การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 จ.ส.อ. บรรจง ทันนิเทศ นาง บังอร ทันนิเทศ 194,256 มทบ.39 17 ส.ค. 2561
152 ส.อ. ภูวนารถ แสงมณี นาง สมจิตต์ แสงมณี 67,900 ร.16 พัน.3 17 ส.ค. 2561
153 ส.อ. ภูวนารถ แสงมณี น.ส. จิตตนารถ แสงมณี 139,336 ร.16 พัน.3 17 ส.ค. 2561
154 ส.อ. ภาคินท์ ฝ่ายระสาร นาง ยวนใจ ฝ่ายระสาร 205,851 พัน.สห.12 17 ส.ค. 2561
155 ส.อ. นนท์ รปงาม น.ส. นันทัชพร รูปงาม 207,123 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
156 ส.ท. เจริญ บุดดารวม นาง อมรา บุษดี 207,174 มทบ.22 17 ส.ค. 2561
157 ส.ท. พรเทพ ศิริเสถียร นาง ราตรี ศิริเสถียร 206,887 กรม ทพ.43 17 ส.ค. 2561
158 นาย ศรีเมือง พิดานปัน พ.ท. เดช พัฒนศุภสุนทร 206,087 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
159 นาง นุ่มนวล ทาตะนาม นาง ธัชกร เอี่ยมสำลี 206,088 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
160 นาย สุนันท์ เพ็ชรยิ้ม นาง นิตยา นางนวล 206,097 มทบ.31 17 ส.ค. 2561