การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 นาย สมบูรณ์ กันทะ ร.ท. บรรจง กันทะ 211,112 กรม ทพ.33 22 พ.ย. 2562
142 นาง แข ทุ่งกลาง จ.ส.อ. ประเสริฐ แต่งเมือง 211,354 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 22 พ.ย. 2562
143 พ.อ. ประกอบ อริยเดช นาง สุดาวลัย อริยเดช 20,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
144 พ.อ. ประกอบ อริยเดช น.ท. ศิริภัทร อริยเดช 20,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
145 พ.อ. ประกอบ อริยเดช น.ส. ปราณปรียา อริยเดช 170,382 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
146 พ.อ. อำนาจ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นาง สุดารัตน์ วงศ์พิพัฒน์ทวีป 211,120 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
147 พ.ท. เมษา ประเสริฐสิน นาง ยุพดี ประเสริฐสิน 211,121 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
148 พ.ต. เดชา สมบูรณ์ นาง สำเริง สมบูรณ์ 211,115 มทบ.31 19 พ.ย. 2562
149 พ.ต. ประสิทธิ์ กอนมนต์ นาง ผ่องพรรณ กอนมนต์ 211,143 สง.สด.จว.พ.ร. 19 พ.ย. 2562
150 พ.ต. ถวิล นวลมณี นาง บุญรักษ์ ภู่พงษ์ 211,127 มทบ.28 19 พ.ย. 2562