การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1731 อส.ทพ. จเร ขำขาว น.ส. มาลินี เจ๊ะแม 36,000 มทบ.46 21 ธ.ค. 2560
1732 นาง สร้อย เข็มเพ็ชร์ จ.ส.อ. สำเร็จ เข็มเพ็ชร์ 204,311 สง.สด.จว.ส.ห. 21 ธ.ค. 2560
1733 นาง คำมูล มณฑา ร.ต. บุญเสริม มณฑา 204,539 มทบ.33 21 ธ.ค. 2560
1734 นาย บรรจง จุ้ยทะเล นาง สมจิตร ตุ้มสูงเนิน 204,536 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
1735 นาง พยุง จันทร์ศิริ พ.ต. นิกร จันทร์ศิริ 204,527 มทบ.18 21 ธ.ค. 2560
1736 นาง พุ่ม คงโนนนอก นาง โสริยา รังมาตย์ 204,526 ศสท.กส.ทบ. 21 ธ.ค. 2560
1737 นาย วีระพล ปิ่นสุวรรณ จ.ส.อ. ประวิทย์ ปิ่นสุวรรณ 204,306 พธ.ทบ. 21 ธ.ค. 2560
1738 นาง รำไพ ละครวงศ์ นาง สุวรรณี สีหะวงษ์ 204,516 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
1739 นาง บุญเยี่ยม นุหัง นาง สุธีรา ปรัชสกุลชัย 204,517 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
1740 นาย ประทวน ศรมณี ร.ต. วิชิต ศรมณี 204,522 มทบ.19 21 ธ.ค. 2560