การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1421 จ.ส.อ. สุดสงวน สร้อยทอง นาง เสงี่ยม สร้อยทอง 106,571 มทบ.27 15 พ.ย. 2561
1422 จ.ส.อ. สุดสงวน สร้อยทอง ส.อ. ดำรงศักดิ์ สร้อยทอง 100,800 มทบ.27 15 พ.ย. 2561
1423 จ.ส.อ. ไพ หาญเชิงชัย นาง ศรีนวล หาญเชิงชัย 207,375 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
1424 จ.ส.อ. จำลอง มีวัฒนะ พ.จ.อ.(ทร.) เลียบ มีวัฒนะ 147,110 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1425 จ.ส.อ. จำลอง มีวัฒนะ นาง บุณยาพร มีวัฒนะ 60,000 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1426 จ.ส.อ. สุดใจ ประชารัตนเสรี นาง สุดารัตน์ ประชารัตนเสรี 207,172 มทบ.39 15 พ.ย. 2561
1427 จ.ส.อ. ธีระชัย สายทองเกษ นาย อยู่ สายทองเกษ 207,169 ช.พัน.4 พล.ร.4 15 พ.ย. 2561
1428 จ.ส.อ. ถาวร หล้าป่าซาง นาย วีระวุฒิ หล้าป่าซาง 19,109 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
1429 จ.ส.อ. ถาวร หล้าป่าซาง นาง วารุณี จรรยาจิรวงศ์ 168,709 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
1430 จ.ส.อ. ถาวร หล้าป่าซาง นาง ยวงพร หล้าป่าซาง 19,109 มทบ.33 15 พ.ย. 2561