การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1491 จ.ส.อ. มณเฑียร ทิมะวงศ์ นาง เปรียบ ทิมะวงศ์ 207,251 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1492 ส.อ. เดช กสิพูล ร.ต. สมเกียรติ กสิพูล 207,224 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
1493 ส.ท. สกนธ์ สมพรมทิพย์ นาย เมธา สมพรมทิพย์ 207,019 พล.ช. 18 ก.พ. 2562
1494 นาย โชติ นาป้อม ร.ท. อัครภณ นาป้อม 207,239 มทบ.36 18 ก.พ. 2562
1495 นาง เทียน จงหมื่นไวย์ ร.ท. บุญทิพย์ จงหมื่นไวย์ 207,237 มทบ.36 18 ก.พ. 2562
1496 นาง พันสี วังอินทร์ ร.ต. สมาน วังอินทร์ 207,232 มทบ.36 18 ก.พ. 2562
1497 นาง ไหล วงค์คำเครื่อง ร.ต. สุเพียบ ไชยวงศ์ 207,236 มทบ.32 18 ก.พ. 2562
1498 นาง เอ้ย พิจอมบุตร นาย สมบูรณ์ พิจอมบุตร 207,236 มทบ.32 18 ก.พ. 2562
1499 นาย ทองลา ปะธิโก ส.อ. สุนทร สุพัฒยกุล 207,238 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1500 นาง แพง วิทยาวิโรจน์ ร.อ. วีรพจน์ วิทยาวิโรจน์ 207,234 มทบ.21 18 ก.พ. 2562