การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 นาง หลง เสภานนท์ ร.ต. บุรินทร์ เสภานนท์ 205,852 มทบ.15 30 มี.ค. 2561
152 นาย จำนงค์ แก้วงาม พ.อ. สมศักดิ์ แก้วงาม 205,864 มทบ.13 30 มี.ค. 2561
153 พล.ท. วิรัช ปัญจานนท์ นาง ญานี ปัญจานนท์ 205,860 มทบ.32 29 มี.ค. 2561
154 พ.อ.หญิง สกาวเดือน โสแก้ว นาง วาศรี โสแก้ว 205,854 มทบ.18 29 มี.ค. 2561
155 พ.ต. ดำรง สุรินทร์ฤทธิ์ ส.อ.หญิง อัญชลี , นาย ภาณุ , นาย ฤทธิรณ สุรินทร์ฤทธิ์ , นาย กัณฐณัฎฐ์ โชตพานิชยกุล 205,373 มทบ.33 29 มี.ค. 2561
156 ร.ต. ปิยะศักดิ์ บำรุง นาง วรินทร์พร บำรุงธีรพัฒน์ 205,851 มทบ.24 29 มี.ค. 2561
157 ร.ต. ทรง สายทองดี น.ส. พันธุ์ทิพา ธนิษฐ์ธนพัต , ร.ต. สมศักดิ์ , ร.ท. พิสิทธิ์ สายทองดี , นาง สุวารี สุทธิรักษ์เสนีย์ 205,857 มทบ.13 29 มี.ค. 2561
158 ร.ต. จรูญ พองโนนสูง นาง สายทอง พองโนนสูง 205,620 มทบ.21 29 มี.ค. 2561
159 จ.ส.อ. พินิจ เพชรกัปป์ นาง นรีโรจน์ เพชรกัปป์ 205,850 มทบ.15 29 มี.ค. 2561
160 จ.ส.อ. สนุน นาคด้วง นาง รัชณิกร นาคด้วง 205,856 มทบ.13 29 มี.ค. 2561