การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1601 นาย ปรีชา วังเฮงยะฤทธิ์ นาง เปรมกมล นุราช 28,651 มทบ.32 7 ก.พ. 2562
1602 นาย ปรีชา วังเฮงยะฤทธิ์ นาง ศรีประกาย พยาราช 28,651 มทบ.32 7 ก.พ. 2562
1603 นาย ปรีชา วังเฮงยะฤทธิ์ น.ส. ณัฐนรี นุราช 149,500 มทบ.32 7 ก.พ. 2562
1604 นาง ตุ้ย ฤทธิ์บำรุง พ.ท. เฉลิมเกียรติ ฤทธิ์บำรุง 207,288 มทบ.310 7 ก.พ. 2562
1605 นาย จำแลง แจงประดิษฐ์ พ.ท. ประสพชัย ไชยโชค 207,060 มทบ.23 7 ก.พ. 2562
1606 นาง หนู กัญญะโสภา ร.ต. วิชัย กัญญะโสภา 207,291 มทบ.23 7 ก.พ. 2562
1607 นาง เร็ด รักยิ่ง นาย พยัคฆ์ รักยิ่ง 181,573 กรม ทพ.23 7 ก.พ. 2562
1608 นาง บุญยงค์ พงษ์สุระ ส.อ. วีระ พงษ์สุระ 197,360 ร.12 พัน.1 รอ. 7 ก.พ. 2562
1609 นาง ทองนาค วงชารี ร.ต. สุรี แสนสุข 207,310 มทบ.27 7 ก.พ. 2562
1610 นาย ปิ่น พันธุ์ใหม่ นาง พงษ์ผกาพรรณ พันธุ์ใหม่ 207,320 มทบ.13 7 ก.พ. 2562