การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1511 นาง น้ำวัง ตุ้มปุก นาง อัจฉราวรรณ ตุ้มปุก 205,827 มทบ.39 3 เม.ย. 2561
1512 นาง อั้ว เตนากุล ร.ต. สุคนธ์ จันทะอุดร 205,829 มทบ.24 3 เม.ย. 2561
1513 นาย ดวง ถามถ้วน นาง สงวน สุนทร 205,828 มทบ.33 3 เม.ย. 2561