การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1511 นาง บุญนาค เต่าแก้ว จ.ส.อ. ชาญณัฎฐ์ สาโรจน์ 207,135 ร.14 พัน.3 15 พ.ย. 2561
1512 นาย แก้ว ฟองแก้ว จ.ส.อ. ณัฐชยุตม์ ฟองแก้ว 207,382 มทบ.34 15 พ.ย. 2561
1513 นาง อุ้ย อ้วนคำ ร.ต. นพดล ทองมา 207,400 มทบ.33 15 พ.ย. 2561
1514 นาย บุญค่ำ มิยะวงศ์ พ.อ. วรกิจ ผางจันทดา 207,391 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
1515 นาย จอย บุญมา จ.ส.อ. วีระ บุญมา 207,390 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
1516 นาง สุดา เวฬุวะนาทร ร.ต. คำไสย กั้งจำปา 207,377 มทบ.23 15 พ.ย. 2561
1517 น.ส. จันทร์ โซวเซ็ง น.ส. ธีรนุช โซวเซ็ง 207,380 มทบ.16 15 พ.ย. 2561
1518 นาย เฉลิม ไชโย น.ส. นภาพร ไชโย 207,137 มทบ.14 15 พ.ย. 2561
1519 นาง สวรรค์ วงษ์สมบัติ ร.ต. สนั่น วงษ์สมบัติ 207,401 มทบ.13 15 พ.ย. 2561
1520 นาง ประสิทธิ์ ไพรเขียว ร.ท. สมศักดิ์ ไพรเขียว 207,133 ช.พัน.51 15 พ.ย. 2561