การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 จ.ส.อ. เฉลียว แสงสายออ นาย เฉลิม แสงสายออ 84,191 มทบ.17 21 ธ.ค. 2560
152 จ.ส.อ. สะอาด โสมณวัฒน์ นาง ปราศรัย โสมณวัฒน์ 204,505 มทบ.22 21 ธ.ค. 2560
153 ส.อ. ปัญโญ ฉันเทียะ นาง มลิวัลย์ ฉันเทียะ 204,313 มทบ.22 21 ธ.ค. 2560
154 ส.ต. ประดุง พิมพ์สาร นาง จิราภรณ์ , น.ส. สุดารัตน์ , น.ส. อัชราภรณ์ พิมพ์สาร 204,301 มทบ.22 21 ธ.ค. 2560
155 อส.ทพ. จเร ขำขาว น.ส. อรจิรา ขำขาว 154,958 มทบ.46 21 ธ.ค. 2560
156 อส.ทพ. จเร ขำขาว น.ส. มาลินี เจ๊ะแม 36,000 มทบ.46 21 ธ.ค. 2560
157 นาง สร้อย เข็มเพ็ชร์ จ.ส.อ. สำเร็จ เข็มเพ็ชร์ 204,311 สง.สด.จว.ส.ห. 21 ธ.ค. 2560
158 นาง คำมูล มณฑา ร.ต. บุญเสริม มณฑา 204,539 มทบ.33 21 ธ.ค. 2560
159 นาย บรรจง จุ้ยทะเล นาง สมจิตร ตุ้มสูงเนิน 204,536 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
160 นาง พยุง จันทร์ศิริ พ.ต. นิกร จันทร์ศิริ 204,527 มทบ.18 21 ธ.ค. 2560