การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1431 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง แม้น ทิพย์จ้อย 35,637 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1432 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง วรามาศ จิตตะเสนีย์ 35,637 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1433 จ.ส.อ. สมัย ทิพย์จ้อย นาง คัทลียา ทับพุ่ม 136,037 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1434 ร.ต. สมบัติ สืบกินร ส.ต. เด่นพงษ์ สืบกินร 33,776 มทบ.28 15 พ.ย. 2561
1435 ร.ต. สมบัติ สืบกินร นาง จุติยา สืบกินร 173,276 มทบ.28 15 พ.ย. 2561
1436 ร.ต. พยอม นุ่มวัฒนา นาง จารุวรรณ นุ่มวัฒนา 207,312 มทบ.17 15 พ.ย. 2561
1437 จ.ส.ต. สุภาพ นิ่มน้อย นาง สำเนา นิ่มน้อย 207,356 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1438 จ.ส.ต. สมใจ คำหวล นาง เพชร คำหวล 207,165 มทบ.15 15 พ.ย. 2561
1439 ส.อ. อนุสรณ์ รัชเวทย์ นาง ศรีนวล รัชเวทย์ 88,389 รพศ.1 พัน.1 15 พ.ย. 2561
1440 ส.อ. อนุสรณ์ รัชเวทย์ น.ส. นันทิชา รัชเวทย์ 118,710 รพศ.1 พัน.1 15 พ.ย. 2561