การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1411 ร.ต. เจริญศักดิ์ รัตนชมภู น.ส. ศุภกาญจน์ รัตนชมภู 35,372 มทบ.35 15 พ.ย. 2561
1412 ร.ต. เจริญศักดิ์ รัตนชมภู นาย ณัฐพงศ์ รัตนชมภู 35,372 มทบ.35 15 พ.ย. 2561
1413 จ.ส.อ. โชคชัย เอี่ยมละออ นาง สมัคร์ เอี่ยมละออ 207,192 ศม. 15 พ.ย. 2561
1414 จ.ส.อ. เศรษฐศัย ไชยรัตน์ นาง จุฬาลักษณ์ กุละนาม 206,760 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
1415 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ศรีเกษร นาง ไกรมณี ศรีเกษร 25,730 ช.2 พัน.202 15 พ.ย. 2561
1416 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ศรีเกษร นาง อุบล ศรีเกษร 155,730 ช.2 พัน.202 15 พ.ย. 2561
1417 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ ศรีเกษร น.ส. นันทกานต์ ศรีเกษร 25,730 ช.2 พัน.202 15 พ.ย. 2561
1418 จ.ส.อ. พิชัย เข็มเพชรพราว นาง ดารณี วุ่นคง 201,904 ่มทบ.14 15 พ.ย. 2561
1419 จ.ส.อ. ไชยภวิษย์ จันทรักษ์ นาย สวาส จันทรักษ์ 124,380 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1420 จ.ส.อ. ไชยภวิษย์ จันทรักษ์ นาง สวง จันทรักษ์ 61,057 มทบ.13 15 พ.ย. 2561