การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1391 นาย บุญเหรียญ กัลยา ร.ต. อนุพงษ์ กัลยา 211,159 มทบ.34 3 มี.ค. 2563
1392 นาง เกษร ชาวชุมนุม ร.ต. ทศพร ชาวชุมนุม 211,156 มทบ.23 3 มี.ค. 2563
1393 นาง เยี่ยม พลจันทึก นาย ศุภโชค มาพิทักษ์ 211,156 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1394 นาง สุวลี ศรีพันธุ์ นาย เถลิงศักดิ์ ศรีพันธุ์ 211,160 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1395 นาง สมหมาย ราษฎร์เจริญ น.ส. ธนิดา ราษฎร์เจริญ 211,158 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1396 นาง ฝอย ไชยนนท์ นาง อรธณัท ไชยนนท์ 211,161 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
1397 นาง ทองปาน ศักดิ์ศิริ ร.ท. ณัชฐวีร์ ศักดิ์ศิริ 211,157 มทบ.23 3 มี.ค. 2563
1398 นาง แสน ดอกดาวเรือง จ.ส.อ. วิชัย ดอกดาวเรือง 211,157 ป.3 พัน.13 3 มี.ค. 2563
1399 นาง สายใจ เชือกโคกกรวด นาย ณรัฐกฤษณ์ อัคราสุภเศรษฐ์ 200,743 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 3 มี.ค. 2563
1400 นาง เฉลียว แสนสุขโชคเจริญ นาง แฉล้ม แสนสุขโชคเจริญ 211,398 สง.สด.จว.อ.ย. 3 มี.ค. 2563