิตย์ 207,427 มทบ.24 20 ธ.ค. 2561
137 นาง บุญเหลือ สังข์ศรี นาง บุษบา ศรีภิรมย์ 207,433 มทบ.24 20 ธ.ค. 2561
138 นาง แสน อักษรทอง นาง ประยูร เกษแก้ว 207,430 มทบ.21 20 ธ.ค. 2561
139 นาง ทองอยู่ สินธุ์ไพฑูรย์ นาง จุฑามาศ น้อยเสรฐ 207,437 มทบ.21 20 ธ.ค. 2561
140 นาง ซิว ปานทอง จ.ส.อ. สมชาย ปานทอง 207,438 พล.ป. 20 ธ.ค. 2561