การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1431 พ.ท. สำราญ แสงหิรัญ นาง สมพร แสงหิรัญ 205,813 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1432 พ.ต. ชำนิ เรืองแสง นาง เตือนใจ เรืองแสง 205,693 มทบ.45 3 เม.ย. 2561
1433 ร.ท. บรรจง ยันตะพันธ์ นาง ณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์ 205,817 มทบ.27 3 เม.ย. 2561
1434 ร.ต. สมคิด เหมมาลา นาง นภาวรรณ์ เหมมาลา 205,682 พธ.ทบ. 3 เม.ย. 2561
1435 ร.ต. สถาพร เทศเพ็ญ นาง รพีพรรณ เทศเพ็ญ 205,685 มทบ.18 3 เม.ย. 2561
1436 ร.ต. นิรันดร์ ปัญญาวุฒิ นาง ศิริวรรณ ปัญญาวุฒิ 205,812 มทบ.33 3 เม.ย. 2561
1437 ร.ต. ชูกิจ แก้วชุ่ม น.ส. เมธาณี แก้วชุ่ม 205,816 มทบ.32 3 เม.ย. 2561
1438 ร.ต. พัฒนพงษ์ สุขะโต นาง รัชนี สุขะโต 205,818 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1439 ร.ต. ประวัติ ดาษดา น.ส. กุสุมา ดาษดา 205,818 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1440 ร.ต. แสวง เหลืองกระโทก นาง วัชรีย์ เหลืองกระโทก 205,825 มทบ.24 3 เม.ย. 2561