การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1401 ร.ต. สะท้อน ขลังวิเชียร พ.ต. ประเสริฐ ขลังวิเชียร 102,931 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
1402 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ด้วงสง นาง เสริม ด้วงสง 52,182 ม.พัน.16 พล.ร.5 10 เม.ย. 2561
1403 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ด้วงสง ส.ท.หญิง นิภาพรรณ หาญจิตร์ 153,700 ม.พัน.16 พล.ร.5 10 เม.ย. 2561
1404 จ.ส.อ. สมเกียรติ พันธ์ชน นาย เขียน พันธ์ชน 205,662 ม.2 พัน.10 10 เม.ย. 2561
1405 จ.ส.อ. อำพร พินิจงาม นาง นิยม พินิจงาม 120,000 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
1406 จ.ส.อ. อำพร พินิจงาม นาย กฤษฎา ทองทูล 85,648 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
1407 ส.อ. พล ศรศิลป์ นาง อังสนา เวสสะโกศล 24,638 มทบ.31 10 เม.ย. 2561
1408 ส.อ. พล ศรศิลป์ จ.ส.อ. ศิวมิตร ศรศิลป์ 24,638 มทบ.31 10 เม.ย. 2561
1409 ส.อ. พล ศรศิลป์ นาง ปิยาภรณ์ จิตรพึงธรรม 24,638 มทบ.31 10 เม.ย. 2561
1410 ส.อ. พล ศรศิลป์ นาง ประหยัด ศรศิลป์ 107,338 มทบ.31 10 เม.ย. 2561