การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 นาง ระกำ มูลเดช ร.ต. ธวัชชัย มูลเดช 205,850 มทบ.31 29 มี.ค. 2561
162 นาง โรซา ไวสาริกรรม ร.ต. ยุทธภูมิ ไวสาริกรรม 205,854 มทบ.31 29 มี.ค. 2561
163 นาย หนูเจียม รัตนวงศ์ นาง จำปา รัตนวงศ์ 205,851 มทบ.24 29 มี.ค. 2561
164 นาย ประเสริฐ จำปา นาง จำเริญ เหมือนกูล 205,853 รร.ป.ศป. 29 มี.ค. 2561
165 นาง สร้อย ฉ่าสูงเนิน นาง จินตนา สุกรินทร์ 205,859 ร.31 พัน.1 รอ. 29 มี.ค. 2561
166 นาง ประกาย สีขาว จ.ส.อ. เขมวัฒน์ สีขาว 205,858 พล.ม.1 29 มี.ค. 2561
167 ร.ต. สุจินต์ อินณรงค์ น.ส. อรพันธ์ อินณรงค์ 205,830 มทบ.41 29 มี.ค. 2561
168 จ.ส.อ. สุวรรณ ยะโส นาง จิตรา ยะโส 205,590 มทบ.43 29 มี.ค. 2561
169 ส.อ. ทิฆัมพร ใจจง นาง สุธารัตน์ ใจจง 160,000 ร.15 พัน.1 29 มี.ค. 2561
170 ส.อ. ทิฆัมพร ใจจง น.ส. วิลาวัลย์ ใจจง 45,833 ร.15 พัน.1 29 มี.ค. 2561