การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 นาย เชิดศักดิ์ คำศิริ จ.ส.อ. วีระ คำศิริ 207,136 สง.สด.จว.พ.ร. 26 ก.พ. 2562
152 นาย คำ เนตรทิพย์ จ.ส.อ. กนกพล เนตรทิพย์ 194,319 มทบ.38 26 ก.พ. 2562
153 นาย สิงห์ แก้วแกมทอง นาย สุรศักดิ์ ขวัญบุญจันทร์ 207,141 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
154 นาย เฉลิม ช่างวัด นาย ไพสันติ์ ช่างวัด 207,133 ป.2 พัน.12 รอ. 26 ก.พ. 2562
155 นาง ขวัญตา สัพโส จ.ส.อ. นฤมิตร สัพโส 207,368 บชร.2 26 ก.พ. 2562
156 นาย จิ้ม เกณฑ์ตะคุ จ.ส.ท. ดิเรกฤทธิ์ เกณฑ์ตะคุ 207,137 ช.2 พัน.201 26 ก.พ. 2562
157 นาย คำแดง ศิริทา จ.ส.อ. เดชารัตน์ ศิริทา 207,143 ช.11 พัน.111 26 ก.พ. 2562
158 นาย ใส ถานะบุตร ร.ต. คำมูล ถานะบุตร 207,145 มทบ.24 26 ก.พ. 2562
159 นาย บุญชู ศรีหานิล ร.ต. สุนันท์ ทองโยธา 207,148 มทบ.23 26 ก.พ. 2562
160 นาง ฮอง พูลพุทธา นาง นิดา คัลเลอตัน 207,147 มทบ.23 26 ก.พ. 2562