การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1451 นาย ชัยรัตน์ ชนะทะเล จ.ส.ต. สุชาติ ชนะทะเล 205,673 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1452 นาง บัวศรี พิริยะกุล นาง จันทร์จรัส พิริยะกุล 205,672 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1453 นาง ทองคำ อภิสิงห์ จ.ส.อ. เอื้อ อภิสิงห์ 205,918 พัน.สพ.กระสุน 21 3 เม.ย. 2561
1454 นาย สุคนธ์ จันทร์ษา ร.ต. สมคิด จันทร์ษา 205,672 ป.21 พัน.20 3 เม.ย. 2561
1455 นาง ฤทัยกานต์ โชคศิริ ร.ท. สนิท โชคศิริ 174,892 ป.21 พัน.20 3 เม.ย. 2561
1456 นาง อุบล ศรีชมภู จ.ส.อ. วีระพล ศรีชมภู 205,689 ศสพ. 3 เม.ย. 2561
1457 นาย สำรอง ใจแจ้ง นาง บัวลา กันโท 205,688 กรม ทพ.22 3 เม.ย. 2561
1458 นาย ไพบูลย์ สืบพรหม ร.อ. ธีระศักดิ์ สืบพรหม 205,686 ร.6 พัน.2 3 เม.ย. 2561
1459 นาง สุนีย์ พรหมมินทร์ จ.ส.อ. ชนินทร์ พรหมมินทร์ 205,937 พัน.สห.31 3 เม.ย. 2561
1460 นาง บัวแก้ว ทิพย์ปัญญา นาย บุญชอน ทิพย์ปัญญา 205,688 ศพปน.พท.ศอพท. 3 เม.ย. 2561