การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 พ.ท. ยุทธชัย วรรณะเรืองศรี นาง เฉลา , นาย ยุทธพล , น.ส. อัจฉราวรรณ วรรณะเรืองศรี , นาง ฉวีวรรณ ไพศาลศิลป์ชัย 204,300 มทบ.16 21 ธ.ค. 2560
142 พ.ท. คำนวณ เจริญลักษณ์ นาง และหา เจริญลักษณ์ 204,509 มทบ.41 21 ธ.ค. 2560
143 พ.ท. ชาญณรงค์ เทียมครบุรี นาง ดวงกมล ลายนอก 204,516 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
144 พ.ท. เสรี เดชานุกูล นาง รัศมี เดชานุกูล 204,298 มทบ.13 21 ธ.ค. 2560
145 ร.ต. เดชา ปัญญาวธานุกูลกิจ นาง คนึงนิจ ปัญญาวธานุกูลกิจ 204,518 มทบ.39 21 ธ.ค. 2560
146 ร.ต. บุญปลูก ภู่ประเสริฐ นาง บุญช่วย ภู่ประเสริฐ 204,504 มทบ.31 21 ธ.ค. 2560
147 ร.ต. ถวิล อยู่สม นาง พัชราภรณ์ อยู่สม 204,301 มทบ.13 21 ธ.ค. 2560
148 ร.ต. พงษ์พันธุ์ สมัครการ น.ส. ผกาพันธุ์ สมัครการ 204,492 มทบ.13 21 ธ.ค. 2560
149 จ.ส.อ. บรรลือ กูปกลาง นาง สอิ้ง กูปกลาง 204,309 มทบ.32 21 ธ.ค. 2560
150 จ.ส.อ. เฉลียว แสงสายออ นาย เพชร แสงสายออ 120,130 มทบ.17 21 ธ.ค. 2560