การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 จ.ส.อ. ชัยพร เพชรเชย นาง กัลยา เพชรเชย 205,779 มทบ.41 30 พ.ค. 2561
162 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองดีนอก นาง ศรีใส ทองดีนอก 149,460 พัน.สห.21 30 พ.ค. 2561
163 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองดีนอก ร.ต. ทวี ทองดีนอก 56,314 พัน.สห.21 30 พ.ค. 2561
164 นาง ตุ๊ กิเกียน จ.ส.อ. ชาติ กิเกียน 205,771 มทบ.36 30 พ.ค. 2561
165 นาง คำสุข องคะเส ว่าที่ ร.ต. สมบัติ ชมภูน้อย 205,771 มทบ.35 30 พ.ค. 2561
166 นาง สมบูรณ์ วงค์ปุกแก้ว ร.ต. บุญสืบ วงค์ปุกแก้ว 205,773 มทบ.32 30 พ.ค. 2561
167 นาง วิลัย บัพพคุต น.ส. นันทนา บัพพคุต 205,780 มทบ.22 30 พ.ค. 2561
168 นาง เตียง เสมียนชัย ร.ต. สิทธิพงษ์ เสมียนชัย 205,778 มทบ.17 30 พ.ค. 2561
169 นาย เสฐียร เปรื่องกระโทก นาง เสา เปรื่องกระโทก 205,773 พัน.สท. 30 พ.ค. 2561
170 ร.อ. พสิษฐ์ ทำนักสุข นาง ดารารัตน์ ทำนักสุข 205,933 ร.16 24 พ.ค. 2561