การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1431 ร.ท. ชวลิต สมตัว น.ส. ชลิตา สมตัว 207,193 มทบ.16 20 ก.พ. 2562
1432 ร.ต. อนันต์ จันทร์จำรูญ นาง อัมรา จันทร์จำรูญ 203,155 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
1433 ร.ต. ศรีจันทร์ โภชนาทาน น.ส. อุมาภรณ์ โภชนาทาน 207,194 มทบ.44 20 ก.พ. 2562
1434 ร.ต. ประสพโชค เพียรมาก นาย ณัฐพล เพียรมาก 207,193 มทบ.16 20 ก.พ. 2562
1435 ร.ต. ชุบ เพ็งวัน นาย พิเชษฐ์ฺ เพ็งวัน 207,213 มทบ.35 20 ก.พ. 2562
1436 ร.ต. จุฬา ลิขิตวาที นาง ละม่อม ลิขิตวาที 207,212 มทบ.17 20 ก.พ. 2562
1437 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง นาง ริน หมวดเพ็ง 23,113 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
1438 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง น.ส. จุฑามาศ เพชรรัตน์ 160,000 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
1439 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง น.ส. ขวัญเรือน หมวดเพ็ง 23,113 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
1440 จ.ส.อ. บรรเจิด เส็งหะพันธ์ นาง สิริทร เส็งหะพันธ์ 207,194 มทบ.39 20 ก.พ. 2562