การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1441 นาย ทศพล นาคพนม น.ส. ธนพรรณ วรรณยิ่ง 205,653 มทบ.33 10 เม.ย. 2561
1442 นาง มม สมานมิตร ร.ต. วิโรจน์ สมานมิตร 205,902 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
1443 นาง เปลี่ยน ตู้ทอง นาง คำไข่ ศรีคำ 205,899 มทบ.22 10 เม.ย. 2561
1444 นาง เอื้อมพร บุญคง น.ส. พนมอร บุญคง 205,896 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
1445 น.ส. พเยาว์ จีนหลักร้อย นาง บำรุง จีนหลักร้อย 205,896 มทบ.39 10 เม.ย. 2561
1446 นาง สีสงวน จงพึ่งกลาง ร.ต. สมจิตร แพงไทย 205,894 มทบ.24 10 เม.ย. 2561
1447 นาง อำนวย พรมอยู่ จ.ส.อ. มนูญ พรมอยู่ 205,895 พัน.สพ.กระสุน 23 10 เม.ย. 2561
1448 นาง กิ่งษร ภูนาเชียง จ.ส.อ. ทองอินทร์ ภูนาเชียง 205,405 พัน.พัฒนา 2 10 เม.ย. 2561
1449 นาง สำราญ กลมทุกสิ่ง จ.ส.อ. เกตุณรงค์ กลมทุกสิ่ง 205,644 พัน.พัฒนา 1 10 เม.ย. 2561
1450 น.ส. นันทวดี ประจันทร์ นาย ถวิล บุญธรรม 205,643 พธ.ทบ. 10 เม.ย. 2561