การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 พ.ต. มารักษ์ ยาทา นาย เวณิก ยาทา 207,469 มทบ.28 26 ก.ค. 2562
152 พ.ต. ปรีชา พลเสนา นาง ณัฐกานต์ พลเสนา 207,472 มทบ.21 26 ก.ค. 2562
153 พ.ต. ประดิษฐ์ ชตาเริก นาง ทองเยี่ยม ชตาเริก 207,471 มทบ.21 26 ก.ค. 2562
154 ร.ต. ชีวิน นราจันทร์ นาง นุจรินทร์ นราจันทร์ 207,474 มทบ.21 26 ก.ค. 2562
155 ร.ต. สายทอง อ้นชม นาง นิตย์รดี วงศ์สุวัฒน์ 192,078 มทบ.13 26 ก.ค. 2562
156 ร.ต. นิพนธ์ วงศ์วรเนตร นาง สหัฐญา วงศ์วรเนตร 207,470 มทบ.13 26 ก.ค. 2562
157 ร.ต. ขานทอง งามบ้านผือ ส.ต.ท. ธนายศ งามบ้านผือ 207,452 มทบ.36 26 ก.ค. 2562
158 จ.ส.อ. บุญนาค อุ่นคำ นาง วัฒนา อุ่นคำ 207,459 มทบ.14 26 ก.ค. 2562
159 ส.อ. พิสิษฐ์ ศรีพลาย ร.ต. สนาม ศรีพลาย 207,466 พัน.ปจว. 26 ก.ค. 2562
160 ส.อ. ศักดิ์ชาย ชนะภักดี นาง ละอองดาว ชนะภักดี 207,454 มทบ.27 26 ก.ค. 2562