การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 ร.ต. บุญมี ทองเรือง พ.ต. เบญจรงณ์ ทองเรือง 207,209 พล.ร.11 19 ก.ย. 2561
162 ร.ต. วิวัฒน์ รักษ์มณี นาง วาสนา ไกรหาญ 105,262 มทบ.21 19 ก.ย. 2561
163 ร.ต. วิวัฒน์ รักษ์มณี นาง ปราณี รักษ์มณี 102,000 มทบ.21 19 ก.ย. 2561
164 ร.ต. ประสิทธิ์ หีบแก้ว นาง จรูญลักษณ์ หีบแก้ว 207,226 สง.สด.จว.พ.ร. 19 ก.ย. 2561
165 ร.ต. ประทวน ชาบาง นาย ณัฐจักร์ ชาบาง 53,349 มทบ.39 19 ก.ย. 2561
166 ร.ต. ประทวน ชาบาง น.ส. คนึงนิตย์ ชาบาง 153,868 มทบ.39 19 ก.ย. 2561
167 จ.ส.อ. นักรบ ปานาโต นาง ทัศนีย์ ปานาโต 47,210 ร.5 พัน.3 19 ก.ย. 2561
168 จ.ส.อ. นักรบ ปานาโต นาง ญาณิกา ปานาโต 160,000 ร.5 พัน.3 19 ก.ย. 2561
169 จ.ส.อ. ทองคำ สืบเพ็ง นาย ธีรวัชร สืบเพ็ง 207,212 ร.12 พัน.1 รอ. 19 ก.ย. 2561
170 จ.ส.อ. เกษตร สายศิริ นาง อนงค์ สายศิริ 207,026 ร.7 พัน.2 19 ก.ย. 2561