การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 นาง สมใจ นุ่มโต น.ส. รุ่งรัชนี แก้วแดง 209,591 มทบ.31 8 ต.ค. 2562
162 นาง อร ดู่สันเทียะ นาย สุพล ดู่สันเทียะ 209,581 มทบ.21 8 ต.ค. 2562
163 นาง ศิริกุล ยุตติธรรม จ.ส.อ. วิทยา ยุตติธรรม 209,580 มทบ.21 8 ต.ค. 2562
164 นาง คง จินสมบัติ นาง ศิริพร ชาติพุทซา 209,592 ม.6 8 ต.ค. 2562
165 นาง นึง รัตนา ร.ต. เทอดศักดิ์ ญาณโกมุท 209,593 ป.6 พัน.16 8 ต.ค. 2562
166 นาย บุญเหลือ ศรีภูธร พ.ต. สมปอง ศรีภูธร 209,337 สง.สด.จว.น.ค. 8 ต.ค. 2562
167 นาย ประยูร เผ่าดิษฐ น.ส. ชลธิชา เผ่าดิษฐ 209,338 รวท.อท.ศอพท. 8 ต.ค. 2562
168 นาย สุบรร น้อยวิบล จ.ส.อ. สมศักดิ์ น้อยวิบล 209,340 มทบ.27 8 ต.ค. 2562
169 นาง ประยงค์ ขันทอง จ.ส.อ. ชาตรี แดงจันทึก 209,339 มทบ.27 8 ต.ค. 2562
170 นาง ทองพูล พรรณขาม นาง พวงเพ็ชร พรรณขาม 209,608 มทบ.27 8 ต.ค. 2562