การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
151 พ.ต. กรัณฑชัย (สามารถ) แสกรุง น.ส. สุวันทนีย์ แสกรุง 12,463 รพศ.5 พัน.1 10 มิ.ย. 2563
152 พ.ต. กรัณฑชัย (สามารถ) แสกรุง นาง นันทจันทร์ แสกรุง 185,463 รพศ.5 พัน.1 10 มิ.ย. 2563
153 พ.ต. สุวรรณ พัฒชู นาง จันทรา พัฒชู 199,494 มทบ.44 10 มิ.ย. 2563
154 ร.ท. บุญชู บุตรวงษ์ น.ส. เยาวลักษณ์ บุตรวงษ์ 210,978 มทบ.12 10 มิ.ย. 2563
155 ร.ต. อภิสิทธิ์ ประยงค์ นาย เดโช ประยงค์ 53,207 มทบ.13 10 มิ.ย. 2563
156 ร.ต. อภิสิทธิ์ ประยงค์ นาง สุพา ประยงค์ 158,007 มทบ.13 10 มิ.ย. 2563
157 ร.ต. วีรวัฒน์ เวชชศาสตร์ ส.ท. ณัฎฐวุฒิ เวชชศาสตร์ 30,562 มทบ.33 10 มิ.ย. 2563
158 ร.ต. วีรวัฒน์ เวชชศาสตร์ ส.ต.ท. ณัฎฐพงศ์ เวชชศาสตร์ 180,562 มทบ.33 10 มิ.ย. 2563
159 ร.ต. จารุวัตร ชูโฉมงาม นาง เพ็ญศรี ชูโฉมงาม 150,000 มทบ.25 10 มิ.ย. 2563
160 ร.ต. จารุวัตร ชูโฉมงาม นาง พวงทิพย์ ชูโฉมงาม 61,132 มทบ.25 10 มิ.ย. 2563