การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1581 นาง ลำพวน จันทร์สาลี น.ส. ธนาภรณ์ จันทร์สาลี 207,308 มทบ.13 25 ต.ค. 2561
1582 นาง แสง รัญสูงเนิน นาง ประมูล ปั้นสง่า 82,873 ป.6 พัน.106 25 ต.ค. 2561
1583 นาง แสง รัญสูงเนิน ร.ต. ธีรพงศ์ ปั้นสง่า 124,000 ป.6 พัน.106 25 ต.ค. 2561
1584 นาย เคน แก้วศิริ จ.ส.อ. ปริญญา นิลแสงงาม 207,320 บชร.1 25 ต.ค. 2561
1585 นาง ใคร จันทะไทย นาง รัชนีกร จันทะไทย 207,340 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
1586 นาง นวลจันทร์ ซุยทอง น.ส. สายสุนี ซุยทอง 207,338 มทบ.24 25 ต.ค. 2561
1587 นาง แก้ว จันทร์คลาย ร.ต. สุรพล ไชยทอง 207,339 มทบ.19 25 ต.ค. 2561
1588 นาง เหมือน แก้วศรี ร.ท. ชูชัย แก้วศรี 207,339 กช. 25 ต.ค. 2561
1589 นาง สมจิตต์ อุ่นละมัย นาง สุนันท์ อุ่นละมัย 57,715 รพ.อ.ป.ร. 25 ต.ค. 2561
1590 นาง สมจิตต์ อุ่นละมัย จ.ส.อ.หญิง จินตนา แสนบุญครอง 149,200 รพ.อ.ป.ร. 25 ต.ค. 2561