การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 นาย จิตต์ ปิ่นโคกกรวด นาง จำเริญ ปิ่นโคกกรวด 208,878 มทบ.21 19 ก.ย. 2562
142 นาง สมควร ทองเล็ก ร.ต. ประทีป ทองเล็ก 208,877 มทบ.19 19 ก.ย. 2562
143 นาง ผาย แก้วพิลา ร.ต. สมชาย ศรีสุพรรณ 209,149 มทบ.13 19 ก.ย. 2562
144 พ.อ. ปรีชา ประพิณ น.ส. เปรียบดาว ประพิณ 208,899 มทบ.34 18 ก.ย. 2562
145 ร.ต. บัว วิลาทอง นาง อุบล วิลาทอง 208,894 มทบ.16 18 ก.ย. 2562
146 ร.ต. ประดิษฐ์ สมคะเน นาง จำเนียร สมคะเน 208,894 มทบ.15 18 ก.ย. 2562
147 จ.ส.อ. สำราญ บุณยะวัน นาง รุ่งอรุณ ฟักอ่อน 208,903 มทบ.32 18 ก.ย. 2562
148 ส.อ. สุชาติ เลิศพงษ์ นาง ดาวัลย์ เลิศพงษ์ 208,636 มทบ.24 18 ก.ย. 2562
149 อส.ทพ. อนุชิต บุญประสม นาง เวียง บุญประสม 208,643 กรม ทพ.46 18 ก.ย. 2562
150 นาย ก้อน โสมสูงเนิน พ.ท. วิเชษฐ์ โสมสูงเนิน 208,898 สง.สด.จว.ส.ค. 18 ก.ย. 2562