การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1391 นาง จิตสวาท โอมฤก นาย ศิริชัย โอมฤก 207,333 มทบ.21 16 พ.ย. 2561
1392 นาย สูนย์ หลงชิน ร.ต. ประสิทธิ์ คุณบุตร 207,332 มทบ.13 16 พ.ย. 2561
1393 นาย สมชาย รวยสูงเนิน ส.ท. ภูชิสส์ รวยสูงเนิน 207,337 ป.3 พัน.3 16 พ.ย. 2561
1394 พ.อ. เสรี คำยอด นาง ปาณิสรา คำยอด 207,434 มทบ.39 15 พ.ย. 2561
1395 พ.ท. มงคล งามสอาด ร.ต. มีชัย งามสอาด 206,886 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1396 พ.ท. ปราณีต นนท์ประเสริฐ นาง ละเมียด นนท์ประเสริฐ 207,189 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1397 พ.ท. บุญส่ง ภู่ทอง นาง สร้อยฟ้า ภู่ทอง 207,098 มทบ.15 15 พ.ย. 2561
1398 พ.ต. ศักดิ์ชาย วิชชาชู นาง ประยูร วิชชาชู 207,158 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1399 พ.ต. วีระชน เหล่าวัลลภ นาง อมรรัตน์ เหล่าวัลลภ 207,177 มทบ.17 15 พ.ย. 2561
1400 พ.ต. วิเชียร อุไรกลาง นาง อานิสงค์ อุไรกลาง 207,376 มทบ.23 15 พ.ย. 2561