การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1481 นาย ถวิล มากท่า ร.ต. สมยศ มากท่า 207,357 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1482 นาง พยอม ทับเพ็ชร ร.ต. สุชาติ บุญมา 207,357 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1483 นาง ศรีวรรณ มะโนหาญ ร.ต. พันธ์ศักดิ์ มะโนหาญ 207,194 มทบ.37 15 พ.ย. 2561
1484 นาง บัวขาว อินต๊ะปัญญา ร.ต. สุวนา ศิริเทพ 207,192 มทบ.37 15 พ.ย. 2561
1485 นาง ปรียารัฐ พุทธดิษร ร.อ. สมชาย พุทธดิษร 207,191 มทบ.31 15 พ.ย. 2561
1486 นาง แก้ว คุ้มบ้านชาติ จ.ส.อ. โกศล คุ้มบ้านชาติ 207,195 มทบ.29 15 พ.ย. 2561
1487 นาง บุญหล้า ยุระไชย ร.ท. มานิตย์ พลเยี่ยม 207,195 มทบ.29 15 พ.ย. 2561
1488 นาง เนาว์ สิทธิจักร์ ร.ต. คำตัน ละคร 207,187 มทบ.28 15 พ.ย. 2561
1489 นาง เม็ง ศรีสาพันธ์ ร.ต. บุญทวี ศรีสาพันธ์ 207,190 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
1490 นาง สายทอง ขอดไธสง จ.ส.อ. ณรงค์ ชื่นตา 207,183 ทภ.2 15 พ.ย. 2561