การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 พ.ต. กองเหรียญ สิทธิวงศ์ นาย กฤษณ์ สิทธิวงศ์ 18,559 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
152 พ.ต. กองเหรียญ สิทธิวงศ์ น.ส. กนกวรรณ สิทธิวงศ์ 18,559 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
153 ร.ต. สุรสิทธิ์ กลิ่นขจร นาง สมลักษณ์ กาบยุบล 205,863 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
154 ร.ต. ศรศักดิ์ อินทรพุฒิ นาง สายยนต์ อินทรพุฒิ 146,743 มทบ.36 13 มิ.ย. 2561
155 ร.ต. ศรศักดิ์ อินทรพุฒิ น.ส. ณิชาบูล อินทรพุฒิ 29,443 มทบ.36 13 มิ.ย. 2561
156 ร.ต. ศรศักดิ์ อินทรพุฒิ นาย ชัชภพ อินทรพุฒิ 29,443 มทบ.36 13 มิ.ย. 2561
157 ร.ต. วันชัย เทียมสีฟ้า นาง วราภรณ์ เทียมสีฟ้า 205,836 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
158 ร.ต. นิวัฒน์ เผ่ากัณหา นาง ไมตรี เผ่ากัณหา 193,408 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
159 ร.ต. นิวัฒน์ เผ่ากัณหา น.ส. ศศิธร เผ่ากัณหา 11,803 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
160 ร.ต. หมื่น จุมปามาลา นาง ศรีทอง จุมปามาลา 205,901 มทบ.33 13 มิ.ย. 2561