การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 นาง หอม คำเงิน ร.ต. ประสิทธิ์ ซาวคำเขตต์ 211,161 มทบ.37 10 มิ.ย. 2563
142 นาย บุญธรรม แพทย์เกาะ นาง แต๋ว แพทย์เกาะ 210,914 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
143 นาง วิษณุ กิ่งแก้ว ร.ต. วิเชียร จิตรมั่น 211,140 มทบ.18 10 มิ.ย. 2563
144 นาย สุรพล ไผ่ศิริ ส.อ. วีรศักดิ์ ไผ่ศิริ 199,375 พธ.ทบ. 10 มิ.ย. 2563
145 นาง เชิง เดชมา ร.ต. ชีพ เดชมา 210,904 พธ.ทบ. 10 มิ.ย. 2563
146 นาย คำนึง ดาษดา พ.อ. ไพรรัตน์ ดาษดา 210,905 ป.6 10 มิ.ย. 2563
147 นาง สังวาลย์ คนตรง จ.ส.อ. ภัทรพล จากกลาง 211,165 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 10 มิ.ย. 2563
148 พ.อ. ภาณุ พันเนตร นาง กุลศจี พันเนตร 210,919 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
149 พ.อ. สุวิทย์ ว่องไว นาง พรพรรณ ว่องไว 210,920 มทบ.12 10 มิ.ย. 2563
150 พ.ต. กรัณฑชัย (สามารถ) แสกรุง นาง เยื้อง แสกรุง 12,463 รพศ.5 พัน.1 10 มิ.ย. 2563