การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1421 นาง เปลี่ยน ตู้ทอง นาง คำไข่ ศรีคำ 205,899 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
1422 นาง เอื้อมพร บุญคง น.ส. พนมอร บุญคง 205,896 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
1423 น.ส. พเยาว์ จีนหลักร้อย นาง บำรุง จีนหลักร้อย 205,896 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
1424 นาง สีสงวน จงพึ่งกลาง ร.ต. สมจิตร แพงไทย 205,894 มทบ.24 10 เม.ย. 2561
1425 นาง อำนวย พรมอยู่ จ.ส.อ. มนูญ พรมอยู่ 205,895 พัน.สพ.กระสุน 23 10 เม.ย. 2561
1426 นาง กิ่งษร ภูนาเชียง จ.ส.อ. ทองอินทร์ ภูนาเชียง 205,405 พัน.พัฒนา 2 10 เม.ย. 2561
1427 นาง สำราญ กลมทุกสิ่ง จ.ส.อ. เกตุณรงค์ กลมทุกสิ่ง 205,644 พัน.พัฒนา 1 10 เม.ย. 2561
1428 น.ส. นันทวดี ประจันทร์ นาย ถวิล บุญธรรม 205,643 พธ.ทบ. 10 เม.ย. 2561
1429 นาง สา ศรีสมศักดิ์ ร.ท. สง่า ศรีสมศักดิ์ 205,650 กรม ทพ.49 10 เม.ย. 2561
1430 พ.อ. ศิริพงษ์ ผลพิมาย นาง ขวัญใจ ผลพิมาย 205,814 มทบ.21 3 เม.ย. 2561