การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 พ.ต. เดช กล้าผจญ นาง นุกูล กล้าผจญ 205,843 มทบ.16 18 มิ.ย. 2561
142 ร.ต. จรูญ ขุนวิแจ้ง นาง ทองเฟื้อ ขุนวิแจ้ง 205,842 มทบ.18 18 มิ.ย. 2561
143 พล.อส. สุเนตร วงสุ่ย นาง พิสมัย วงสุ่ย 205,845 พัน.สท. 18 มิ.ย. 2561
144 นาง รัสมี ปรือปรัก ร.ต. ภูริพัฒน์ สาลี 205,845 มทบ.21 18 มิ.ย. 2561
145 นาง รัมภา สืบสำราญ พ.ต. สมบัติ สืบสำราญ 205,844 มทบ.21 18 มิ.ย. 2561
146 น.ส. พัชรีย์ ชะวรา ร.อ. ประวิทย์ คำหล้า 205,844 มทบ.21 18 มิ.ย. 2561
147 นาง เล็ก คุ้มภัย จ.ส.อ. ศิริพันธ์ คุ้มภัย 205,843 มทบ.13 18 มิ.ย. 2561
148 พ.อ. คมกฤช เจริญวรรณ นาย นันธวัช เจริญวรรณ 205,862 มทบ.42 13 มิ.ย. 2561
149 พ.อ. ทวีศักดิ์ ถนอมสิน นาย กรกฎ ถนอมสิน 205,871 มทบ.39 13 มิ.ย. 2561
150 พ.อ. สำราญ ภู่นิยม นาง กฤษณา ภู่นิยม 205,837 มทบ.15 13 มิ.ย. 2561