การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1401 ร.ท. เด่นชัย เหมนิธิ นาง เรณู เหมนิธิ 207,170 มทบ.18 15 พ.ย. 2561
1402 ร.ต. จอม คชคง จ.ส.อ. อำนวย คชคง 207,180 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1403 ร.ต. บุญเลี้ยง เกิดโมลี นาง มาลี เกิดโมลี 207,155 มทบ.36 15 พ.ย. 2561
1404 ร.ต. นิรัญ ไตรอุโฆษ นาง จำปี ไตรอุโฆษ 207,366 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1405 ร.ต. สว่าง เกสโร นาง มนสิชา นาทมพล 29,161 มทบ.42 15 พ.ย. 2561
1406 ร.ต. สว่าง เกสโร จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เกสโร 166,361 มทบ.42 15 พ.ย. 2561
1407 ร.ต. ส่งศักดิ์ ฟ้าแลบ นาง สุมาลี ฟ้าแลบ 207,191 มทบ.21 15 พ.ย. 2561
1408 ร.ต. วาคม ศรีล้วน น.ส. สิรินาฎ ศรีล้วน 107,198 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1409 ร.ต. วาคม ศรีล้วน นาง สมจิตร์ มัฐผา 100,000 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1410 ร.ต. เจริญศักดิ์ รัตนชมภู นาง สุธาพร รัตนชมภู 136,222 มทบ.35 15 พ.ย. 2561