การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 พ.ท. อมรศักดิ์ ขันติคเชนชาติ นาง ขัตติยา มะรินทร์ 201,204 มทบ.33 4 มี.ค. 2563
142 ร.ต. ไพโรจน์ วิฑูรย์ นาง จันทร์สม วิฑูรย์ 211,161 มทบ.37 4 มี.ค. 2563
143 ร.ต. ชูชัย คงพันธ์ นาย ณัฐพล คงพันธ์ 211,143 มทบ.41 4 มี.ค. 2563
144 ร.ต. อดุลย์ โยธี นาง ราตรี โยธี 211,651 มทบ.18 4 มี.ค. 2563
145 จ.ส.อ. อุดม บุญทา นาง อัมพวัลย์ บุญทา 211,138 มทบ.22 4 มี.ค. 2563
146 จ.ส.อ. สุริยา เที่ยงน่วม นาย สุริยงค์ เทียงน่วม 149,900 กช. 4 มี.ค. 2563
147 จ.ส.อ. สุริยา เที่ยงน่วม นาง พิน เที่ยงน่วม 61,020 กช. 4 มี.ค. 2563
148 นาย สำเรียง บุตรอินทร์ จ.ส.อ. วิษณุ บุตรอินทร์ 211,147 ร.13 4 มี.ค. 2563
149 นาง ไฝแก้ว เกษร ร.ต. จำนงค์ สุวรรณราช 211,145 มทบ.33 4 มี.ค. 2563
150 นาง คำสิงห์ ม้วนอ้อม จ.ส.อ. พรสวรรค์ ชาฎา 211,145 ป.72 พัน.723 4 มี.ค. 2563