การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1461 นาย สุพจน์ จักษุคำ ส.อ. ศักดิ์ชัย จักษุคำ 207,155 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1462 นาย ดำ สารีเกิด จ.ส.อ. เก้ย ศิริวรรณา 207,156 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1463 นาง บุสดี สารกิจ นาย ประเทือง สารกิจ 207,158 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1464 นาง ซ่อนกลิ่น โชติกะพัฒน์ นาง บุบผา จิระสมประเสริฐ 207,157 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1465 นาง ลินดา จิระดล จ.ส.อ. ปรีชา ทองน้อย 207,415 ป.71 พัน.713 15 พ.ย. 2561
1466 นาย พยนต์ พุกรอด ส.ท. สุรัตน์ พุกรอด 202,567 สง.สด.จว.จ.บ. 15 พ.ย. 2561
1467 นาง วันทนีย์ อยู่เย็นดี ร.ต. มนตรี อยู่เย็นดี 204,764 รร.นส.ทบ. 15 พ.ย. 2561
1468 นาง มาลัย สงขกุล ร.ต. อนุพงษ์ สงขกุล 207,437 มทบ.310 15 พ.ย. 2561
1469 นาง ใบ โหราฤทธิ์ ร.ต. นิคม พูลสวัสดิ์ 207,435 มทบ.27 15 พ.ย. 2561
1470 นาง วิไลวรรณ ประทุมมา นาง เสาวรีย์ เวเบอร์ 207,416 มทบ.24 15 พ.ย. 2561