การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1471 จ.ส.อ. สุรพงษ์ ยิ่งคงดี นาง จอมศรี ยิ่งคงดี 105,132 มทบ.24 3 เม.ย. 2561
1472 จ.ส.อ. ธนะชัย วิชากูล พ.ท. ธีระวัฒน์ วิชากูล 205,813 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1473 จ.ส.อ. กฤษดากร สีนุย นาง อนงค์ สีนุย 205,825 ม.2 พัน.15 3 เม.ย. 2561
1474 จ.ส.อ. บุญเชิด ภาคพฤกษ์ นาย ชยุต ภาคพฤกษ์ 205,827 มทบ.31 3 เม.ย. 2561
1475 จ.ส.ต. ปรีชาพล ต่อทรัพย์ นาง สมคิด ต่อทรัพย์ 205,678 ช.2 พัน.201 3 เม.ย. 2561
1476 ส.อ. สัณฐิรักษ์ บุญธรรม น.ส. ทัศน์วรรณ พลเยี่ยม 205,683 มทบ.13 3 เม.ย. 2561
1477 ส.อ. ประทุม อินทร์สละ นาง สมนึก ปิ่นพัฒน์ 178,140 มทบ.18 3 เม.ย. 2561
1478 ส.อ. จีรศักดิ์ สีลาเม นาย ธนิตย์ สีลาเม 205,686 ส.พัน.23 ทภ.3 3 เม.ย. 2561
1479 ส.อ. อานนท์ ศรีลาพัฒน์ นาย จักรดุลย์ ศรีลาพัฒน์ 205,692 ป.3 พัน.13 3 เม.ย. 2561
1480 พล.อส. ชนะ ยาเขียว นาง กาญจนา นิโครธ , นาง บัวผัน ยาเขียว 205,691 มทบ.21 3 เม.ย. 2561