การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1471 อส.ทพ. เสฎฐวุฒิ แสงสีห์ นาง พัน แสงสีห์ 188,806 มทบ.310 23 ม.ค. 2561
1472 นาง วจีพร สุริยะ นาย วรัญญู สุริยะ 204,785 มทบ.16 23 ม.ค. 2561
1473 นาง ศรีทา โคตรชมภู ร.ต. ไพฑูรย์ แท่นหิน 204,774 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
1474 นาง บำรุง สุนทรโชติ พ.ท. เกษม สุนทรโชติ 204,773 มทบ.36 23 ม.ค. 2561
1475 นาง หนูแดง สุวรรณชัยรบ ร.ต. นิพล วรรณชัยรบ 204,773 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
1476 นาง จารุพันธ์ ศิริพันธ์ ร.ต. ธวัชชัย ศิริพันธ์ 204,772 มทบ.33 23 ม.ค. 2561
1477 นาย สุวรรณ ปันคำ ร.ต. กระแส ไชยโส 204,771 มทบ.33 23 ม.ค. 2561
1478 นาง สำรวย สุวรรณปักษ์ ร.ต. ประเสริฐ สุวรรณปักษ์ 204,777 มทบ.21 23 ม.ค. 2561
1479 นาง สำลี ศรีสุวรรณ จ.ส.อ. พรชัย ถนอมบุญ 204,536 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
1480 นาง จำเนียร ขุนทอง จ.ส.อ. มาโนด ขุนทอง 204,776 มทบ.24 23 ม.ค. 2561