การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 จ.ส.อ. มีลาภ ศรีสมบัติ นาง ชะอ้อน ศรีสมบัติ 205,855 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 30 มี.ค. 2561
142 จ.ส.ท. ยงยุทธ บัวสิงห์ นาง สุนันท์ บัวสิงห์ 205,863 มทบ.13 30 มี.ค. 2561
143 นาง ทองหล่อ พงษ์จันทร์ ร.อ. สุริยา คงโพธิ์น้อย 205,838 มทบ.14 30 มี.ค. 2561
144 นาย เสวย จูยืนยง ร.ท. มานพ จูยืนยง 205,840 มทบ.13 30 มี.ค. 2561
145 นาย สอน สอนศรี จ.ส.อ. อรรถปกรณ์ หงษ์ศรี 205,840 มทบ.27 30 มี.ค. 2561
146 นาง สมปอง สืบจากศรี จ.ส.อ. นภดล สืบจากศรี 206,094 พัน.ร.รร.จปร. 30 มี.ค. 2561
147 นาง ถาวร มั่งมี นาง ศิริพร ชัยจำ 205,843 มทบ.19 30 มี.ค. 2561
148 นาง พัชราวรรณ โง่นทอง นาง อัญชลี ราชสีห์ 206,145 มทบ.24 30 มี.ค. 2561
149 นาง เสงี่ยม แก้วลี ร.ต. พงศกร อุ่นศิริ 205,849 มทบ.31 30 มี.ค. 2561
150 นาง บุญสม จันทรนุช พ.ต. พิเชษฐ์ จันทรนุช 205,627 มทบ.22 30 มี.ค. 2561