การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 ร.ต. ไพมนูญ ศิริเวช น.ส. ธนาภา เจริญราช 165,170 มทบ.36 24 ก.ย. 2561
132 จ.ส.อ. โชติ เพชรทองด้วง น.ส. บุญเสริม เพชรทองด้วง 206,954 ส.พัน.5 พล.ร.5 24 ก.ย. 2561
133 จ.ส.อ. จารึก ละคร นาง สำเนียง สนุกพันธ์ 207,189 มทบ.22 24 ก.ย. 2561
134 จ.ส.อ. บรม ธาตุไพบูลย์ นาย ชุติพนธ์ ธาตุไพบูลย์ 207,168 มทบ.24 24 ก.ย. 2561
135 ส.อ. เมฆ ไกรยสิทธิ์ น.ส. ฉวีวรรณ ไกรยสิทธิ์ 207,168 มทบ.24 24 ก.ย. 2561
136 นาย ธรรมจักร ใจเขื่อน ส.อ. วิศิษศักดิ์ ใจเขื่อน 200,290 สง.สด.จว.พ.ร. 24 ก.ย. 2561
137 นาย ทองแดง แสงเฉวตร ร.ต. บุญรักษ์ เตียงชัย 207,187 มทบ.27 24 ก.ย. 2561
138 นาง สุวรรณี โสมาตย์ จ.ส.อ. หัสดิน โชสิมา 207,188 มทบ.23 24 ก.ย. 2561
139 นาย รังสรรค์ มั่นใจ นาง ทองศรี พรสี่ 207,399 มทบ.22 24 ก.ย. 2561
140 นาง แตง กองแก้ว ร.ต. ไกร กองแก้ว 207,188 มทบ.22 24 ก.ย. 2561