การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 พ.ต. ฤกษ์ ขวัญยืน นาง จินตนา ขวัญยืน 207,408 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
162 ร.อ. สุพจน์ จันทร์มณี นาย พรพจน์ จันทร์มณี 207,425 ร.4 พัน.2 5 มิ.ย. 2562
163 ร.อ. แมน ตันสูงเนิน นาง ฉอ้อน อสุนี ณ อยุธยา 207,437 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
164 ร.ท. เรืองศักดิ์ ศิริพฤกษ์ นาย ภควัฒน์ ศิริพฤกษ์ 207,449 มทบ.18 5 มิ.ย. 2562
165 ร.ต. ทองดี จิตพยัค นาง เทียมตา จิตพยัค 207,400 สง.สด.จว.พ.ร. 5 มิ.ย. 2562
166 ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจวรรณ นาง ธันยมัย เบ็ญจวรรณ 207,202 ศสร. 5 มิ.ย. 2562
167 ร.ต. เดชชัย บุบผาชาติ นาง ยุพิน บุบผาชาติ 207,450 มทบ.18 5 มิ.ย. 2562
168 ร.ต. สุวิชัย คงเดช นาง อัมรา คงเดช 207,448 มทบ.18 5 มิ.ย. 2562
169 ร.ต. ประพล คำศิริ น.ส. ราตรี คำศิริ 207,445 มทบ.13 5 มิ.ย. 2562
170 จ.ส.อ. สมเกียรติ ดวงหิรัญ นาง สำอาง ดวงหิรัญ 207,435 มทบ.17 5 มิ.ย. 2562