การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1651 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง บุญเพียง โพธิ์ศรี 28,511 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
1652 นาง ละออ เนตร์แหลม ร.ต. ฐานิตย์ ใจดี 207,226 มทบ.18 8 พ.ย. 2561
1653 นาง ประนอม โพธิ์สัมฤทธิ์ นาย อนุชาติ โพธิ์สัมฤทธิ์ 207,226 มทบ.18 8 พ.ย. 2561
1654 นาง จันทร์แรม แสงดี พล.อส. วิศิษฐ์ แสงดี 207,227 พัน.สท. 8 พ.ย. 2561
1655 นาย สามารถ หน่อสีดา ส.ท. ณัฐภูมิ หน่อสีดา 207,228 พัน.ปพ. 8 พ.ย. 2561
1656 นาง นุชจรี ศรีหวาด น.ส. อารียา ขาวสะอาด 207,228 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2561
1657 นาย เฉลิม ชมภูทิพย์ จ.ส.อ. บุญหนา จันทร์ดาหัวดง 202,805 ส.พัน.3 พล.ร.3 8 พ.ย. 2561
1658 นาย บุญมี พิศภาร ร.ต. เสาร์ ภูมิประเสริฐ 207,306 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
1659 นาง เสียง นนทพันธ์ ร.ต. จำเนียร นนทพันธ์ 207,305 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
1660 นาง วันเพ็ญ สุขรมย์ พ.ท. ธีรวัฒน์ สุขรมย์ 207,306 มทบ.24 8 พ.ย. 2561