การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1471 นาง จี สุขรมย์ ร.ต. สมศรี สุขรมย์ 207,432 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
1472 นาย ทองพันธ์ เชื้อหงษ์ น.ส. ชลภา เชื้อหงษ์ 207,145 พธ.ทบ. 15 พ.ย. 2561
1473 นาย ยอด ชนกกลาง นาง สุกานดา ชนกกลาง 207,146 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ 15 พ.ย. 2561
1474 นาย สุธี อุ่นทวีทรัพย์ จ.ส.อ. สุรชาติ อุ่นทวีทรัพย์ 207,407 กช. 15 พ.ย. 2561
1475 นาง ติ๋ว มากขุนทด จ.ส.อ. สราวุธ มากขุนทด 207,350 ศปภอ.ทบ.2 15 พ.ย. 2561
1476 นาง ประไพ สุตมาตร์ ร.ต. สมโภชน์ สุตมาตร์ 207,352 รร.จปร. 15 พ.ย. 2561
1477 นาย กอบชัย ผลเรืองวิไลแสง จ.ส.อ. ปาณสิน ผลเรืองวิไลแสง 207,348 ร.29 พัน.1 15 พ.ย. 2561
1478 นาย อิ่นคำ วงศ์จันทร์ ร.ต. ชัยวัฒน์ วงศ์จันลา 207,352 มทบ.34 15 พ.ย. 2561
1479 นาย ประคอง ทรงศิลป์ น.ส. ปิ่นเพชร ปางลิลาศ 194,805 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
1480 นาง ประทุม ภูษาทอง พ.ต. ชาตรี ภูษาทอง 207,347 มทบ.18 15 พ.ย. 2561