การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1441 นาง สืบสาย พงษ์สุวรรณ์ จ.ส.อ. มนูญ พงษ์สุวรรณ์ 204,709 มทบ.24 25 ม.ค. 2561
1442 นาย สงวน พรหมชาติ ร.ต. สุระ อินทรกองแก้ว 204,706 มทบ.24 25 ม.ค. 2561
1443 นาง ติก บังสูงเนิน ส.อ. ไทรแก้ว บังสูงเนิน 204,712 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
1444 นาง หนูเรี่ยม บัวหยาด พ.ต. วาทิต บัวหยาด 204,668 มทบ.19 25 ม.ค. 2561
1445 นาง บรรจง หอมสิน พ.ท. สนิท โตสำราญ 204,698 ศสร. 25 ม.ค. 2561
1446 นาย ดำรงค์ รัตนธรรม จ.ส.อ. พงษ์พัฒน์ รัตนธรรม 186,205 มทบ.34 25 ม.ค. 2561
1447 นาง เลื่อน จำนงนิคย์ ร.ต. สงวน จำนงนิตย์ 204,683 รพศ.1 พัน.2 25 ม.ค. 2561
1448 นาง บัวคำ แสวงเงิน นาง พิมพ์ลดา มั่งคั่ง 204,683 มทบ.12 25 ก.พ. 2561
1449 นาง ทองอยู่ บัวไข นาง อัมพร อิทธิกุล 204,682 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
1450 จ.ส.อ. โสพิศ แสงภูติ จ.ส.อ. สุกิจ แสงภูติ 204,925 พัน.พัฒนา 3 24 ม.ค. 2561