การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1541 จ.ส.อ. คมสันต์ หอมจันทร์ นาง บุญมี หอมจันทร์ 36,355 ร.3 พัน.1 25 ต.ค. 2561
1542 ส.ท. ณัฐวุฒิ กลิ่นกิ่ง นาง ธัญพร กลิ่นกิ่ง 207,102 ป.9 พัน.109 25 ต.ค. 2561
1543 อส.ทพ. ปัญญา อ้มพรม นาง สมพร อ้มพรม 184,046 กรม ทพ.23 25 ต.ค. 2561
1544 นาง สุธนี ไวพร น.ส. อริสรา สุขสา 207,400 มทบ.39 25 ต.ค. 2561
1545 นาง สำลี เดชดม ร.อ. วีรชาติ บัวโต 207,401 มทบ.39 25 ต.ค. 2561
1546 นาง แพง แสนสุข นาง รำไพ ถึงแสง 207,398 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
1547 นาย สุ่ม คำปิ่น ร.ต. อิทธิพล ปัจมนตรี 207,399 มทบ.17 25 ต.ค. 2561
1548 นาง มุกดา โพธิ์ไพจิตต์ ร.ต. สำเริง โพธิ์ไพจิตต์ 155,200 มทบ.17 25 ต.ค. 2561
1549 นาง มุกดา โพธิ์ไพจิตต์ น.ส. วนิดา โพธิ์ไพจิตต์ 52,199 มทบ.17 25 ต.ค. 2561
1550 นาย ทองสุข ไพโรจนวุฒิพงศ์ จ.ส.อ. ศักดินันต์ ไพโรจนวุฒิพงศ์ 207,404 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 25 ต.ค. 2561