การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1691 นาย เมย ประทาพันธ์ พ.ต. พงษ์ศักดิ์ ประทาพันธ์ 204,440 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
1692 นาย สมศักดิ์ ห่อเจริญ ส.อ. สุทธิศักดิ์ ห่อเจริญ 203,005 มทบ.13 27 ธ.ค. 2560
1693 ร.อ. ขนบ โพธิชำนาญ จ.ส.อ. ปัญญา โพธิชำนาญ 204,415 ม.6 พัน.6 17 พ.ย. 2560
1694 นาง สัมฤทธิ์ ทองรัตน์ นาย ทนงชาญ ยอดทอง 204,174 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 17 พ.ย. 2560
1695 นาย เหม แก้วทอง ร.ต. สาธิต แก้วทอง 204,416 มทบ.31 17 พ.ย. 2560
1696 นาง สำลี เฉลิมงาม จ.ส.อ. ชาติชาย เฉลิมงาม 204,412 มทบ.21 17 พ.ย. 2560
1697 นาง อรทัย คุ้มฮะ นาง กมลภู กิตตินรนันท์ 204,415 กช. 17 พ.ย. 2560
1698 นาง ถนอม ภูศรีเทศ ร.ต. วิรัข ภูศรีเทศ 204,410 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
1699 นาง ชื่น เกตุดี พ.อ. เชาว์ เกตุดี 204,409 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
1700 นาง มี โพธิไข ร.ต. จันทร์สมุทร โพธิ์ไข 204,412 มทบ.21 17 พ.ย. 2560