การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1391 นาง สารภี วรรณูปถัมภ์ นาย ศักดิ์นาวี วรรณูปถัมภ์ 145,341 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
1392 นาง สนอง งามสมโสตร นาย ณัฐพล งามสมโสตร 207,346 มทบ.18 5 ก.พ. 2562
1393 นาง ธมกร ตันติทิพวรรณ นาย ธนกฤต ตันติทิพวรรณ 207,116 มทบ.18 5 ก.พ. 2562
1394 นาง น้อย สิงห์คราม ร.ต. บุญทา ริมไธสง 207,341 มทบ.13 5 ก.พ. 2562
1395 นาง จำรัส พวงเปลี้ย ร.ต. ประสงค์ สมบัติ 207,347 มทบ.13 5 ก.พ. 2562
1396 นาง งึ้ม กุลี จ.ส.อ. วิรัช นรดี 207,094 ร.23 พัน.1 5 ก.พ. 2562
1397 นาง เอียด คชหาญ ร.ท. โชคอนันต์ คชหาญ 207,329 ร.19 พัน.3 5 ก.พ. 2562
1398 นาย สุคะ พรหมรินทร์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ คำจำปา 207,325 มทบ.24 5 ก.พ. 2562
1399 นาย คำผา สมมี ร.ต. สมพร อุดชาชน 207,326 มทบ.24 5 ก.พ. 2562
1400 นาง บัว ทองไทย พ.ท. ณรงค์ ทองไทย 207,322 มทบ.21 5 ก.พ. 2562