การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1411 ร.ต. สหัส สุวรรณโณ นาย อนุศิษฎ์ สุวรรณโณ 209,811 มทบ.43 2 มี.ค. 2563
1412 ร.ต. บัญหาร แดงขำ นาง หทัยรัตน์ แดงขำ 120,115 พัน.ป.ศป. 2 มี.ค. 2563
1413 ร.ต. บัญหาร แดงขำ น.ส. ศุภลักษณ์ แดงขำ 45,415 พัน.ป.ศป. 2 มี.ค. 2563
1414 ร.ต. บัญหาร แดงขำ น.ส. ชนิกานต์ แดงขำ 45,415 พัน.ป.ศป. 2 มี.ค. 2563
1415 ร.ต. เอกศักดิ์ นาวะระ นาง ชุลีพร นาวะระ 210,938 มทบ.33 2 มี.ค. 2563
1416 ร.ต. คมสันต์ สุภาจิตต์ น.ส. จันทรรัตน์ สุภาจิตต์ 210,940 มทบ.33 2 มี.ค. 2563
1417 ร.ต. อุดมศักดิ์ เพ็ญสุวภาพ นาง พวงทอง เพ็ญสุวภาพ 211,179 มทบ.32 2 มี.ค. 2563
1418 ร.ต. เปรื่อง อินทรนุช นาย จักริน อินทรนุช 211,179 มทบ.25 2 มี.ค. 2563
1419 ร.ต. สรศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ นาง กาญจนี วงศ์ราษฎร์ 211,196 มทบ.22 2 มี.ค. 2563
1420 จ.ส.อ. วิรัตน์ เชาว์ไกรหัก นาย กานติมน เชาว์ไกรหัก 211,193 มทบ.16 2 มี.ค. 2563