การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 นาง ศรีตุ้ม อิ่นแก้ว จ.ส.อ. ชรินทร์ อิ่นแก้ว 211,146 กรม ทพ.31 4 มี.ค. 2563
152 นาง บัวทอง นาทาม ร.ต. ชัยวัฒน์ นาทาม 211,387 รร.จปร. 4 มี.ค. 2563
153 นาง ทองม้วน มุ่งขอบกลาง ส.ต.ต. วรพล กาญจนรูจี 211,386 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 4 มี.ค. 2563
154 นาง บัวศรี สงทุ่ง นาย นพรัตน์ สงทุ่ง 211,144 มทบ.24 4 มี.ค. 2563
155 นาง อูคำ แก้วเนตร นาง ธันยพร วงศ์ขันธ์ 211,138 มทบ.22 4 มี.ค. 2563
156 พ.อ. มานิตย์ แสงด้วง นาย สุทธิ แสงด้วง 211,200 มทบ.37 3 มี.ค. 2563
157 พ.ท. วันชัย มีพรม นาง ชมัย มีพรม 211,163 ศสร. 3 มี.ค. 2563
158 ร.ต. บุญรักษ์ ทองบุ นาง ศิริมา ทองบุ 185,335 มทบ.22 3 มี.ค. 2563
159 ร.ต. บุญรักษ์ ทองบุ นาย รัชมงคล ทองบุ 25,835 มทบ.22 3 มี.ค. 2563
160 ร.ต. ณรงค์พล ประภาคาร นาง เยาวเรศ ประภาคาร 118,300 มทบ.21 3 มี.ค. 2563