การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1411 นาง สา ศรีสมศักดิ์ ร.ท. สง่า ศรีสมศักดิ์ 205,650 กรม ทพ.49 10 เม.ย. 2561
1412 พ.อ. ศิริพงษ์ ผลพิมาย นาง ขวัญใจ ผลพิมาย 205,814 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1413 พ.ท. สำราญ แสงหิรัญ นาง สมพร แสงหิรัญ 205,813 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1414 พ.ต. ชำนิ เรืองแสง นาง เตือนใจ เรืองแสง 205,693 มทบ.45 3 เม.ย. 2561
1415 ร.ท. บรรจง ยันตะพันธ์ นาง ณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์ 205,817 มทบ.27 3 เม.ย. 2561
1416 ร.ต. สมคิด เหมมาลา นาง นภาวรรณ์ เหมมาลา 205,682 พธ.ทบ. 3 เม.ย. 2561
1417 ร.ต. สถาพร เทศเพ็ญ นาง รพีพรรณ เทศเพ็ญ 205,685 มทบ.18 3 เม.ย. 2561
1418 ร.ต. นิรันดร์ ปัญญาวุฒิ นาง ศิริวรรณ ปัญญาวุฒิ 205,812 มทบ.33 3 เม.ย. 2561
1419 ร.ต. ชูกิจ แก้วชุ่ม น.ส. เมธาณี แก้วชุ่ม 205,816 มทบ.32 3 เม.ย. 2561
1420 ร.ต. พัฒนพงษ์ สุขะโต นาง รัชนี สุขะโต 205,818 มทบ.21 3 เม.ย. 2561