การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 จ.ส.อ. กมล เกตุไชโย นาย กิตติ เกตุไชโย 35,335 มทบ.16 24 ม.ค. 2563
142 จ.ส.อ. ศักดิ์ดา บุญมา นาง นิตยา บุญมา 211,243 คส.สพ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
143 จ.ส.อ. วีระพันธ์ ศรีวงษ์ นาง วงวาด ศรีวงษ์ 211,253 มทบ.21 24 ม.ค. 2563
144 จ.ส.อ. ฟรี ภู่สวาสดิ์ นาง กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ 211,261 มทบ.39 24 ม.ค. 2563
145 นาง ทองย่อน มะลินิล นาง ยุภาพร บานเย็น 211,239 มทบ.16 24 ม.ค. 2563
146 นาง เชื่อง พันธุ์มณี จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ รักษาผล 211,240 พธ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
147 นาง กิมเล้ง น้ำจันทร์ พ.ท. ธนัท น้ำจันทร์ 211,241 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
148 นาง ร่วม ชัยสิทธิ์ นาย ชุมพล ชัยสิทธิ์ 211,240 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 24 ม.ค. 2563
149 นาง อารีย์ สง่าเพ็ชร์ นาย มงคล สง่าเพ็ชร์ 211,484 รร.จปร. 24 ม.ค. 2563
150 นาง งามเรียบ มีศุข ร.ต. พันธ์ศักดิ์ มีศุข 211,241 มทบ.35 24 ม.ค. 2563