การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 นาง แก้ว ทุนนาน ร.ต. ประสิทธิ์ ทุนนาน 207,216 รร.ม.ศม. 20 ธ.ค. 2561
152 นาย ธรรมรัตน์ คลังสมบัติ นาย เสรีพิสุทธ์ คลังสมบัติ 171,973 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 20 ธ.ค. 2561
153 นาย ธรรมรัตน์ คลังสมบัติ นาย ธนิต คลังสมบัติ 34,973 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 20 ธ.ค. 2561
154 นาง มนฤดี เตียวประทีป ร.ต. สละ เตียวประทีป 207,459 มทบ.36 20 ธ.ค. 2561
155 นาง เยื่อ ทิพรัตน์ ร.ต. มานะ ทิพรัตน์ 207,460 มทบ.13 20 ธ.ค. 2561
156 นาง พิศมัย พลพืช ร.ต. ดำรงค์พล พลพืช 207,453 มทบ.13 20 ธ.ค. 2561
157 นาย สิมมา ป้องขวาเลา ร.ต. วิฑูรย์ ป้องขวาเลา 207,455 บชร.2 20 ธ.ค. 2561
158 นาย เปลี่ยน จันทร์หมื่นไวย์ นาง เสน่ห์ โครนเบ็ค 40,105 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 20 ธ.ค. 2561
159 นาย เปลี่ยน จันทร์หมื่นไวย์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทร์หมื่นไวย์ 167,105 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 20 ธ.ค. 2561
160 พ.ท. เนตร จงเจือกลาง พล.ร.ต. ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง 207,476 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561