การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 นาง แต้ม รัตนเนนย์ ร.ต. วิชิต รัตนเนนย์ 207,167 มทบ.36 24 ก.ย. 2561
152 นาง แฮ แสนเสนา ร.ต. วิรัตน์ วงษ์ดี 207,171 มทบ.24 24 ก.ย. 2561
153 นาง เปลื้อง เสนาเจริญ น.ส. สุภาภรณ์ เสนาเจริญ 206,937 มทบ.24 24 ก.ย. 2561
154 นาง เจิม จันทร ร.ต. เตียง จันทร 207,169 มทบ.24 24 ก.ย. 2561
155 นาง จันทร์ศรี ดรปัญญา ร.ท. อดุลย์ เวียงหก 207,170 มทบ.24 24 ก.ย. 2561
156 นาย สมบัติ คณากูล จ.ส.อ. วิสูตร คณากูล 200,756 กช. 24 ก.ย. 2561
157 พ.ต. วัน หลักบุญ นาง พรทิพย์ หลักบุญ 207,218 มทบ.25 19 ก.ย. 2561
158 ร.ต. พิพัฒน์ แก้วสม นาง ผลดี แก้วสม 207,207 มทบ.42 19 ก.ย. 2561
159 ร.ต. ประสิทธิ์ บุญลือ นาง กุญช์กานต์ ยิ้มอ่ำ 207,208 มทบ.39 19 ก.ย. 2561
160 ร.ต. ประพฤติ สุริยะไชย นาง ศรีจันทร์ สุริยะไชย 207,207 มทบ.37 19 ก.ย. 2561