การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1501 พ.ท. อิทธิพล เศษโชติ นาง นิภา เศษโชติ 204,785 มทบ.18 17 ม.ค. 2561
1502 พ.ท. กมล ทองประสม นาง เพ็ญศรี ทองประสม 204,317 มทบ.24 17 ม.ค. 2561
1503 พ.ท. จำลอง ฉิมพาลี น.ส. กนกวรรณ ฉิมพาลี 205,092 สง.สด.จว.ส.ห. 17 ม.ค. 2561
1504 พ.ท. ธานี วงษ์ชะอุ่ม นาง รสสุคนธ์ วงษ์ชะอุ่ม 204,797 มทบ.36 17 ม.ค. 2561
1505 ร.อ. ดำเนิน สัจจโยธิน นาง สุภาพ สัจจโยธิน , น.ส. ภัคจิรา สัจจโยธิน 204,811 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1506 ร.ท. ไพฑูรย์ คล้ำจีน นาง พนอมรักษ์ คล้ำจีน 204,762 มทบ.13 17 ม.ค. 2561
1507 ร.ต. วิทยา ชัยเนตร นาง วิเศษ ชัยเนตร 204,784 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1508 ร.ต. ประชา ลำครุธ นาง เสาวณีย์ เลิศไกร 195,751 มทบ.41 17 ม.ค. 2561
1509 ร.ต. ศักดิ์ชาย หอมสมบัติ นาง พัชรพร หอมสมบัติ 204,813 มทบ.36 17 ม.ค. 2561
1510 จ.ส.อ. อนันต์ จอมใจ นาง วราภรณ์ จอมใจ 75,000 มทบ.31 17 ม.ค. 2561