การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1621 นาย สี อินทะโส จ.อ.หญิง ช่อวิรุณ อินทะโส 204,393 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560
1622 พ.อ. วิชัย ชัยพิพัฒน์ นาง อิสรีย์ ชัยพิพัฒน์ 204,418 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
1623 พ.อ. ศรีทัย ช่วงสกุล น.ส. พิมพรรณ , นาง รุ่งรัตน์ ช่วงสกุล , นาง รัชนีบล ศรีธนาอุทัยการ , นาง ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ 204,415 มทบ.33 27 ธ.ค. 2560
1624 พ.ท. วิเชียร หนูเทศ นาย เรวัติ หนูเทศ 13,607 มทบ.25 27 ธ.ค. 2560
1625 พ.ท. วิเชียร หนูเทศ นาง วันทนีย์ สัตตรัตนามัย 177,215 มทบ.25 27 ธ.ค. 2560
1626 พ.ท. วิเชียร หนูเทศ ร.อ.หญิง ธวัลรัตน์ เปานิล 13,607 มทบ.25 27 ธ.ค. 2560
1627 พ.ต. วิรัช จ้อยเชื้อ นาง ชุตินันท์ จิรสูตรสกุล 204,464 มทบ.41 27 ธ.ค. 2560
1628 ร.อ. ไพโรจน์ พลแสน น.ส. จิราภรณ์ พลแสน 204,412 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1629 ร.ต. ณรงค์ กอนมี นาง ระรินทิพย์ กอนมี 204,413 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
1630 ร.ต. ณรงค์ จิตรจำนอง นาย ชัชพงศ์ จิตรจำนอง 203,942 มทบ.41 27 ธ.ค. 2560