การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 นาง สังวาลย์ สมสกุล จ.ส.อ. ดำรง สมสกุล 207,434 ป.71 พัน.713 20 ธ.ค. 2561
142 นาง พเยาว์ จันทร์สุวรรณ จ.ส.อ. วิรัตน์ ธัญญะเจริญ 207,202 ศบบ. 20 ธ.ค. 2561
143 นาง วันเพ็ญ คงสิมา น.ส. วัชราพรรณ คงสิมา 207,439 ร.8 พัน.3 20 ธ.ค. 2561
144 นาย เดชา ศิรินทรางกูร จ.ส.อ.หญิง สุมณฑา ศิรินทรางกูร 207,449 มทบ.45 20 ธ.ค. 2561
145 นาง ไพฑูรย์ สุขแย้ม จ.ส.อ. ชัยณรงค์ สุขแย้ม 207,436 มทบ.31 20 ธ.ค. 2561
146 นาง บุญล้อม เขมะปัญญา นาย เฉลิมชัย เขมะปัญญา 207,828 มทบ.31 20 ธ.ค. 2561
147 นาง บัวทอง อาษากิจ นาง ณัฐกฤตา นามพรม 207,445 มทบ.22 20 ธ.ค. 2561
148 นาง ส้มเกลี้ยง เพชรทะเล นาย นฤพล เพชรทะเล 207,200 มทบ.14 20 ธ.ค. 2561
149 นาย ยรรยง มุกดา จ.ส.ท. พิเชษฐ์ มุกดา 207,452 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 20 ธ.ค. 2561
150 นาย จิตต์ แสงทอง น.ส. ศศิธร อุบลบาล 207,461 ศม. 20 ธ.ค. 2561