การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 นาง หยาด ฉิมพลีพันธ์ ร.ต. วัฒนา ฉิมพลีพันธ์ 207,601 มทบ.26 7 มิ.ย. 2562
142 นาง สุธิดา พงศาวลี นาง เสาวภา มะเริงสิทธิ์ 207,382 มทบ.24 7 มิ.ย. 2562
143 นาย บุญรอด ชาญศรี ส.อ.หญิง บุญล้อม นามเวช 201,407 มทบ.21 7 มิ.ย. 2562
144 นาง กาญจนา ศิริกุล ร.ต. ประชา ศิริกุล 186,211 มทบ.18 7 มิ.ย. 2562
145 นาง พเยาว์ เกตุดี จ.ส.อ. สมสกุล เกตุดี 207,390 พัน.สบร.23 บชร.3 7 มิ.ย. 2562
146 นาย บุญมา เทศกุล จ.ส.อ. เสนีย์ สวนแก้ว 207,608 พัน.ขส.23 บชร.3 7 มิ.ย. 2562
147 นาย โมรา ศุภกรรม นาย พรณรงค์ ศุภกรรม 207,610 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 7 มิ.ย. 2562
148 นาง นารี จำเริญลาภ ร.ต. ธีระศักดิ์ จำเริญลาภ 207,389 ร.23 พัน.1 7 มิ.ย. 2562
149 นาง แปง สุภาดี นาง สุคนธ์ทิพย์ น้อยหมอ 207,420 มทบ.37 7 มิ.ย. 2562
150 นาง จันทร์ดี ชัยเจริญ นาง อนุลักษณ์ พันธนะวาทิน 207,609 มทบ.37 7 มิ.ย. 2562