การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1401 นาง จันทร์ แก้วปัน ส.อ. เจริญ แก้วปัน 204,704 มทบ.38 29 ม.ค. 2561
1402 นาง สุคนธ์ เปรื่องเดช พ.ต. ศิริ เปรื่องเดช 204,705 มทบ.18 29 ม.ค. 2561
1403 นาง อู้ มหาลือ พ.ต. สุไทย มหาลือ 204,679 มทบ.33 29 ม.ค. 2561
1404 นาง บุญเถิง ศรีเทียวไทย ร.ต. ชัยยุทธ์ ศรีเทียวไทย 204,680 มทบ.24 29 ม.ค. 2561
1405 นาย อินทร์ ตองแก้ว ร.ต. สมาน จันทะแสง 204,681 มทบ.22 29 ม.ค. 2561
1406 นาง กิมไซ่ แก่นวิโรจน์ พ.ต. ชลัด มาศเลิง 201,443 มทบ.21 29 ม.ค. 2561
1407 นาง เขือง พรหมอุ่น จ.ส.อ. ประยงค์ พรหมอุ่น 204,698 มทบ.29 29 ม.ค. 2561
1408 นาง บัลลังค์ ศรีบุญเรือง นาง จินดาวรรณ วิรัติธัม 204,696 มทบ.21 29 ม.ค. 2561
1409 ร.อ. สมนึก เณรชู นาย อรุณ เณรชู 204,473 มทบ.23 26 ม.ค. 2561
1410 ร.ต. บุญมา วรรณาลัย จ.ส.อ. รานันท์ วรรณาลัย 204,710 มทบ.32 26 ม.ค. 2561