การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 นาง พุ่ม คงโนนนอก นาง โสริยา รังมาตย์ 204,526 ศสท.กส.ทบ. 21 ธ.ค. 2560
162 นาย วีระพล ปิ่นสุวรรณ จ.ส.อ. ประวิทย์ ปิ่นสุวรรณ 204,306 พธ.ทบ. 21 ธ.ค. 2560
163 นาง รำไพ ละครวงศ์ นาง สุวรรณี สีหะวงษ์ 204,516 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
164 นาง บุญเยี่ยม นุหัง นาง สุธีรา ปรัชสกุลชัย 204,517 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
165 นาย ประทวน ศรมณี ร.ต. วิชิต ศรมณี 204,522 มทบ.19 21 ธ.ค. 2560
166 นาง คลี่ หยดย้อย ร.อ. วินัย หยดย้อย 204,519 มทบ.13 21 ธ.ค. 2560
167 นาง จันทร์ สุขเกษม จ.ส.อ. บำรุงศักดิ์ สุขเกษม 204,519 มทบ.13 21 ธ.ค. 2560
168 นาย อำนาจ จันทร์ไทย นาง เรไร มายัง 204,509 มทบ.13 21 ธ.ค. 2560
169 นาย วิเชียร สง่าสิน อส.ทพ. เทียนชัย สง่าสิน 204,290 มทบ.22 21 ธ.ค. 2560
170 นาง เฮี๊ยะ มีโชติ ร.ต. สมศักดิ์ มีโชติ 204,536 มทบ.36 21 ธ.ค. 2560