การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 นาย คูณ ยาทา พ.ต. ธีรยุทธ์ ยาทานนท์ 208,890 สง.สด.จว.ป.ข. 18 ก.ย. 2562
152 นาง ลูกอินทร์ วัฒนสุนทร จ.ส.อ. เติมศักดิ์ วัฒนสุนทร 208,897 รพ.ค่ายภาณุรังษี 18 ก.ย. 2562
153 นาง ทองดี วิรมย์เจียม นาง กรวิการ์ แก้วประเสริฐ 208,897 มทบ.39 18 ก.ย. 2562
154 นาย สมบูรณ์ ร่มเย็น พล.ต. เสริมบัติ ร่มเย็น 208,895 มทบ.33 18 ก.ย. 2562
155 น.ส. ยุพา จุ้ยสกุล พ.ท. สมพงษ์ จุ้ยสกุล 208,896 มทบ.16 18 ก.ย. 2562
156 นาง สุภาพ เดชพลกรัง จ.ส.อ. ไพศาล เดชพลกรัง 208,898 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 18 ก.ย. 2562
157 นาง อัญชัญ อินแตง ร.ต. บุญเชิด อินแตง 208,895 มทบ.35 18 ก.ย. 2562
158 นาง เฉลียว ทรัพย์เอนก นาง วรรณพร ทรัพย์เอนก 208,899 มทบ.18 18 ก.ย. 2562
159 นาง สงวน ย้อยฝอย พ.ต. กนิษฐพจน์ ย้อยฝอย 208,900 กรม ทพ.31 18 ก.ย. 2562
160 ร.อ. ศิรสิทธิ์ สว่างเมฆฤทธิ์ นาง อ่อน สว่างเมฆฤทธิ์ 36,258 พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 16 ก.ย. 2562