การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1511 จ.ส.อ. อนันต์ จอมใจ นาย มี จอมใจ 129,779 มทบ.31 17 ม.ค. 2561
1512 จ.ส.อ. ศิริ พ่อค้า นาง ศรัญญา สุขสงวน 204,762 มทบ.26 17 ม.ค. 2561
1513 จ.ส.อ. สมนึก งุ้นทอง นาง บัวทิพย์ งุ้นทอง 204,828 มทบ.31 17 ม.ค. 2561
1514 จ.ส.อ. โกเมศ อินลี ร.ท. วุฒิจักร อินลี 204,336 มทบ.22 17 ม.ค. 2561
1515 จ.ส.อ. ปราชญา คำสวัสดิ์ น.ส. วนิดา คำสวัสดิ์ 204,338 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
1516 จ.ส.อ. วิภูสิฐ อยู่แก้ว นาง ระเบียบ อยู่แก้ว , นาง ประนอม รุ่งเรือง 204,728 มทบ.38 17 ม.ค. 2561
1517 จ.ส.ต. ไพรัตน์ นรนารถ นาง วันเพ็ญ สามปลื้ม , นาย พัฒนพงษ์ นรนารถ 204,733 มทบ.18 17 ม.ค. 2561
1518 ส.อ. ทวีศักดิ์ สุริยะจันทร์ นาย วีระสิทธิ์ สุริยะจันทร์ 204,763 มทบ.37 17 ม.ค. 2561
1519 ส.อ. ชัยยุทธ ทองโคกสูง นาง สวณีย์ เสมารัตพันธ์ 204,788 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1520 ส.อ. นิรันดร์ สุขแก้ว นาง จินตนา สุขแก้ว 204,557 กรม ทพ.48 17 ม.ค. 2561