การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1571 นาย พงษ์ ขวัญพรม จ.ส.อ. สมเดช ขวัญพรม 207,319 มทบ.36 25 ต.ค. 2561
1572 นาย ปัน พินิจมณีธรรม นาง พุธิตา ประมูลสิน 207,325 มทบ.36 25 ต.ค. 2561
1573 นาง เบ็ญจา ปราชญ์ศิลป์ น.ส. จิตตานันท์ ปราชญ์ศิลป์ 207,321 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
1574 นาง อุดร ไชยโกษ ร.ต. สมพร ไชยโกษ 207,310 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
1575 นาง คำ ดวงแก้ว จ.ส.ต. สุพิศ ศรีวงศ์ 207,324 มทบ.22 25 ต.ค. 2561
1576 นาง จงจิตร ปัญญโชติ จ.ส.อ. สถิตย์ ปัญญโชติ 192,639 มทบ.18 25 ต.ค. 2561
1577 นาง แม้น วงษ์ละม้าย นาย ชูชัย วงษ์ละม้าย 207,309 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
1578 นาง เล็ก เฉลยพิศ นาง พัชรี นาคสุข 21,057 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
1579 นาง เล็ก เฉลยพิศ นาง ช้องมาศ เรืองพรวิสุทธิ์ 164,997 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
1580 นาง เล็ก เฉลยพิศ นาง ขนิษฐา แสงอุทัย 21,057 มทบ.13 25 ต.ค. 2561