การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 พ.ต. สมพงษ์ ไชยรังษี นาง กนกพร ใจสุข 47,539 มทบ.37 24 พ.ค. 2562
152 ร.ต. วุฒิพงษ์ บุตรี นาง ละมัย บุตรี 207,596 มทบ.21 24 พ.ค. 2562
153 ร.ต. มนตรี แก้วเสนา นาง รจนา แก้วเสนา 207,597 มทบ.29 24 พ.ค. 2562
154 ร.ต.หญิง ปัญจา นวลขำ นาย วสันต์ นวลขำ 207,570 มทบ.13 24 พ.ค. 2562
155 ร.ต. เฉลิมชัย บุญยิ่งมา นาง อังขวดี บุญยิ่งมา 207,583 มทบ.32 24 พ.ค. 2562
156 ร.ต. สมบัติ บุญไชย นาง สมบูรณ์ บุญไชย 207,582 มทบ.21 24 พ.ค. 2562
157 จ.ส.อ. ชุติพนธ์ อรัญทิมา นาง พิมพรรณ อรัญทิมา 207,615 ช.3 พัน.302 24 พ.ค. 2562
158 จ.ส.อ. ทวี ชูรัตน์ นาย น้อย ชูรัตน์ 207,598 มทบ.29 24 พ.ค. 2562
159 จ.ส.อ. สุวิทย์ บุญล้ำ นาง วันเพ็ญ บุญล้ำ 207,595 มทบ.12 24 พ.ค. 2562
160 จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ดีเลิศ น.ส. บำรุง ยิ้มสามเสน 76,354 ม.4 พัน.11 รอ. 24 พ.ค. 2562