การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1561 นาง ศรีนวล ทองสัจจา จ.ส.อ. ธำมรงค์ ทองสัจจา 204,728 ช.11 พัน.111 17 ม.ค. 2561
1562 นาง อ่อนจันทร์ นะธิศรี ร.ต. เสน่ห์ นะธิศรี 204,723 มทบ.23 17 ม.ค. 2561
1563 นาง กันหา นาคโนนหัน ร.ต. สุนทร สุรินราช 204,724 มทบ.23 17 ม.ค. 2561
1564 นาย แอ๊ด สุขสวัสดิ์ พ.ท. นิพนธ์ สุขสวัสดิ์ 204,724 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1565 นาง พนิดา เพ็ชรดำ จ.ส.อ. สำเริง เพ็ชรดำ 204,734 ช.11 พัน.602 17 ม.ค. 2561
1566 นาง ชะม้อย วรรณนิยม ร.ต. สมเดช ธรรมสาร 204,775 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1567 นาง เจริญ สร้อยเพชร นาง กนิษฐา บุญสม 204,774 มทบ.25 17 ม.ค. 2561
1568 นาง อารมณ์ วราสินธุ์ จ.ส.อ. ประทีป สกุลพงษ์ 204,767 ช.11 พัน.111 17 ม.ค. 2561
1569 นาง สาย ตะวงษา จ.ส.อ. พิทักษ์ ตะวงษา 204,782 ป.71 พัน.711 17 ม.ค. 2561
1570 นาย ประเสริฐ กลยนีย์ ร.ต. วิมาน กลยนีย์ 204,787 มทบ.29 17 ม.ค. 2561