การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1631 นาง สุพัฒน์ ประเสริฐศรี น.ส. ประภาพรรณ ประเสริฐศรี 207,115 มทบ.22 5 ก.พ. 2562
1632 นาง สารภี วรรณูปถัมภ์ ร.ต. เรือชู วรรณูปถัมภ์ 62,000 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
1633 นาง สารภี วรรณูปถัมภ์ นาย ศักดิ์นาวี วรรณูปถัมภ์ 145,341 มทบ.21 5 ก.พ. 2562
1634 นาง สนอง งามสมโสตร นาย ณัฐพล งามสมโสตร 207,346 มทบ.18 5 ก.พ. 2562
1635 นาง ธมกร ตันติทิพวรรณ นาย ธนกฤต ตันติทิพวรรณ 207,116 มทบ.18 5 ก.พ. 2562
1636 นาง น้อย สิงห์คราม ร.ต. บุญทา ริมไธสง 207,341 มทบ.13 5 ก.พ. 2562
1637 นาง จำรัส พวงเปลี้ย ร.ต. ประสงค์ สมบัติ 207,347 มทบ.13 5 ก.พ. 2562
1638 นาง งึ้ม กุลี จ.ส.อ. วิรัช นรดี 207,094 ร.23 พัน.1 5 ก.พ. 2562
1639 นาง เอียด คชหาญ ร.ท. โชคอนันต์ คชหาญ 207,329 ร.19 พัน.3 5 ก.พ. 2562
1640 นาย สุคะ พรหมรินทร์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ คำจำปา 207,325 มทบ.24 5 ก.พ. 2562