การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1591 นาย ศักรินทร์ เปรมสุข นาง ดวงพร เปรมสุข 127,000 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
1592 นาย จันทร์ ศิริพัฒนางกูร จ.ส.อ. สานิตย์ ศิริพัฒนางกูร 207,313 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
1593 นาง สำเนา เรืองรุ่ง นาง เพชรา อาสมาน 207,301 มทบ.39 7 ก.พ. 2562
1594 นาย เหว่า เอี่ยมสอาด ร.ต. ถวิล เอี่ยมสอาด 207,295 มทบ.31 7 ก.พ. 2562
1595 นาย สมบุญ เพียรสมผล จ.ส.อ. เสรี วงษ์เลิศ 207,309 มทบ.25 7 ก.พ. 2562
1596 นาง สอน ปฎิโยเก จ.ส.อ. สฤทธิ์ ปฎิโยเก 207,073 พัน.ซบร.กรม สน.2 7 ก.พ. 2562
1597 นาย บุญเจน อาจหาญ ส.อ. พงษ์ศักดิ์ อาจหาญ 197,103 รพศ.1 7 ก.พ. 2562
1598 นาย สี ประนามเก ร.ท. ณัฐวุฒิ ประนามเก 207,059 ร.3 พัน.2 7 ก.พ. 2562
1599 นาย พูลสวัสดิ์ นครชัย พ.ต. ครรชิต นครชัย 207,293 ร.13 7 ก.พ. 2562
1600 นาย ประสาท รับงาน จ.ส.อ. ณัฐพล รับงาน 207,289 มทบ.34 7 ก.พ. 2562