การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1451 น.ส. เก้า ลาลุน จ.ส.อ. ลิขิต ลาลุน 207,172 ร.6 พัน.2 15 พ.ย. 2561
1452 นาย จ๋อย เสนาธรรม จ.ส.อ. ณรงค์ชัย ใจกลม 207,182 ร.31 พัน.2 รอ. 15 พ.ย. 2561
1453 นาง บุญทัน กันสีชา จ.ส.อ.หญิง บุปผา สุขบรรเทิง 207,440 มทบ.25 15 พ.ย. 2561
1454 นาย น้อย ไชยรักษ์ พ.ท. พิทักษ์ ไชยรักษ์ 207,166 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1455 นาย ติ่ง ศรวิชัย จ.ส.อ. วิจิตร ศรวิชัย 207,428 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1456 นาย สิงห์สถิตย์ สุขเกษม จ.ส.อ. สมชาย สุขเกษม 201,099 ม.3 พัน.26 15 พ.ย. 2561
1457 นาย สมพงษ์ เพ็ญวิจิตร ร.ต. กชพัฒน์ เพ็ญวิจิตร 207,165 พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง 15 พ.ย. 2561
1458 นาย สอาด ภู่เขียว จ.ส.อ. สมพงษ์ ภู่เขียว 207,181 ช.2 พัน.202 15 พ.ย. 2561
1459 นาย วินัย รีเบี้ยว ส.อ. อุเทน รีเบี้ยว 207,419 ร.12 รอ. 15 พ.ย. 2561
1460 นาง ออน คำแก้ว ร.ท. สุนทร คำแก้ว 207,157 มทบ.32 15 พ.ย. 2561