การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 จ.ส.อ. สมชาย เบาโพธิ์ นาง สะอาด เบาโพธิ์ 120,150 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
142 จ.ส.อ.หญิง ดวงใจ สงสาร นาย กรชวัล สงสาร 207,239 รพ.ค่ายอดิศร 17 ส.ค. 2561
143 จ.ส.อ. นิพจน์ คะลา นาง สินทยา คะลา 206,987 ร.4 พัน.2 17 ส.ค. 2561
144 จ.ส.อ. สมชาย มุ่งลือ นาย วัชรินทร์ มุ่งลือ 206,984 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
145 จ.ส.อ. ชาญเกียรติ์ ศรีแจ่ม นาง พเยาว์ กิ่งทอง 62,957 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
146 จ.ส.อ. ชาญเกียรติ์ ศรีแจ่ม นาง กรรณิการ์ ศรีแจ่ม 144,250 มทบ.17 17 ส.ค. 2561
147 จ.ส.อ. สราวุฒิ แววคุ้ม นาง นวลฉวี อารยะศิลปธร 206,920 บชร.2 17 ส.ค. 2561
148 จ.ส.อ. นรินทร์ อินทร์ประสิทธิ์ นาย ตะวัน อินทร์ประสิทธิ์ 205,850 พธ.ทบ. 17 ส.ค. 2561
149 จ.ส.อ. บุญพา ศักดีเมือง นาง ขวัญเรือน ชูแจ่ม 205,405 ช.3 พัน.302 17 ส.ค. 2561
150 จ.ส.อ. สุวพันธ์ โพธิ์ศรี นาง พิกุล โพธิ์ศรี 207,140 มทบ.21 17 ส.ค. 2561