การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1521 ส.ท. กิติกร มูลคำ นาง จันทร์ มูลคำ 204,542 มทบ.32 17 ม.ค. 2561
1522 อส.ทพ. อัครเดช เลิศอมรศิริ นาง จันทร์จิรา เลิศอมรศิริ 204,489 กรม ทพ.11 17 ม.ค. 2561
1523 นาง กลม สีสังข์ จ.ส.อ. บุญมี สีสังข์ 204,770 มทบ.39 17 ม.ค. 2561
1524 นาง อุษา หมื่นประจำ จ.ส.อ. ทวัฒน์ หมื่นประจำ 204,770 มทบ.33 17 ม.ค. 2561
1525 นาง นงจักร์ สามสูงเนิน น.ส. ภาวิณี บุญทวีวัฒน 204,778 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1526 นาง สมศักดิ์ จารุฤกษ์ ร.ต. ประสิทธิ์ จารุฤกษ์ 204,783 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1527 นาย จ้อย สติใหม่ นาย บุญส่ง สติใหม่ 204,771 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1528 นาง มาลัย แช่มประสิทธิ์ ร.ต. เริงชัย แช่มประสิทธิ์ 204,778 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
1529 นาง ทูป เตียวตระกูล จ.ส.อ. สมบูรณ์ เตียวตระกูล 204,784 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
1530 นาง เชิ้ม เพ็ชรทอง จ.ส.อ. อาภรณ์ เพ็ชรทอง 204,783 ศสพ. 17 ม.ค. 2561