การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1611 นาง สง่า ยาโน ร.ท. ผดุงศักดิ์ ยาโน 204,442 มทบ.13 29 ธ.ค. 2560
1612 นาง ธนพร แสงพลาย จ.ส.อ. เรวัตร แสงพลาย 194,148 มทบ.12 29 ธ.ค. 2560
1613 นาง พัน เกษณีย์บุตร ร.ท. ธีระศักดิ์ พรรณลึก 204,445 พล.ช. 29 ธ.ค. 2560
1614 นาง อนงค์ ชนะบุญ จ.ส.อ. สมพงษ์ ชนะบุญ 204,387 มทบ.23 29 ธ.ค. 2560
1615 นาง ผ่าน ปัญญาสุ ร.ต. สงวน ไชยเลิศ 204,390 มทบ.37 29 ธ.ค. 2560
1616 นาย ม่วง แขนโพธิ์ จ.ส.อ. จำนงค์ แขนโพธิ์ 204,389 ทน.2 29 ธ.ค. 2560
1617 นาย ไว หนูใหญ่ พ.ท. อำนาจ หนูใหญ่ 204,629 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 29 ธ.ค. 2560
1618 นาย บุญ เจียมไธสง ร.ท. วัชระ เจียมใจ 204,391 มทบ.21 29 ธ.ค. 2560
1619 นาย รัง คำมูล นาง ลัดดาวรรณ คำมูล 204,394 มทบ.35 29 ธ.ค. 2560
1620 นาง แตะ คุ้มยงค์ ร.ต. ยุทธนา ขจิตรัตน์ 204,394 มทบ.35 29 ธ.ค. 2560