การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1601 พล.ท. ดำรงค์ คุ้มแสง พ.อ. พยัคฆพล คุ้มแสง 169,915 ม.6 8 พ.ย. 2561
1602 พล.ต. ชูศักดิ์ สมัคสิกิจ นาง ณัฎฐ์ชานันท์ สมัคสิกิจ 207,209 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1603 น.อ. ธงชัย จันทร์อรุณ นาย ธนอมร จันทร์อรุณ 207,217 มทบ.42 8 พ.ย. 2561
1604 พ.ท. ธีระพงษ์ ฐิติรักษ์วงศ์ นาง สมนึก ฐิติรักษ์วงศ์ 206,510 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
1605 พ.ท. มงคล งามสอาด ร.ต. มีชัย งามสอาด 206,994 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1606 พ.ต. ศรีทน อุดปิน ร.ต. อาคม อุดปิน 70,863 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1607 พ.ต. ศรีทน อุดปิน นาง ลำดวน อุดปิน 136,300 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1608 พ.ต. สรรเพชญ สร้อยแท้ นาง ปราณี สร้อยแท้ 207,210 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1609 ร.อ. อนันท์ เสาร่ม นาง รัตนา เสาร่ม 57,231 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
1610 ร.อ. อนันท์ เสาร่ม น.ส. ชุติกาญจน์ แพงราช 150,000 มทบ.29 8 พ.ย. 2561