การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1461 นาง กรทิพย์ โพธิ์เหมือน จ.ส.อ. สัมพันธ์ โพธิ์เหมือน 205,681 สพ.กระสุน 21 บชร.1 3 เม.ย. 2561
1462 นาย สมเกียรติ ศรีหลัก น.ส. สุนันทา ศรีหลัก 205,935 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 3 เม.ย. 2561
1463 นาง ทองดำ จอมคำสิงห์ พ.ท. บันลือศักดิ์ อินทะวงศ์ 205,684 ศฝยว.ทบ. 3 เม.ย. 2561
1464 นาง ประยงค์ เจริญชัย จ.ส.อ. สุเทพ เจริญชัย 205,937 มทบ.18 3 เม.ย. 2561
1465 นาย สมจิต นุชนิล ร.ต. สมจิตร วัณะลี 205,814 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1466 นาง สำราญ อุไรอำไพ จ.ส.อ. สมบัติ อุไรอำไพ 205,812 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1467 นาย อาจ ชูพรม นาย พยุง อ่อนจันทึก 205,811 กสษ.2 กส.ทบ. 3 เม.ย. 2561
1468 นาง จันทร์แก้ว ปายสาร จ.ส.อ. ฤทธิ์ ศรีคุณ 201,030 สง.สด.จว.ช.ร. 3 เม.ย. 2561
1469 นาย ชัยรัตน์ ชนะทะเล จ.ส.ต. สุชาติ ชนะทะเล 205,673 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1470 นาง บัวศรี พิริยะกุล นาง จันทร์จรัส พิริยะกุล 205,672 มทบ.21 3 เม.ย. 2561