การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1441 จ.ส.อ. สุมน พันธุ์เลิศเมธี นาง พรพิมล พันธุ์เลิศเมธี 206,726 มทบ.34 20 ก.พ. 2562
1442 จ.ส.อ. อนันต์ พินิจกุล นาง ราตรี พินิจกุล 207,203 ศอว.ศอพท. 20 ก.พ. 2562
1443 จ.ส.อ. ประดิษฐ ศุขพัฒน์ นาย เชิดชัย ศุขพัฒน์ 206,780 ศอว.ศอพท. 20 ก.พ. 2562
1444 จ.ส.อ. ต่อพล สักยะพรต นาง ปภาวี สักยะพรต 207,202 ศร.พัน.1 20 ก.พ. 2562
1445 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ สุราษฎร์ นาง จันทรา สุราษฎร์ 207,189 มทบ.29 20 ก.พ. 2562
1446 จ.ส.อ. ชาญชัย พ่วงพิศ นาย อดิศร พ่วงพิศ 207,185 มทบ.16 20 ก.พ. 2562
1447 ส.อ. พีรพงษ์ ซิวตาวงศ์ นาง ทัศนาภรณ์ ซิวตาวงศ์ 207,206 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 20 ก.พ. 2562
1448 ส.อ. ไพรจิต คำคุณา นาง วิไลลักษณ์ คำคุณา 207,199 มทบ.27 20 ก.พ. 2562
1449 นาง จรูญ จิเจียก จ.ส.อ. บัวผา จิเจียก 207,192 มทบ.39 20 ก.พ. 2562
1450 นาง สมจริง พูลจิตร ร.ท. ไกรรัฐ พูลจิตร 207,218 สง.สด.จว.อ.จ. 20 ก.พ. 2562