การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
161 ร.ต. เสรีย์ โตเขียว นาง จุฑามาศ อุตมา 210,892 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
162 ร.ต. ชำนาญ แถมจันทึก นาง ยุพิน แถมจันทึก 210,914 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
163 ร.ต. บุญเลียน เจริญพร นาง ประเทืองทิพย์ เจริญพร 211,141 มทบ.18 10 มิ.ย. 2563
164 จ.ส.อ. สาธร โชติพันธ์ นาง สังวาลย์ โชติพันธ์ 211,162 มทบ.22 10 มิ.ย. 2563
165 จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรีสถาน น.ส. สุพรรณี ศรีสถาน 210,150 ร.5 พัน.3 10 มิ.ย. 2563
166 จ.ส.อ. จำลอง ไม้งิ้ว นาย เต็ม ไม้งิ้ว 30,736 มทบ.13 10 มิ.ย. 2563
167 จ.ส.อ. จำลอง ไม้งิ้ว นาง กุหลาบ ไม้งิ้ว 180,236 มทบ.13 10 มิ.ย. 2563
168 จ.ส.อ. สุบิน สถาปิตานนท์ นาง บุษบา สถาปิตานนท์ 210,894 มทบ.210 10 มิ.ย. 2563
169 จ.ส.อ. เฉลิมชัย สายประสิทธิ์ นาง เกี๋ยง สายประสิทธิ์ 211,160 มทบ.32 10 มิ.ย. 2563
170 จ.ส.ท. บุญจันทร์ แหมสูงเนิน นาง สุพันธ์ แหมสูงเนิน 210,903 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563