การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1571 นาง ดอกไม้ ทิพย์ประเสริฐ ร.ต. วันชัย ทิพย์ประเสริฐ 204,787 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1572 นาย ศิริ โพนสุวรรณ จ.ส.อ. สุภีร์ สุวพงษ์ 204,780 มทบ.27 17 ม.ค. 2561
1573 นาง คำแพ เจือทอง จ.ส.ท. อนุชาติ เจือทอง 204,540 รร.ม.ศม. 17 ม.ค. 2561
1574 นาย สมพิศ คาดีวี น.ส. เอลียาห์ คาดีวี 204,786 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
1575 นาง กี่ ลิขิตมาลา ร.อ. สมศักดิ์ สุมาลี 204,786 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
1576 ร.ต. ประวิทย์ แสงประสิทธิ์ นาง จรัสศรี แสงประสิทธิ์ 204,850 มทบ.14 10 ม.ค. 2561
1577 ส.ต. พิชิต มั่นคง น.ส. อริสา สุขขำ 204,594 ศร.พัน.1 10 ม.ค. 2561
1578 นาง สมหมาย วัฒนสุข จ.ส.อ. โกวิทย์ วัฒนสุข 204,836 ร.6 พัน.1 10 ม.ค. 2561
1579 นาง ประกวด รักอาชา นาย กลยุทธ รักอาชา , นาย อัศวิน รักอาชา 204,832 มทบ.21 10 ม.ค. 2561
1580 นาง ใหม่ อุปสิทธิ์ ร.ต.หญิง ถาวร วงแก้ว 204,831 มทบ.24 10 ม.ค. 2561