การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 พ.ท. เฉลิม ฤกษ์อุดม นาง อำไพ ฤกษ์อุดม 205,876 มทบ.13 17 ธ.ค. 2561
162 พ.ต. สุพจน์ อภิสุนทรางกูร นาง วิลาวัณย์ อภิสุนทรางกูร 207,286 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
163 พ.ต. ไพรัช พูนชัย จ.ส.อ. รุ่งศักดิ์ พูนชัย 207,290 ช.2 พัน.202 17 ธ.ค. 2561
164 ร.อ. ชื้น เพศสุวรรณ นาง ลักษิกา สินธำรงรักษ์ 68,994 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
165 ร.อ. ชื้น เพศสุวรรณ นาง ยุพา เอี่ยมโมฬี 68,994 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
166 ร.อ. ชื้น เพศสุวรรณ นาย ยุทธนา เพศสุวรรณ 68,994 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
167 ร.อ. ประสพ อินทเกษ นาย สมศิลป์ อินทเกษ 207,520 มทบ.24 17 ธ.ค. 2561
168 ร.ต. สราวุธ จันทะเสน นาง อรทัย จันทะเสน 207,284 มทบ.24 17 ธ.ค. 2561
169 ร.ต. ปรง ล้อมวงษ์ จ.ส.อ.หญิง ธีรารัตน์ ล้อมวงษ์ 207,483 รพ.ค่ายจิรประวัติ 17 ธ.ค. 2561
170 ร.ต. สุธรรม หริรักษ์ น.ส. สิริกร หริรักษ์ 194,486 มทบ.42 17 ธ.ค. 2561