การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1501 นาง อุดม เผ่าพงษ์ น.ส. นภาพร เผ่าพงษ์ 207,235 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1502 นาง รำพรรณ กระจ่างโพธิ์ ร.ต. สุพจน์ เคลื่อนพิมพ์ 207,238 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1503 นาง ทองย้อย น้อยสีมา นาง ระเบียบ พยัคฆเดช 207,239 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1504 นาง จันทร์อับ รักษ์พรมราช พ.ท. ธนัท อะมุตะคุ 207,234 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1505 นาง คำเผือด จารัตน์ นาง กัญญา ผักกระโทก 207,233 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1506 นาย อนุสรณ์ ปัญญาตุ้ย จ.ส.อ. สายัณห์ ปัญญาตุ้ย 207,248 มทบ.33 18 ก.พ. 2562
1507 นาง ยอด โจมทา นาง วิไลวรรณ โจมทา 207,246 มทบ.24 18 ก.พ. 2562
1508 นาง ประเคียน ประการะพันธ์ นาง ศิริรัตน์ ศรีบุรมย์ 207,247 มทบ.24 18 ก.พ. 2562
1509 นาง กรองแก้ว อินทร์พิมพ์ นาง ดวงจิต เจริญศรี 207,247 มทบ.24 18 ก.พ. 2562
1510 นาง อุดม แดงสกุล ร.ต. ณรงค์ แดงสกุล 207,235 มทบ.21 18 ก.พ. 2562