การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 ร.ต. ประสงค์ วรรณริโก นาง เสาวลักษณ์ สายสุด 16,956 มทบ.22 30 มี.ค. 2561
132 ร.ต. ประสงค์ วรรณริโก นาย วีระพล วรรณริโก 16,956 มทบ.22 30 มี.ค. 2561
133 ร.ต. ประสงค์ วรรณริโก นาง นงเยาว์ วรรณริโก 171,956 มทบ.22 30 มี.ค. 2561
134 จ.ส.อ. พิษณุ ม่วงมา นาย สกุล ม่วงมา 205,602 ช.3 พัน.302 30 มี.ค. 2561
135 จ.ส.อ. สมเพชร บุญรักษ์ นาง ประไพ บุญรักษ์ , นาง ทองสา บุญรักษ์ 205,845 สด.จว.ม.ห. 30 มี.ค. 2561
136 จ.ส.อ. ประสาน ทิมาศาสตร์ นาง นวลอนงค์ หลวงเทพ 205,855 สง.สด.จว.พ.ร. 30 มี.ค. 2561
137 จ.ส.อ. ไพโรจน์ หมื่นเข็ม นาง บุญเรือน หมื่นเข็ม 55,852 มทบ.31 30 มี.ค. 2561
138 จ.ส.อ. ไพโรจน์ หมื่นเข็ม นาง บุญปลูก หมื่นเข็ม 150,000 มทบ.31 30 มี.ค. 2561
139 จ.ส.อ. ชวลิต นิสสะ นาง จิลัดดา นิสสะ 205,863 มทบ.13 30 มี.ค. 2561
140 จ.ส.อ. วรพัทธ์ ชัยมุสะโรจน์ น.ส. สิรินภัส ชัยมุสะโรจน์ 205,869 ม.4 พัน.25 รอ. 30 มี.ค. 2561