การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1491 นาย สุวิทย์ เชาวน์เกษม พ.ท.หญิง สุดาสวรรค์ เชาวน์เกษม 207,201 มทบ.29 15 พ.ย. 2561
1492 นาย แสน ดวงศรี ร.ต. สมชัย ปิยสมบัติ 207,186 มทบ.28 15 พ.ย. 2561
1493 นาง สมหมาย บุญรักษ์ ส.อ. การุณ บุญรักษ์ 207,186 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1494 นาง ปุ้ย แม่นมั่น นาง ศรีอัมพร พิมพ์ชาย 207,185 มทบ.22 15 พ.ย. 2561
1495 นาง สุ่ม บุญคง ร.ต. สุรศักดิ์ บุญคง 207,194 มทบ.21 15 พ.ย. 2561
1496 นาย ทอง อุทธิยา จ.ส.อ. นพดล อุทธิยา 207,436 ม.2 พัน.15 15 พ.ย. 2561
1497 นาง อบเชย เกศโอภาส นาง สรินยา ขันธิโชติ 207,177 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 15 พ.ย. 2561
1498 นาย ฝัด ปิ่นทอง ร.ท. วราพงษ์ พลอยพันธ์ 207,110 ส.พัน.9 พล.ร.9 15 พ.ย. 2561
1499 นาง ดำดี แถมจำรัส จ.ส.อ. อภิชาติ แถมจำรัส 207,133 ร.9 พัน.2 15 พ.ย. 2561
1500 นาง สมหวัง ภู่ระหงษ์ จ.ส.อ. บุญส่ง สุขเกษม 207,375 มทบ.31 15 พ.ย. 2561