การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1621 จ.ส.อ. แดง ภูละคร ร.อ. ภูมินทร์ ภูละคร 206,542 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
1622 จ.ส.อ. สนาม ทวีชีพ นาง ป้อง ทวีชีพ 207,227 มทบ.18 8 พ.ย. 2561
1623 จ.ส.อ. สมบูรณ์ รุ่งเจริญไพศาล นาย ยุธเกียรติ รุ่งเจริญไพศาล 207,095 ป.5 พัน.105 8 พ.ย. 2561
1624 จ.ส.อ. มังกร สมพงษ์ นาง ประนอม สมพงษ์ 207,322 มทบ.35 8 พ.ย. 2561
1625 จ.ส.อ. สิงห์ไทย บัวส่อง นาง แพง บัวส่อง 207,091 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 8 พ.ย. 2561
1626 จ.ส.อ. เจียมศักดิ์ ไชยธิสาร นาง รัตนาภรณ์ อบนอก 121,300 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
1627 จ.ส.อ. เจียมศักดิ์ ไชยธิสาร นาง ทองจันทร์ ไชยธิสาร 85,899 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
1628 จ.ส.อ. สันติ สีทา นาง อนงค์ อินโอ้ 207,218 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 8 พ.ย. 2561
1629 จ.ส.อ. สมคิด จันทร์รื่นเริง น.ส. ชัญญพัชร์ จันทร์รื่นเริง 198,701 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1630 จ.ส.อ. จรูญ เพ็ชรสีเขียว น.ส. เกศิณี เพ็ชรสีเขียว 206,998 นสศ. 8 พ.ย. 2561