การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 ร.อ. สมาน คำศิริ นาง ประเทือง คำศิริ 210,877 มทบ.23 19 พ.ย. 2562
152 ร.อ. สมัย แสนศรีแก้ว นาง บัวลำ แสนศรีแก้ว 211,148 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
153 ร.ท. สุพรม วิชัด นาง ขวัญเรือน วิชัด 211,097 มทบ.27 19 พ.ย. 2562
154 ร.ต. ไชโย มงคล นาง บุญรวม มงคล 211,121 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
155 ร.ต. อุดร ใจกล้า นาง สาคร ใจกล้า 211,125 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
156 ร.ต. ประวิทย์ บุญธรรมเจริญ นาง ประทิน บุญธรรมเจริญ 211,124 มทบ.12 19 พ.ย. 2562
157 ร.ต. สนาม ขุนศาล พ.ท. นิพนธ์ ขุนศาล 211,114 มทบ.16 19 พ.ย. 2562
158 ร.ต. เสรี แจ้งดี น.ส. สาวิตรี แจ้งดี 36,805 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
159 ร.ต. เสรี แจ้งดี นาง สายฝน แจ้งดี 137,505 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
160 ร.ต. เสรี แจ้งดี นาย สัจจภพ แจ้งดี 36,805 มทบ.13 19 พ.ย. 2562