การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1401 นาง นวล แจ่มใส ส.อ. สาระพัน แจ่มใส 211,213 มทบ.22 12 พ.ย. 2562
1402 นาง เหลือ แสงดาวเรือง พระ วิถี แสงดาวเรือง 211,195 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
1403 นาง สุวรรณีย์ ดิษฐ์เดช (เกษจ้อย) นาง ทองเลื่อน หมั่นบำรุง 211,212 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
1404 นาง พนิดา จิตรโสภา ร.ต. สมาน จิตรโสภา 211,195 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
1405 นาง อารี นิตยะประภา ส.อ. สมภพ นิตยะประภา 211,189 มทบ.39 12 พ.ย. 2562
1406 นาย ชะเลื่อ เรือโป๊ะ นาง จิรวรรณ เรือโป๊ะ 211,199 มทบ.26 12 พ.ย. 2562
1407 นาง เสริม บุญรอต ร.ต. ประสาร บุญรอต 211,201 มทบ.21 12 พ.ย. 2562
1408 น.ส. เบญญารัศม์ เลียวรักษ์โอฬาร นาย คณาธิป พรประเสริฐ 211,196 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
1409 นาย มานะ แย้มเยื้อน ส.อ. ประณต แย้มเยื้อน 207,445 พัน.ปจว. 12 พ.ย. 2562
1410 นาง เกียรติ พอกเพิ่มดี นาย ชัชพิมุข พอกเพิ่มดี 211,187 กสษ.1 กส.ทบ. 12 พ.ย. 2562