การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1561 นาง สมบุญ ศรแก้ว จ.ส.ต. ศุภกร ศรแก้ว 207,359 รพศ.5 25 ต.ค. 2561
1562 นาง สะอาด ก้อนแข็ง นาย สมมารถ ก้อนแข็ง 207,363 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 25 ต.ค. 2561
1563 นาย สงวน อรรคนันท์ ร.ต. บุญคุ้ม รัตพลที 207,354 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
1564 นาย พันธ์ สามารถ ร.ต. ประวิทย์ สามารถ 207,353 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
1565 นาง สา บัวงาม ร.ต. เจริญ บัวงาม 207,150 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
1566 นาย สมบูรณ์ ประคองทรัพย์ นาง จรัสศรี ประคองทรัพย์ 207,351 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
1567 นาง ฉวี วิยาภรณ์ ร.ท. ประพันธ์ พุ่มโพธิ์ 207,364 ทน.3 25 ต.ค. 2561
1568 นาย มูล วงษ์วิลาส จ.ส.อ. สว่าง วงวิราช 207,149 ช.2 พัน.202 25 ต.ค. 2561
1569 นาง มะลิ พันดวง ร.อ. สุริยา พันดวง 67,900 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2561
1570 นาง มะลิ พันดวง นาง บุษบา พันดวง แฮนเซน 139,202 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2561