การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1391 นาย ข่อง หมื่นสุข ส.อ. ชาญชัย พรมคง 211,178 มทบ.22 12 พ.ย. 2562
1392 นาย สุเจตร์ พิพิทจันทร์ น.ส. วราภรณ์ พิพิทจันทร์ 211,178 มทบ.19 12 พ.ย. 2562
1393 นาย แถม นิยะมะ ร.ต. รุ่งชัย นิยะมะ 210,919 พัน.พัฒนา 1 12 พ.ย. 2562
1394 น.ส. บังอร กุลมอญ (อยู่นอก) จ.ส.อ. ประกาศิต อยู่นอก 210,938 ป.3 12 พ.ย. 2562
1395 นาย สมควร พรมแก้ว จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พรมแก้ว 211,179 กรม บ. 12 พ.ย. 2562
1396 นาย สมจิต ปริญญาศาสตร์ ร.อ. ยศธศาสตร์ ปริญญาศาสตร์ 210,942 สง.สด.จว.อ.ย. 12 พ.ย. 2562
1397 นาย ปี๋ ทองไฝ ร.ต. สนอง ทองไฝ 211,200 มทบ.32 12 พ.ย. 2562
1398 นาย ทองแดง ไชยสงค์ ร.ต. ไสว คนชม 211,200 มทบ.23 12 พ.ย. 2562
1399 นาง สมพร แสนจู (ชูเนตร) ร.ท. สุพจน์ ม่วงพลัด 211,201 มทบ.23 12 พ.ย. 2562
1400 นาง พินทอง อุดมสันต์ จ.ส.อ. ผาด อุดมสันต์ 211,208 มทบ.22 12 พ.ย. 2562