การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1551 นาง ประทุม คงสมแสวง จ.ส.อ. ไพฑูรย์ คงสมแสวง 207,391 ม.4 พัน.11 รอ. 25 ต.ค. 2561
1552 นาง บุดดี พรมนอก จ.ส.อ. มณี พรมนอก 207,388 ร.2 พัน.3 รอ. 25 ต.ค. 2561
1553 นาง สำเนียง พระโสภา น.ส. ภาวนา พระโสภา 41,402 มทบ.35 25 ต.ค. 2561
1554 นาง สำเนียง พระโสภา นาง ดวงกมล บุญนำ 166,002 มทบ.35 25 ต.ค. 2561
1555 นาง มะลิ เหล็กมั่น จ.ส.อ. เอนก เวียงคำ 207,392 มทบ.31 25 ต.ค. 2561
1556 นาง บัว สมุทรศรี นาง ศรีนวล สมุทรศรี 207,392 มทบ.27 25 ต.ค. 2561
1557 นาย เรียน บุญแผน จ.ส.อ. ไมตรี จันทร์เจริญ 207,388 มทบ.25 25 ต.ค. 2561
1558 นาย อนุวัฒน์ ปาปะกัง นาง จิตติมา ปาปะกัง 207,389 มทบ.21 25 ต.ค. 2561
1559 นาง ทองคำ โปรยขุนทด ร.ต. รณชัย โปรยขุนทด 207,390 มทบ.21 25 ต.ค. 2561
1560 นาง อรปภาพินท์ เกียรติอัครเทวี จ.ส.อ. ศิวกร อัครเทวี 207,187 กสษ.2 กส.ทบ. 25 ต.ค. 2561