การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1501 นาย สังวาลย์ ดวงสุวรรณ จ.ส.อ. ฐนกร ศรีวิชัย 205,693 ป.1 พัน.11 รอ. 3 เม.ย. 2561
1502 นาง ศรีนวล ปัญญาเพิ่ม นาง จิลัดดา โมสิกะ 205,816 มทบ.33 3 เม.ย. 2561
1503 นาง เอม ทองประสม นาง สุกันยา เนาว์สูงเนิน 205,815 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1504 นาง ทองแดง ภูมาศ นาง อุทัยวรรณ บรรเทิง 205,815 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1505 นาง ทอง ศรีชาวนา นาง กรรธิมา บุญนาค 205,819 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1506 น.ส. บุษกร พงษ์ประสพ นาย ภัทรกร ทองแม้น 205,822 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1507 น.ส. หนู สักบุตร ร.ต. คำแหง คำจันทึก 205,821 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
1508 นาง เจียง แสนบอโด น.ส. พิมลรัตน์ เอี่ยมบุญรอด 206,076 มทบ.31 3 เม.ย. 2561
1509 นาง ทองใบ บั้งทอง จ.ส.อ. สมคิด บั้งทอง 206,076 มทบ.39 3 เม.ย. 2561
1510 นาง พิมพ์ ปรีชา นาง สมพร ปรีชา 205,829 มทบ.33 3 เม.ย. 2561