การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 นาง ศรีวรรณ ทองน้อย นาง วรรณาภรณ์ เจริญสวัสดิ์ 207,440 มทบ.38 30 ก.ค. 2562
142 นาง ละมุน คำประดับ จ.ส.อ. สำเริง คำประดับ 207,433 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
143 นาง ณัฐพร ชัชวาลย์ปรีชา พ.ท. เศรษฐสิริ จันทร์ปรีชา 207,433 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
144 นาง คำตัน บุญโยธา ร.ต. พงษ์พันธ์ บุญโยธา 207,432 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
145 นาง ทองเย็น จันทร์ภักดี นาง อารีย์ จันทร์ภักดี 207,174 มทบ.22 30 ก.ค. 2562
146 นาง ทองฝอย วุสันเทียะ ร.ต. ชาลี วุสันเทียะ 207,434 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
147 นาง ทองอยู่ ศรีสังวาลย์ น.ส. สุจินตนา ศรีสังวาลย์ 181,890 มทบ.12 30 ก.ค. 2562
148 นาง ทองอยู่ ศรีสังวาลย์ นาย กิตติ ศรีสังวาลย์ 25,540 มทบ.12 30 ก.ค. 2562
149 พ.อ. อุดม มีพร ร.ต.หญิง รมณีย์ มีพร 207,451 มทบ.34 26 ก.ค. 2562
150 พ.ท. สุข วัฒนะบุตร นาย สุรพล วัฒนะบุตร 207,471 มทบ.21 26 ก.ค. 2562