การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 นาย พรมมา คำล้วน ส.ท. กฤษดา คำล้วน 207,384 พัน.ขส.23 บชร.3 26 ก.พ. 2562
162 นาย วิพล กิตติลาภอุดม นาง ประนอม เจริญผล 194,237 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 26 ก.พ. 2562
163 นาย เสถียร อังคพนมไพร จ.ส.อ. กาญจนะ อังคพนมไพร 207,147 ร.19 26 ก.พ. 2562
164 นาง นัตยา อบเชย ร.ต. จวน อบเชย 207,151 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
165 น.ส. พิมพ์พรรณ ประเสริฐสังข์ จ.ส.อ. นิคม นามวงษ์ 207,161 มทบ.27 26 ก.พ. 2562
166 นาง แม้น อบอุ่น ร.ต. ปรีชา วัฒนา 207,155 มทบ.18 26 ก.พ. 2562
167 นาง ลอย สืบดี นาย วัฒนา เพ็ญปัญญา 206,924 มทบ.17 26 ก.พ. 2562
168 นาย ขาว พิมหนู พ.อ. มนูญ พิมหนู 207,155 ทภ.3 (บก.ทภ.3) 26 ก.พ. 2562
169 นาง สมจิตร คุณริยา จ.ส.อ. สิทธิพงษ์ คุณริยา 207,403 สง.สด.จว.ส.ก. 26 ก.พ. 2562
170 น.ส. ตาล สาวิโล ส.ท. คมกริช ภูคลัง 207,398 ร.2 รอ. 26 ก.พ. 2562