การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1611 ร.ต. ประพันธ์ บกทะเล นาง น้ำเพ็ชร์ ทองพูน 207,159 มทบ.21 8 พ.ย. 2561
1612 ร.ต. อนันต์ วิศนุกร นาง พร ทิมแย้ม 207,242 มทบ.35 8 พ.ย. 2561
1613 ร.ต. ปัญญา ป้อมสนาม น.ส. ณัฐหทัย ป้อมสนาม 207,242 มทบ.35 8 พ.ย. 2561
1614 ร.ต. ขจรศักดิ์ ภู่ทอง นาง ลออ ภู่ทอง 207,307 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1615 ร.ต. สวัสดิ์ ทะนูนท์ นาง พัชนี ทะนูนท์ 194,765 มทบ.43 8 พ.ย. 2561
1616 ร.ต. เชิด จรัญญา น.ส. ณัฎฐนันท์ ศีรวัตจรัญญา 207,205 มทบ.21 8 พ.ย. 2561
1617 ร.ต. อำนวย นิลแสง นาง มาลี นิลแสง 207,210 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1618 จ.ส.อ. พยุงเกียรติ หมายมั่น นาย วิทวัส หมายมั่น 207,167 รพศ.5 พัน.1 8 พ.ย. 2561
1619 จ.ส.อ. สมควร ประสาทเขตกรณ์ นาย แสวง ประสาทเขตกรณ์ 157,631 พัน.สร.4 8 พ.ย. 2561
1620 จ.ส.อ. สมควร ประสาทเขตกรณ์ น.ส. สายฝน ไทยรักษ์ 49,610 พัน.สร.4 8 พ.ย. 2561