การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 พ.ท. ประดิษฐ์ แสงสาตร์ น.ส. วไลลักษณ์ แสงสาตร์ 140,000 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
162 พ.ท. ประดิษฐ์ แสงสาตร์ นาง กันทรากร แสงสาตร์ 67,925 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
163 พ.ท. ณรงค์ศักดิ์ อรัญทอง นาง เสาวลักษณ์ อรัญทอง 207,945 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
164 พ.ต. แพงศรี บุญพา นาง สมาน บุญพา 207,949 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
165 พ.ต. ทนง ชลสาคร นาง อาภาณี ชลสาคร 194,725 มทบ.41 30 ส.ค. 2562
166 พ.ต. พิสันต์ สตารัตน์ นาง สุปรานี สตารัตน์ 185,621 พล.ร.6 30 ส.ค. 2562
167 ร.อ. ประเทือง ปันทะวาย ส.ท. ประชุมพล ปันทะวาย 207,933 มทบ.18 30 ส.ค. 2562
168 ร.อ. บุญธรรม โตโคกสูง นาง วรวรรณ โตโคกสูง 207,964 มทบ.17 30 ส.ค. 2562
169 ร.ท. เกษม แจ่มประทีป ร.ท.หญิง กนกภรณ์ แจ่มประทีป 207,933 มทบ.18 30 ส.ค. 2562
170 ร.ต. เล็ก แก้วนิยม จ.ส.อ. สงกรานต์ แก้วนิยม 207,960 มทบ.17 30 ส.ค. 2562