การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1691 นาง จิต สีมาชัย จ.ส.อ. ธวัชชัย แจ่มศรี 207,212 พล.ร.4 8 พ.ย. 2561
1692 นาง รัชนีย์ เข็มทองคำ ร.ต. สุมล เข็มทองคำ 207,197 บชร.2 8 พ.ย. 2561
1693 พล.ท. อนุชิต อินทรทรัพย์ นาง สมใจ อินทรทรัพย์ 207,280 มทบ.21 1 พ.ย. 2561
1694 พ.อ. มงคล ทรัพย์เรืองศรี ร.ต.หญิง วิมลศรี ทรัพย์เรืองศรี 207,247 มทบ.21 1 พ.ย. 2561
1695 พ.อ. ณรงค์ วันเพ็ญ นาง สุรัตน์ วันเพ็ญ 207,253 มทบ.39 1 พ.ย. 2561
1696 พ.ท. จำนง อิ่มวิทยา นาง ทัศนีย์ อนุกูล 207,037 มทบ.33 1 พ.ย. 2561
1697 พ.ต. สมคิด ประยูรศร นาง สมร ประยูรศร 207,235 มทบ.18 1 พ.ย. 2561
1698 พ.ต. ธีระ เขื่อนโพธิ์ น.ส. นฤมล เขื่อนโพธิ์ 207,246 มทบ.21 1 พ.ย. 2561
1699 ร.อ. ศุภโชค กาญจนสุขเมฆิน น.ส. ปวีณา กาญจนสุขเมฆิน 207,265 มทบ.34 1 พ.ย. 2561
1700 ร.ท. บุญช่วย ติวสร้อย น.ส. พรธีรา ติวสร้อย 207,269 มทบ.24 1 พ.ย. 2561