การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
141 นาย แกละ กระจ่างแจ่ม จ.ส.อ. วิชา กระจ่างแจ่ม 206,952 มทบ.17 24 ก.ย. 2561
142 นาง บุญมี หนูน้อย ส.อ. อำนาจ หนูน้อย 207,181 มทบ.15 24 ก.ย. 2561
143 นาง ประเหวก ใหม่โสภา ร.ท. นิวัฒน์ ใหม่โสภา 207,391 มทบ.12 24 ก.ย. 2561
144 นาง มั่น เผ่าเพ็ง ร.อ. กำพล เผ่าเพ็ง 207,171 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 24 ก.ย. 2561
145 นาย คำแปลง เท่าตัน ร.ต. สมบัติ เท่าตัน 207,163 ม.4 พัน.11 รอ. 24 ก.ย. 2561
146 นาง ทองอยู่ สีเหลืองอ่อน จ.ส.อ. สถิตย์พงค์ สีเหลืองอ่อน 207,180 พัน.สห.12 24 ก.ย. 2561
147 น.ส. รัตนา อุ่มโอราญ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ แย้มเชื้อ 207,182 ป.9 พัน.9 24 ก.ย. 2561
148 นาย ณรงค์ สามารถ พ.ท. นริศ สามารถ 207,166 ศฝ.นศท.มทบ.14 24 ก.ย. 2561
149 นาย ทองเปลว จันทร์ถาวร จ.ส.อ. สุชาติ อิ่มสมบูรณ์ 207,373 รร.จปร. 24 ก.ย. 2561
150 นาย ชุม สิทธิวงค์ จ.ส.อ. บุญยัง สิทธิวงค์ 207,172 มทบ.37 24 ก.ย. 2561