การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 จ.ส.อ. สังวาลย์ จันทร์อุส่าห์ นาง เตรียมพร จันทร์อุส่าห์ 207,124 มทบ.25 26 ก.พ. 2562
142 จ.ส.อ. เจริญ แขนดอนดู่ นาง พิมล แขนดอนดู่ 207,140 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
143 จ.ส.อ. อิทธิฤทธิ์ ปลัดกอง น.ส. วิภาดา ปลัดกอง 45,236 สง.สด.จว.ส.น. 26 ก.พ. 2562
144 จ.ส.อ. อิทธิฤทธิ์ ปลัดกอง นาง วงเดือน ปลัดกอง 71,436 สง.สด.จว.ส.น. 26 ก.พ. 2562
145 จ.ส.อ. อิทธิฤทธิ์ ปลัดกอง นาง รุ่งฤดี ปลัดกอง 45,236 สง.สด.จว.ส.น. 26 ก.พ. 2562
146 จ.ส.อ. อิทธิฤทธิ์ ปลัดกอง ด.ญ. ภาวินี ปลัดกอง 45,236 สง.สด.จว.ส.น. 26 ก.พ. 2562
147 จ.ส.อ. ประหยัด สัพโส น.ส. มาลินี สัพโส 206,919 มทบ.23 26 ก.พ. 2562
148 จ.ส.อ. ยุทธนา อริยะมนตรี นาย อานนท์ อริยะมนตรี 207,137 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
149 จ.ส.ท. ชัยศรีราม ลามะธรรมคุณ นาง พรรณี เจริญสวัสดิ์ 37,114 รร.สพศ.ศสพ. 26 ก.พ. 2562
150 จ.ส.ท. ชัยศรีราม ลามะธรรมคุณ นาง ธนพร เคนทะชาลี 169,820 รร.สพศ.ศสพ. 26 ก.พ. 2562