การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1401 นาง บุญ สิงห์ตุ้ย นาง สวรรค์ กมล 207,323 มทบ.13 5 ก.พ. 2562
1402 นาย วิชิต สวรรค์ราช ร.ต. จิรชัย สวรรค์ราช 207,330 ป.72 พัน.723 5 ก.พ. 2562