การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1501 นาง น้อย สินทิพลา นาง เกียงสูน ไพคำนาม 207,366 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
1502 นาย คำสวรรค์ อิ่มเรือง จ.ส.อ. อนันต์ อิ่มเรือง 207,358 ช.พัน.6 พล.ร.6 15 พ.ย. 2561
1503 นาย ทิพย์ ซึมกลาง จ.ส.อ. ธีระศักดิ์ ศุภโชควิบูลย์ 207,377 ช.2 15 พ.ย. 2561
1504 นาย ละมัย พลดงนอก จ.ส.ท. สมศักดิ์ พลดงนอก 200,955 ส.พัน.22 ทภ.2 15 พ.ย. 2561
1505 นาง มณฑา สุตคูณ ร.ต. สังเวียน สุดคูณ 207,174 ศบบ. 15 พ.ย. 2561
1506 นาง ชอบ หมั่นสาร จ.ส.อ. ณัฐวัจน์ หมั่นสาร 207,174 ศบบ. 15 พ.ย. 2561
1507 นาง เฮียง ทิมเครือจีน ร.ต. สุจินต์ ทิมเครือจีน 207,172 มทบ.39 15 พ.ย. 2561
1508 นาง เกณฑ์ โพธิ์ศิริ พระ ชาย โพธิ์ศิริ 207,173 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
1509 นาง สมชาติ ปานกลาง ร.ต. สมศักดิ์ ปานกลาง 207,169 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
1510 นาง ทองใส โคกทอง นาง สุพัตรา กาจสันเทียะ 207,399 รร.ป.ศป. 15 พ.ย. 2561