การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1521 นาง แถม เนียมหอม ร.ต. อัมพร สำราญสุข 207,221 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
1522 นาง อารีย์ คำนิล ร.ต. จำรัส คำนิล 207,222 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
1523 นาง สมจิตร์ อาสกุล นาง ภัคจิรา อาสกุล 207,221 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
1524 นาง สุทิน วันจิ๋ว พ.ท. อารณ์ วันจิ๋ว 207,256 มทบ.35 18 ก.พ. 2562
1525 นาง สุระพรรณี มาตย์โพนทอง ร.ต. ขุนทอง สายรัตน์ 207,259 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
1526 น.ส. จำเนียร ชาวขุนทด พ.ต. อาสม มีโภคา 207,250 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
1527 นาง พินิจ สาระรมย์ ร.ท. เลิศศักดิ์ สาระรมย์ 207,254 ม.5 พัน.20 รอ. 18 ก.พ. 2562
1528 นาย เกรียงทอง แสนเย็น ร.ต. ธนะเดช ถาวรจิตร 204,011 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
1529 นาง ขวัญเมือง เจียมรัมย์ ร.ต. พร เปลื้องศรีรัมย์ 207,257 มทบ.26 18 ก.พ. 2562
1530 นาง ศิริยัน ยงบรรทม ร.ต. อำนาจ ทองธานี 207,259 มทบ.18 18 ก.พ. 2562