การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1531 ร.ท. จำลอง ศิรพัฒนฐิติกุล นาย ปัณณวิชญ์ ศิรพัฒนฐิติกุล 22,891 พล.ป. 25 ต.ค. 2561
1532 ร.ต. ยงยุทธ รัตนมีแสง นาง สำเนาว์ รัตนมีแสง 207,389 มทบ.12 25 ต.ค. 2561
1533 ร.ต. สงัด เซียะจอหอ นาง กมลวรรณ ตัวสง่า 207,336 มทบ.21 25 ต.ค. 2561
1534 ร.ต. ชัยณรงค์ รัตนตรัย นาง นุชจรี สิงห์สถิตย์ 202,571 มทบ.14 25 ต.ค. 2561
1535 จ.ส.อ. วรายุทธ์ ทองดี นาง สมมาตย์ ทองดี 206,958 ร.31 พัน.3 รอ. 25 ต.ค. 2561
1536 จ.ส.อ. อนุชิต เสือกูล นาง นารีรัตน์ เสือกูล 150,300 ป.1 พัน.31 รอ. 25 ต.ค. 2561
1537 จ.ส.อ. อนุชิต เสือกูล นาง จันทรา ผลวิจิตร 56,890 ป.1 พัน.31 รอ. 25 ต.ค. 2561
1538 จ.ส.อ. สงบ เกรอด นาง สหัชธนัง เงินราง 207,153 มทบ.16 25 ต.ค. 2561
1539 จ.ส.อ. สุรโชติ มาสถิตย์ นาง อมรรัตน์ มาสถิตย์ 207,308 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
1540 จ.ส.อ. คมสันต์ หอมจันทร์ นาง หลาย หอมจันทร์ 170,776 ร.3 พัน.1 25 ต.ค. 2561