การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1421 นาง แสงดี โยสิทธิ์ จ.ส.อ. สมบูรณ์ กันทา 207,177 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
1422 นาง วันเพ็ญ รัตนพรพันธ์ พ.ท.หญิง เสาวภาคย์ ซื้อโสภณ 207,170 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
1423 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เรือนแก้ว นาง ธันยพร เรือนแก้ว 207,175 พัน.สบร.23 บชร.3 22 ก.พ. 2562
1424 พ.ท. สวัสดิ์ ภาระเวช นาง สุมาลี กำแมด 207,192 มทบ.22 20 ก.พ. 2562
1425 พ.ท. สุชิน ภู่สวรรค์ น.ส. สุพินันท์ ภู่สวรรค์ 207,195 มทบ.36 20 ก.พ. 2562
1426 พ.ต. สำราญ วงศ์ธีร์ น.ส. สราลี วงศ์ธี 73,905 มทบ.18 20 ก.พ. 2562
1427 พ.ต. สำราญ วงศ์ธีร์ นาง จารุณี สีหนาท 133,300 มทบ.18 20 ก.พ. 2562
1428 ร.ท. เสมือนชาย พืชเพียร นาง เกษร พืชเพียร 170,493 ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2562
1429 ร.ท. เสมือนชาย พืชเพียร น.ส. เกศินี พืชเพียร 17,993 ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2562
1430 ร.ท. เสมือนชาย พืชเพียร นาย ชัยวรรต พืชเพียร 17,993 ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2562