การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาย หมัก ทัดเที่ยง 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
162 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาย พงษ์ศักดิ์ ทัดเที่ยง 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
163 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาง ทองลัด บุญมาไชย 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
164 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาง ทองปักษ์ ภูชมศรี 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
165 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง นาง ณัชชา ศิริจิตร 12,252 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
166 นาย คำสิงห์ ทัดเที่ยง ส.ต. กฤศณณ ศิริจิตร 150,000 ร.16 พัน.1 24 ม.ค. 2563
167 นาย เพชร พุ่มนิล ร.ท. ประพิศ พุ่มนิล 211,258 มทบ.310 24 ม.ค. 2563
168 นาง สำรวม ดิษเจริญ ร.ต. บุญชู ดิษเจริญ 211,259 มทบ.310 24 ม.ค. 2563
169 นาง สำเนียง ศรีชนะ จ.ส.อ. พลกฤษณ์ ศรีชนะ 211,257 มทบ.26 24 ม.ค. 2563
170 นาง ชมนาด อ่อนนิ่ม ร.ต. สมศักดิ์ อ่อนนิ่ม 211,260 มทบ.26 24 ม.ค. 2563