การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1681 นาง จันทร์ดี วามะขันธ์ นาง เบญจวรรณ มุ่งงาม 207,196 มทบ.22 8 พ.ย. 2561
1682 นาง ทองดี ป้อมแก้ว ร.ต. ศักดิ์ดา ป้อมแก้ว 207,664 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
1683 นาย เพชร เสือเถื่อน จ.ส.อ.หญิง เกสรา เสือเถื่อน 207,224 รวท.อท.ศอพท. 8 พ.ย. 2561
1684 นาง พัชรี ศิโรรัตนพาณิชย์ จ.ส.ต. อนุสรณ์ ศิโรรัตนพาณิชย์ 207,212 ร.9 8 พ.ย. 2561
1685 นาง เขมวดี ทรัพย์ประโคน นาย เกียรติศักดิ์ ทรัพย์ประโคน 35,391 ร.31 รอ. 8 พ.ย. 2561
1686 นาง เขมวดี ทรัพย์ประโคน นาย อดิพงษ์ ทรัพย์ประโคน 35,391 ร.31 รอ. 8 พ.ย. 2561
1687 นาง เขมวดี ทรัพย์ประโคน ส.อ. ทรงเกียรติ ทรัพย์ประโคน 100,591 ร.31 รอ. 8 พ.ย. 2561
1688 นาง เขมวดี ทรัพย์ประโคน ส.ต. ทรงศักดิ์ ทรัพย์ประโคน 35,391 ร.31 รอ. 8 พ.ย. 2561
1689 นาง บุญน้อม พินิจชัย พ.ท. สนิท พินิจชัย 207,204 มทบ.21 8 พ.ย. 2561
1690 นาย ธวัชชัย หมอกอ่อน นาง สำรวย หมอกอ่อน 207,209 มทบ.13 8 พ.ย. 2561