การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1591 นาง อรุชา อินทร์สืบ จ.ส.อ.หญิง เบญญาภา เนตรแก้ว 207,355 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 25 ต.ค. 2561
1592 นาง แก้ว แก้วทา พ.ต. เริงฤทธิ์ จำปาพันธ์ 207,353 มทบ.35 25 ต.ค. 2561
1593 นาง สมจิตร์ นาคสนิท พล.ต. จรินทร์รัตน์ นาคสนิท 207,352 มทบ.33 25 ต.ค. 2561
1594 นาง ศรีพรรณ ศรีวิชัย พ.ต. สอาด คำใจ 149,000 มทบ.33 25 ต.ค. 2561
1595 นาง ศรีพรรณ ศรีวิชัย นาย จำรัส ศรีวิชัย 58,348 มทบ.33 25 ต.ค. 2561
1596 นาย เพชรทอง สุธงษา ร.ต. สมศักดิ์ สกุลกลาง 207,354 มทบ.28 25 ต.ค. 2561
1597 นาง เลื่อม จันทร์ประกอบ ส.อ. สิทธิชัย จันทร์ประกอบ 207,344 มทบ.25 25 ต.ค. 2561
1598 นาง จุ่ม ปั้นหน่อ ร.ต. ประเสริฐ ปั้นหน่อ 207,352 พัน.สต.กส.ทบ. 25 ต.ค. 2561
1599 ่นาง แพงจันทร์ บุญช่วย อส.ทพ. สายยัน ทองดา 207,136 กรม ทพ.23 25 ต.ค. 2561
1600 พล.ท. ดำรงค์ คุ้มแสง นาง อรุณิดา นุชประหาร 37,415 ม.6 8 พ.ย. 2561