การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1441 ส.อ. ทศพร กาญจนวิสุทธิ์ นาง บรรจง กาญจนวิสุทธิ์ 207,353 มทบ.34 15 พ.ย. 2561
1442 ส.อ. จำนวน วรธงไชย นาง ปราณี บุญสูง 206,975 มทบ.27 15 พ.ย. 2561
1443 ส.อ. ชื่น ตันน้อย นาง ทองพูน ตันน้อย 207,401 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
1444 อส.ทพ. ภูธเนศ เทพฤทธิ์ นาง สุดใจ เทพฤทธิ์ 207,420 กรม ทพ.46 15 พ.ย. 2561
1445 อส.ทพ. สุนทร พันทะลาด นาง ปัทมา จันทร์มาตร์ 207,146 กรม ทพ.48 15 พ.ย. 2561
1446 นาง คัมภีรพรรณ มโนนุกูล จ.ส.อ. เดโช มโนนุกูล 207,178 รพศ.4 พัน.1 15 พ.ย. 2561
1447 นาง คำป่น แก่นสน จ.ส.อ. ไชยา นนทจิตร 207,179 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 15 พ.ย. 2561
1448 นาย พล แพงมี น.ส. วาวอุษา คำเมืองใจ 115,581 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 15 พ.ย. 2561
1449 นาย พล แพงมี นาง บุญชู คำเมืองใจ 91,600 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 15 พ.ย. 2561
1450 นาง เที่ยง ชุ่มสระน้อย จ.ส.อ. ประกวด ทวีทรัพย์ 207,182 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 15 พ.ย. 2561