การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1521 นาย ประทีป ศรีสงคราม นาง เพ็ญ ศรีสงคราม 207,378 กสษ.3 กส.ทบ. 15 พ.ย. 2561
1522 นาง สมจิตร ลิขิตวัฒนานนท์ ร.ต. ผดุงศักดิ์ ลิขิตวัฒนานนท์ 207,311 รพศ.4 พัน.2 15 พ.ย. 2561
1523 นาย วัน ลีแก้ว นาง สายรุ้ง สอนประเทศ 207,318 มทบ.24 15 พ.ย. 2561
1524 นาย อรุณ เปลี่ยนแก้ว น.ส. กรวรรณ พึ่งภพ 207,059 กส.ทบ. 15 พ.ย. 2561
1525 นาง เดือน จันทร์ทะเมนชัย ส.ต. เจษฎา จันทร์ทะเมนชัย 207,313 กรม ทพ.11 15 พ.ย. 2561
1526 พ.ท. สมชาย ศุกระศร นาง ราตรี ศุกระศร 207,345 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 25 ต.ค. 2561
1527 พ.ต. กฤตย มีบุญ นาง มยุรี ซื่อวงศา 207,127 รร.สพศ.ศสพ. 25 ต.ค. 2561
1528 ร.อ. ชื้น เดือนแจ่ม นาง นวลจันทร์ สมแวง 207,346 คส.สพ.ทบ. 25 ต.ค. 2561
1529 ร.ท. จำลอง ศิรพัฒนฐิติกุล น.ส. อาทิตยาพร ศิรพัฒนฐิติกุล 160,891 พล.ป. 25 ต.ค. 2561
1530 ร.ท. จำลอง ศิรพัฒนฐิติกุล นาง สอิ้ง ต้นโต 22,891 พล.ป. 25 ต.ค. 2561