การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1391 ส.อ. ทศพรชัย ชัยทิพย์ นาง สุรีย์พร ชัยทิพย์ 205,905 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
1392 ส.อ. ชาคริส วงค์คำชาญ นาย สุนทร วงค์คำชาญ 205,421 ร.13 พัน.2 10 เม.ย. 2561
1393 ส.อ. พิสิทธิ์ เดชบุรัมย์ น.ส. สุภาพ เดชบุรัมย์ 205,899 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
1394 ส.อ. ประเสริฐ สินทร นาง บุญล้อม มีชัยมาตร์ 194,233 มทบ.24 10 เม.ย. 2561
1395 นาง ติ๊บ ดวงทิพย์ พ.ต. สิงห์คำ จิตตางกูร 205,882 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 10 เม.ย. 2561
1396 นาย รินทอง มหุวัน น.ส. กรรณิการ์ อ้วนอ่อน 205,881 ร.3 พัน.3 10 เม.ย. 2561
1397 น.ส. ลักขณี หาญกุล ร.ท. ประทีป ภูศรีฐาน 205,883 ร.3 10 เม.ย. 2561
1398 นาย พยอม นุ่นโต ร.ต. วิญญู นุ่นโต 205,880 มทบ.36 10 เม.ย. 2561
1399 นาย ความ แดงจัด ร.ต. มงคล แดงจัด 205,880 มทบ.36 10 เม.ย. 2561
1400 นาง บัวเขียว กิติลังการ์ จ.ส.อ. ชุติพนธ์ แก้วโม่ง 205,883 ม.2 10 เม.ย. 2561