การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
131 นาย ปั่น สระหงษ์ พ.ต. วรดร สระหงษ์ 208,887 ศป. 23 ก.ย. 2562
132 นาง บาน เนตรหาญ นาย บุญยืน เนตรหาญ 208,883 มทบ.22 23 ก.ย. 2562
133 นาง หนูแดง ลาภาพันธุ์ พล.อส. อรวิทย์ ลาภาพันธุ์ 201,342 มทบ.18 23 ก.ย. 2562
134 นาย ชัยยง ศรีกันหา นาง บัวตัก กาสมุทร 182,738 กรม ทพ.21 23 ก.ย. 2562
135 ร.ท. เสรี กุลชโลธร นาง กัญสิริภัคร โพธิ์คาบุญ 197,006 มทบ.13 19 ก.ย. 2562
136 จ.ส.อ. ธงชัย ศรีอุทธา นาง บัวเรือง ศรีอุดทา 208,875 มทบ.310 19 ก.ย. 2562
137 ส.อ. วิทย์ชิราวุธ พานทอง นาง พศิตา ภิญโญ 208,880 ร.29 พัน.1 19 ก.ย. 2562
138 ส.อ. ภูวดล เจริญเถื่อน นาง นพวรรณ เจริญเถื่อน 208,876 มทบ.13 19 ก.ย. 2562
139 นาง วรจิตร วรรณโสภา จ.ส.อ. ประดิษฐ์ วรรณโสภา 208,881 มทบ.22 19 ก.ย. 2562
140 นาง บัวไข สืบสิมมา จ.ส.อ. ประมูล สืบสิมมา 208,877 มทบ.22 19 ก.ย. 2562