การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1641 นาย วันดี แสงโคตร์ นาง ประหยัด พลโยธา 207,168 มทบ.23 8 พ.ย. 2561
1642 นาง สมจิตร ตาอ้าย นาย กิตติพงษ์ ภูมิมณี 207,161 มทบ.22 8 พ.ย. 2561
1643 นาง ละออ เขียนเจริญ ร.ต. สมศักดิ์ เขียนเจริญ 207,156 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1644 นาง ฉลอง เคยชัยภูมิ จ.ส.อ. สุริยะ เคยชัยภูมิ 207,422 ม.7 พัน.8 8 พ.ย. 2561
1645 นาย ชาลี สงคำภา จ.ส.อ. บุญสงค์ วังคำ 207,245 ร.13 พัน.2 8 พ.ย. 2561
1646 นาง ประนาม สังข์บัวแก้ว พ.ท. ธวัชชัย โพธิ์นคร 207,243 มทบ.35 8 พ.ย. 2561
1647 นาย สถาพร ตื้อจันทร์ตา จ.ส.อ. ธีระพันธ์ ตื้อจันทร์ตา 207,241 มทบ.33 8 พ.ย. 2561
1648 นาง จำลอง ฉ่ำมะนา ร.อ. กันตพัฒน์ ฉ่ำมะนา 207,231 มทบ.45 8 พ.ย. 2561
1649 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง อนงค์ โพธิ์ศรี 28,511 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
1650 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง พิกุล โพธิ์ศรี 150,000 มทบ.29 8 พ.ย. 2561